Анализа

ID: 7007
врста предмета: академско-општеобразовни
носилац предмета: Ђукић Љ. Душан
извођачи: Ђукић Љ. Душан
контакт особа: .
ниво студија: информационе технологије у машинству
ЕСПБ: 8
облик завршног испита: писмени+усмени
катедра: катедра за математику

извођења

  • 2. семестар, позиција 2

циљ

Овладавање основама математичке анализе у теоријском и практичном смислу, укључујући диференцирање и интеграцију.

исход

По завршетку овог курса студент би требало да савлада неопходан математички апарат и да буде оспособљен за праћење даљих предмета у току студија, као и за примену стеченог математичког знања.

садржај теоријске наставе

- лимеси и непрекидност (конвергенција низа и функције, методе одређивања лимеса, асимптотско понашање функције) - диференцијални рачун (тангента и нормала, правила диференцирања, изводи вишег реда) - примене извода (лимеси, локални и глобални екстремуми, конвексност, испитивање тока функције, Тејлоров полином и примене) - диференцијалнин рачун функција више променљивих (парцијални изводи, Тејлоров полином, локални екстремуми) - неодређени интеграли (примитивна функција, интеграција основних функција, интеграција рационалних, тригонометријских, експоненцијалних и ирационалних функција) - одређени и несвојствени интеграли - примене интеграла (дужина криве, површина и запремина обртног тела) - диференцијалне једначине првог реда (раздвајање променљивих, хомогена, линеарна и Бернулијева ДЈ)

садржај практичне наставе

Лимеси и непрекидност, диференцијални рачун, примене извода, крива као траг векторске функције, неодређени интеграли, одређени и несвојствени интеграли, примене интеграла, диференцијалнин рачун функција више променљивих

услов похађања

дефинисано курикулумом студијског програма/модула

ресурси

фонд часова

укупан фонд часова: 90

активна настава (теоријска)

ново градиво: 22
разрада и примери (рекапитулација): 20

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 18
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 10
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 11
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 6
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 3

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 60
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
завршни испит: 40
услов за излазак на испит (потребан број поена): 50

литература