Управљање ланцима снабдевања

ID: 9013
врста предмета: стручно-апликативни
носилац предмета: Бугарић С. Угљеша
извођачи: Бугарић С. Угљеша
контакт особа: Бугарић С. Угљеша
ниво студија: мастер академске студије - индустрија 4.0
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за индустријско инжењерство

извођења

  • modul-230, 2. семестар, позиција 4

циљ

Циљ предмета је истраживање кључних питања везaних за дизајнирање и управљање индустријским ланцима набавке.

исход

По завршетку програма предмета студенти ће бити у стању да: • Опишу и објасне основе ланца набавке • Опишу блокове мреже ланца набавке • Објасне главне функције ланца набавке • Објасне главне пословне процесе у ланцу набавке • Опишу мере перформанси ланца набавке • Опишу стратешке, тактичке и оперативне одлуке у мрежама ланцима снабдевања • Oбјасне функционалност, начин рада и коришћења и модуле софтвера за праћење ланца набавке (ERP, WMS, TMS) и окружењу Индустрије 4.0 • Наведу улогу интернет технологије и електронске трговине у пословању ланцима снабдевања • Опишу принципе, алгоритме и примену машинског учења области управљања ланцима набавке • Објасне улогу и начин примене Barcode и RFID технологије у прикупљању података и праћењу роба (залиха) у ланцу набавке • Израчунају мере перформанси, као што су трошкови/добит • Анализирају техничке аспекте кључних компоненти у управљању ланцима набавке • Користе Марковљев ланац при моделирању ланца набавке • Објасне оптимизацију модела ланца набавке (LP, ILP, MILP, GA, Constraint програмирање) • Демонстрирају симулацију у планирању ланца снабдевања и доношења одлука

садржај теоријске наставе

Дефиниција ланца набавке. Ланци набавке и Индустрија 4.0. Главне функције ланца набавке. Три тока ланца набавке. Комплексност ланаца набавке. Архитектура ланаца набавке. Изградња блокова мреже ланца набавке. Врсте ланаца набавке и примери. Пословни процеси у ланцима набавке и њихова интеграција. Концептуални модели процеса у ланцима набавке. Увод у управљање ланцима набавке. Стратешке, тактичке и оперативне одлуке у ланцима набавке. Управљање квалитетом у ланцима набавке. Перформансе ланца набавке. Мерење перформанси. Избор добављача и извори снабдевања. Управљање односима са купцима. Развој и имплементација партнерства у ланцима набавке. Модели математичког програмирања за планирање ланца набавке, пројектовање и оптимизацију. Моделирање перформанси ланаца набавке (Марковљев ланац). Примена техника машинског учења у моделирању и предикцији, формулацији и презентацији проблема. Регресиона анализа. Вештачке неуронске мреже. Примена у логистици, транспорту и ланцима набавке. Опис Barcode, RFID и NFC технологије и примена за праћење робе (залиха) у оквиру ланаца набавке. Могућности омплементације NFC технологије на Андроид платформу. Е-ланац набавке. Е-трговина. Е-логистика. Информациони системи за подршку и унапређење пословних процеса у е-ланцима набавке.

садржај практичне наставе

Унапређење перформанси ланца набавке. Неке од техника побољшања ланца набавке (QR -Quick Response; VMI - Vendor Managed Inventory). Софтвери (ERP, WMS, TMS) за управљање ланцима набавке. Опис начина рада, функционалности, архитектуре, протока података и начина коришћења. Примери примене софтвера на реалним системима у окружењу Индустрије 4.0. Примена софтвера за математичко програмирање. Примери примене вештачких неуронских мрежа у Матлаб-у. Симулација у планирању ланца набавке и доношења одлука. Најбоља практична решења ланаца набавке.

услов похађања

Нема

ресурси

1. Бугарић, У.: Писани изводи са предавања, Машински факултет Београд, Београд, 2019. 2. Бугарић, У., Петровић, Д.: Моделирање система опслуживања, Машински факултет Београд, 2011. 3. SAP University alliance program. 4. Програмски пакет: QtsPlus 3.0 (Queuing theory software Plus). 5. Практична настава у индустријском окружењу (SAP). 6. Персонални рачунари.

фонд часова

укупан фонд часова: 90

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 15
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 25
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 5
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 5
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 5
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 40
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 20
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

Simchi-Levi, D., Kaminsky, P. and Simchi-Levi, E., „Designing and Managing the Supply Chain“. 2nd ed. New York, NY: McGraw-Hill, 2003; Chopra, S. and Meindl, P., „Supply Chain Management“, 2nd ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2004; Monczka, Robert M., et al. Purchasing and supply chain management. Cengage Learning, 2015.; Hugos, Michael H. Essentials of supply chain management. John Wiley & Sons, 2018.;