Увод у производне системе

ID: 9000
врста предмета: теоријско-методолошки
носилац предмета: Бабић Р. Бојан
извођачи:
контакт особа: Бабић Р. Бојан
ниво студија: мастер академске студије - индустрија 4.0
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: презентација пројекта
катедра: катедра за производно машинство

извођења

циљ

Циљ предмета је усвајање основних концепата производних система и њихове аутоматизације, примена компјутерски интегрисаних технологија и флексибилних технолошких система.

исход

По успешном завршетку курса студенти ће бити оспособљени да: • примене знање из моделирања, симулације и визелизације у индустријским апликацијама,, • идентификују и решавају проблеме у раду производних система, • побољшају перформансе технолошких система применом различитих алата, • рукују производним подацима и различитим софтверима који се користе у производњи.

садржај теоријске наставе

• Увод у производне системе - аутоматизација технолошких система, технолошка опрема производних погона, моделирање производње • Аутоматизација - основни елементи аутоматизованог система, напредна аутоматизација, нивои аутоматизације, системи индустријске контроле • Системи за транспорт и складиштење - системи за транспорт материјала, анализа тока материјала, анализа система за складиштење • Технолошки системи део - компоненте технолошког система, класификациона шема за технолошке системе, технолошке ћелије, типови технолошких ћелија, примена и анализа технолошких ћелија, анализа тока производње. • Флексибилни технолошки системи - дефинисање флексибилног технолошког система, ФТС компоненте, примена и предности ФТС-а, ФТС планирање, ФТС имплементација, анализа ФТС-а • Планирање - пројектовање технолошких процеса, напредно планирање производње, планирање потреба за материјалима, планирање капацитета.

садржај практичне наставе

Вежбе су организоване у облику појединачних пројеката у софтверском окружењу.

услов похађања

Дефинисано курикулумом студијског програма/модула.

ресурси

"Moodle" софтвер у оквиру електронске учионице Машинског факултета за учење на даљину (http://147.91.26.24/moodle/login/) AnyLogic софтвер за дискретну симулацију OPERA MES софтвер за управљање производњом

фонд часова

укупан фонд часова: 90

активна настава (теоријска)

ново градиво: 30
разрада и примери (рекапитулација): 15

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 5
семинарски рад: 0
пројекат: 20
консултације: 5
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 4
колоквијум са оцењивањем: 2
тест са оцењивањем: 4
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 15
тест/колоквијум: 20
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 35
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

Б.Бабић, Рачунарски интегрисани системи и технологије, Машински факултет, 2017.; Groover, M. P., Automation, Production Systems, and Computer-Integrated Manufacturing, 3rd Ed. Pearson Education, 2008;