Примене теорије игара у инжењерству и менаџменту за Индустрију 4.0

ID: 9028
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Спасојевић-Бркић К. Весна
извођачи:
контакт особа: Спасојевић-Бркић К. Весна
ниво студија: мастер академске студије - индустрија 4.0
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за индустријско инжењерство

извођења

циљ

Циљ предмета је усвајање теоријских и практичних знања у области примене теорије игара и техника моделирања стратешких одлука за проблеме конфликата и кооперације међусобно независних агената у интеракцији у инжењерским и организационим системима Индустрије 4.0.

исход

По успешном завршетку курса студенти ће бити оспособљени да: • идентификују проблеме у системима Индустрије 4.0 чија решења се моделирају применом теорије игара, • моделирају стратешке одлуке за решавања проблема конфликата и кооперације применом теорије игара за проблеме у Индустрији 4.0, • квантификовање добити применом пројектованих решења на бази примене теорије игара и • пројектују компјутерске програмске апликације за ефикасно и аутоматско генерисање решења на бази примене теорије игара.

садржај теоријске наставе

• Елементи игара: играчи, информација (перфектна према неперфектној, комплетна према некомплетној, симетрична према несиметричној), акције или стратегије (доминантне, доминиране, равнотежа стратегија, Нешова равнотежа), добит • Формалне презентације модела игара • Категорије игара: нула-сума и не-нула-сума игре, секвенцијалне и симултане игре, статичке и динамичке игре, кооперативне и некооперативне игре, • Бихејвиорална теорија игара: ограничена рационалност, аверзија неједнакости, мешане стратегије • Преговарање, аукције, формирање цена • Теорија игара за мрежне структуре: велики број играча и велики број интеракција; консензус и координација у мрежним структурама • Визуализација тока и решења добијених пројектованим стратегијама игре • Примене теорије игара у конкурентном и колаборативном пројектовању производа, колаборативном планирању и програмирању производње, пројектовању мрежних технолошких и организационих структура, за Индустрију 4.0 и • Студије случајева.

садржај практичне наставе

Практичан рад је организован у облику појединачних или групних пројеката, и искуственој провери формирања и примени стратегија у амбијенту игре. Извођење практичне наставе подразумева примену модела “Social Network based Education” базирану на примени теорије игара, где студенти учествују у игри (развој и имплементација стратегије избора и процене добити).

услов похађања

Нема.

ресурси

фонд часова

укупан фонд часова: 90

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 10
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 35
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 5
колоквијум са оцењивањем: 5
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 20
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 40
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

Osborne M., Rubinstein A. "Course in Game Theory", MIT Press; Han, Z., Niyato, D., Saad, W., Başar, T., & Hjørungnes, A. (2012). Game theory in wireless and communication networks: theory, models, and applications. Cambridge university press.; Cruz-Cunha,M.M.(Ed.).(2011).Handbook of Research on Business Social Networking:Organizational,Managerial,and Technological Dimensions:Organizational,Managerial,and Technological Dimensions.IGI Global.; Изводи са предавања и упутства за вежбе; Milanović, D. D., & Misita, M. (2008). Informacioni sistemi podrške upravljanju i odlučivanju. Beograd: Mašinski fakultet.;