Предузетништво и организационе културе

ID: 9027
врста предмета: стручно-апликативни
носилац предмета: Дондур Ј. Никола
извођачи:
контакт особа: Дондур Ј. Никола
ниво студија: мастер академске студије - индустрија 4.0
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за индустријско инжењерство

извођења

циљ

У овом курсу студент ће научити како креативна идеја може постати изводљива пословна прилика, јер курс води студенте кроз цео процес креирања новог предузетничког подухвата. Током курса, студенти ће стећи знања и вештине о структури и комплексности бизнис планова и практичних проблема. Циљ курса је да омогући студентима да разумеју процес израде ефективних бизнис планова. Такође, циљ курса је да укаже на значај концепта Организационе културе предузетништва и да истакне факторе који креирају и одржавају културу организације. На крају курса студенти ће савладати етичке принципе у оквиру Органзационе културе.

исход

Након успешног завршетка курса студенти ће разумети, савладати и самостално примењивати следеће концепте: (1) Улога иновација, креативности и информационих технологија у предузетништву; (2) Процес трансформисања бизнис идеје у успешан старт-уп; (3) Кључне кораке и компоненте бизнис планова; (4) Улога дигиталног маркетинга (блогови, сајтови, мобилни маркетинг, маркетинг у оквиру социјалних медија, интернет банери, итд.; (5) Како креирати организациону културу која подржава тимски рад, едукацију, креативност и иновације.

садржај теоријске наставе

Иновације, креативност и предузетништво. Информационе технологије и предузетништво. Улога предузетништва и њена вредност у Индустрији 4.0. Економска природа нових предузетничких могућности. Кључне компетенције за успешан стар-уп. Бизнис план за нове предузетнике. Финансјки показатељи и извори финансирања старт-упа. Дигитални маркетинг за предузетнике. Нова технологија и интелектуална својина. Улога културе у предузетништву. Аспекти културе тимова. Креирање културе тимова континуираног учења. Решавање конфликата и максимизација тимских перформанси. Креирање и одржавање културе. Креирање етичких аспеката организационе културе.

садржај практичне наставе

Примери у пословању на теме: 1. Иновације и предузетништва; 2. Дигитално управљање; 3. Пословни канваси; 4. Интелектуална својина и њена улога у иновацијама вођеним старт-уповима. Тимске дускусије на теме: 1. Бизнис план као алат за развој предузетништва; 2. Шта покреће инвеститоре? За чиме трагају инвеститори? 3. Који су предности и недостаци финансирања бизниса ризичног капитала? 4. Који фактори одређују успешност тимова? 5. Тимови и етика; 6. Јаке и слабе културе; 7. Карактеристике организације са позитивном културом. Бизнис план радионице: у циљу примене алата научених током курса, студенти подељени у тимове креираће бизнис план за покретање старт-упа (нови производ или услуга). Презентације бизнис планова од стране формираних тимова.

услов похађања

Уписан семестар.

ресурси

1.Handout-и; 2.Рачунарска сала.

фонд часова

укупан фонд часова: 90

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 15
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 15
консултације: 0
дискусија/радионица: 15
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 5
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 5
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 20
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 30
завршни испит: 40
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

Barringer, B.R. (2014). Preparing effective business plans: An entrepreneurial approach (2nd edition). Pearson, Prentice Hall.; Brown, T.E., & Ulijn, .M. (2004). Innovation, entrepreneurship and culture: The interaction between, progress and economic growth. Cheltenham, UK; Northampton, Mass.; Dondur, N. (2002). Ekonomska analiza projekata. Beograd: Mašinski fakultet.; Pokrajac, S. (2016). Menadžment. Beograd: Mašinski fakultet.; Robbins, S. P., & Judge, T. (2013). Organizational behavior. Upper Saddle River, N.J., Pearson/Prentice Hall.;