Социологија

ID: 7029
врста предмета: академско-општеобразовни
носилац предмета: Дондур Ј. Никола
извођачи: Дондур Ј. Никола, Јосиповић Н. Соња
контакт особа: Дондур Ј. Никола
ниво студија: информационе технологије у машинству
ЕСПБ: 2
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за индустријско инжењерство

извођења

  • 1. семестар, позиција 6

циљ

Циљ овог предмета јесте да се студенти упознају са основним категоријалним апаратом фундаменталне друштвене науке – социологије и оспособе за креативно разумевање најважнијих појава и процеса модерних друштава захваћених снажним таласима глобализације. Циљ је да се створе компетенције за самостално и одговорно учествовање у процесима стручног и јавног одлучивања. Предметом су обухваћене различите теме: социологија као наука, култура, социјализација, друштвене групе, друштвена организација, образовање, девијантност, криминал, класе, неједнакост, раса и етничка припадност, пол, породица, друштвене промене, нове технологије и становништво. Курс наглашава научену природу људског понашања као заједничког производа континуиране интеракције између појединаца и група унутар променљиве институционалне структуре коју називамо друштвом.

исход

Савладавањем предмета Социологије студенти јачају своје способности за критичко разумевање свих најважнијих противречности развоја свих савремених друштава, а посебно тзв. транзицијских међу којима је и наше. Нагласак је на усвајању модерних теоријских концепата и емпиријских метода у циљу бољег разумевања савремених друштвених проблема.

садржај теоријске наставе

Друштво и његово теоријско тумачење. Теоријска и методолошка специфичност социологије. Класификација социолошких теорија. Структура друштва. Социолошки аспекти предузетништва и менаџмента. Друштвене улоге и статуси. Полне, расне, етничке и социјалне неједнакости у друштву. Друштвена мобилност. Друштвене групе. Породица, етничке групе, руралне и урбане заједнице. Држава. Политичке партије и друштвени покрети. Култура. Образовање и васпитање. Наука. Иновације и отпори. Масовни медији. Религија. Морал.

садржај практичне наставе

Вежбе се састоје од аудиторних вежби, односно дискусија и радионица на којима се додатно разрађују одабране теме које су релевантне како са теоријског тако и са практичног становишта. Нагласак ће бити на указивању на специфичности социолошке анализе савремених друштава у односу на друге аналитичке и методолошке поступке. Посебно ће се анализирати карактеристични случајеви из праксе развоја нашег друштва у контексту текуће транзиције и глобализације. Такође, вежбе ће се користити за припремне консултације за израду и одбрану семинарских радова.

услов похађања

Сакупљено најмање 50 бодова, при чему највећу специфичну тежину имају бодови са колоквијума.

ресурси

Основни ресурси предмета су литература, као и припремљени хендаути и белешке са предавања и вежби. Такође, пожељно је коришћење интернета, као и шире литературе коју ће наставник препоручити, посебно за припрему семинарских радова. - Слободан Покрајац, Oснови социологије, Машински факултет, Београд, 2014. - Eнтони Гиденс, Социологија, Ekoномски факултет, Београд, 2003.

фонд часова

укупан фонд часова: 30

активна настава (теоријска)

ново градиво: 12
разрада и примери (рекапитулација): 0

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 4
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 4
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 4
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 6
завршни испит: 0

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 20
тест/колоквијум: 40
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 10
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 50

литература

Слободан Покрајац, Oснови социологије, Машински факултет, Београд, 2014.; Eнтони Гиденс, Социологија, Ekoномски факултет, Београд, 2003.;