Дигитална фабрика и интелигентно одржавање

ID: 9024
врста предмета: стручно-апликативни
носилац предмета: Бугарић С. Угљеша
извођачи:
контакт особа: Бугарић С. Угљеша
ниво студија: мастер академске студије - индустрија 4.0
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за индустријско инжењерство

извођења

циљ

Циљ курса је да студенти схвате трансформацију начина на који се производи дизајнирају и производе путем дигиталне производње и дизајна (ДМ&Д) - прелазак са "папирних" процеса на дигиталне процесе индустрији. Такође, циљ курса је да студенте упозна са: - разликама које су проузроковане технолошким иновацијама у оквиру Индустрије 4.0, у планирању производње, одржавању, дизајну објекта (layout-a), унутрашњем транспорту и кретању материјала, управљању залихама, - шта је дигитално повезано предузеће, у смислу оптимизације пословних процеса и концепта управљања животним циклусом производа. Студенти ће стећи знања и вештине потребне за прикупљање, припрему и анализу података, као и знања о рачунарским платформама које се могу користити за прикупљање и обраду података током дужих временских периода, такође студенти ће научити и основе интелигентне обраде, односно како интеграција (паметних) сензора и управљање помажу побољшању продуктивности.

исход

Након завршеног курса студенти ће бити у стању да разумеју шта је ДМ&Д и како утиче на каријере, праксу и процесе у компанијама, како великим тако и малим, као и улогу коју технологија има у Индустрији 4.0. Студенти ће добити основна знања о дигитално повезаном предузећу и упознати се са доступним алатима, технологијама и техникама које се могу применити у планирању производње, одржавању, дизајну објекта (layout-a), унутрашњем транспорту и кретању материјала и управљању залихама. Студенти ће бити боље припремљени за учешће, као чланови напредног тима за анализу, у имплементацији интелигентне обраде у животни циклус производа и дигитално повезаног предузећа.

садржај теоријске наставе

1. Увод у дигиталну производњу и дизајн, предности дигиталне производње и дизајна, интегрисани информациони системи у животном циклусу производа; 2. Увод у напредну анализу производних процеса, прикупљање података у различитим производним системима (дискретни и континуални), анализа осетљивости; 3. Увод у интелигентну машинску обраду (основе обраде, компоненте интелигентне обраде), сензоре и сензорске технике, програмабилне логичке контроле (ПЛЦ); 4. Управљање поузданошћу и имовином, Предиктивно одржавање, On-line и off-line праћење стања, Управљање радним налогом, Дигитални радни налог, Безбедност и здравље на раду, Резервни делови, Виртуална реалност у одржавању; 5. Основни концепти layout-a и технике пројектовања, Захтеви при оптимизацији layout-a, Виртуални layout у концепту дигиталне фабрике; 6. Токови материјала у производном процесу, Транспортни уређаји у унутрашњем транспорту, On-line управљање кретањем транспортних уређаја, Оff-line управљање кретањем транспортних уређаја, Оптимизација система унутрашњег транспорта, Управљање системом унутрашњег транспорта; 7. Систем управљања залихама за сировине, готове производе, резервне делове, иновације; 8. Дигитално повезано предузеће (управљање животним циклусом производа, индустријски интернет ствари, планирање материјалних потреба, систем управљања складиштем, управљање производним процесима, системи извршења производње, ЕРП).

садржај практичне наставе

1. Примери дигиталне производње и дизајна; 2. Big data, прикупљање података, складиштење података, обрада података, рачунарске платформе; 3. Обрада сигнала, Трансформација података у информације, Практична употреба машинског учења, Примери употребе ПЛЦ-ова, Closed Loop системи за контролу процеса, Увод у адаптивно управљање, Преглед комерцијално доступног софтвера; 4. Методе за одређивање поузданости, Методе предвиђања, Примери имплементације мониторинга стања, Креирање дигиталног радног налога, Примери решења одржавања подржани виртуелном реалношћу; 5. Примери техника пројектовања layout-a, оптимизација layout-a, Примери како се layout постројења може прилагодити захтевима индустрије 4.0. 6. Прорачун радног циклуса, Оптимална путања транспортних уређаја; 7. Модели залиха за производњу, готове производе, резервне делове; 8. Практични рад на доступним ЕРП платформама.

услов похађања

Завршене основне академске студије машинства, електротехнике или сродних техничких факултета (180 ЕСПБ).

ресурси

1. Бугарић, У.: Писани изводи са предавања, Машински факултет Београд, Београд, 2019. 2. Бугарић, У., Петровић, Д.: Моделирање система опслуживања, Машински факултет Београд, 2011. 3. Кларин, М., Ивановић, Г., Станојевић, П., Раичевић, Р.: Принципи теротехнолошких поступака, Машински факултет Београд, Београд, 1994. 4. SAP University alliance program. 5. Програмски пакет: QtsPlus 3.0 (Queuing theory software Plus). 6. Практична настава у индустријском окружењу (SKF, SAP). 7. Преносни уређаји за мерење температуре, буке и вибрација. 8. Персонални рачунари.

фонд часова

укупан фонд часова: 90

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 15
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 25
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 5
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 5
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 5
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 40
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 20
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

Muther, R.: Systematic Layout Planning, Cahners Books, Boston, 1973.; Morse, P.M.: Queues, Inventories and Maintenance – The Analysis of Operational Systems with Variable Demand and Supply, Dover Publications, Inc., New York, 2004.; Johnson, L.A., Montgomery D.C.: Operations research in Production Planning, Scheduling, and Inventory Control, John Wiley & Sons, Inc., New York, 1974.; Davidović, B.: Intralogistika - unutrašnji transport, Intelekt, Beograd, 2012.; Regtien, P.P.L.: Sensors for Mechatronics, Elsevier Inc., 2012. ;