Научноистраживачка делатност

Одбор за акредитацију научноистраживачких организација Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије је својом Одлуком бр. 660-01-00012/30 од 23.02.2016. године акредитовао Машински факултет у Београду као државни факултет у области техничко-технолошких наука – машинство, за обављење научноистраживачке делатности.

Машински факултет у Београду, са преко 200 стално запослених наставника и сарадника и преко 60 истраживача сарадника ангажованих на домаћим и међународним пројектима, представља један од највећих наставно-истраживачко-развојних потенцијала у Србији. Факултет се бави научноистраживачком делатношћу у складу са потребама и захтевима привреде и у циљу развоја стручних и научних дисциплина у машинству. Као образовна институција бави се формирањем високостручно образованог кадра, а у оквиру пројеката који подразумевају унапређење и анализу постојећих технологија укључује младе истраживаче у научноистраживачке пројекте. У оквиру научноистраживачке делатности, самостално или у сарадњи са другим научним и стручним организацијама Факултет обавља основна, примењена, развојна и научна истраживања у областима:
производног машинства и примене компјутера; механизације (транспортне, грађевинске и рударске машине); пољопривредног машинства; мотора; моторних и прикључних возила (транспортних, радних и специјалних); ефективности машинских система; термотехнике; термомеханике; термоенергетике; хидроенергетике; железничког машинства; бродоградње; ваздухопловства; војног машинства; процесне технике; аутоматског управљања; пројектовања фабрика и фабричких постројења; складишних, транспортних и процесних система; индустријског инжењерства; биоинжењерства; прехрамбеног машинства; примењене механике; примењене механике флуида; теорије механизама и машина; општих машинских конструкција; отпорности конструкција; прорачуна конструкција; сагоревања; примењене теорије еластичности; погонских материјала; машинских материјала; заваривања; машинских елемената и конструкција; примењене математике; физике; електротехнике; аутоматске обраде података; организације рада; и заштите животне средине.

Облици сарадње и услуга

 • истраживања и експериментални развој у техничко-технолошким наукама,
 • истраживања и експериментални развој у мултидисциплинарним наукама,
 • организовање научно-стручних скупова и семинара, сарадња са образовним научним и другим организацијама у земљи и иностранству,
 • израда студија и анализа,
 • идејни пројекти и решења,
 • главни машински и главни машинско-технолошки пројекти,
 • израда техничке документације за апарате, машине и помоћне уређаје,
 • вршење техничке контроле документације (ревизија пројеката),
 • пројектантски надзор,
 • израда експертиза и вештачења,
 • испитивање опреме и издавање потврда о квалитету,
 • развој опреме и система у технолошким поступцима,
 • физичко и математичко моделирање процеса,
 • технолошке оптимизације процеса и уређаја.

Резултати научноистраживачке делатности

 • резултати остварени у сарадњи са привредним организацијама и другим институцијама;
 • резултати остварени у реализацији научноистраживачких пројеката уговорених са министарствима и заједницама науке;
 • резултати истраживања штампани у монографијама, часописима и саопштени на скуповима.

Већина катедри и центара Машинског факултета своја истраживања усмерава на истраживачке пројекте финансиране од стране министарства или међународних институција (ЕUREKA, ТЕМPUS, FP6, FP7, IPA), чиме је започета и активна међународна сарадња. Сарадња са привредом је и даље један од основних извора финансирања развојних и примењених истраживања.

Центар за целоживотно учење

Центар за целоживотно учење, основан је 2015. године. Визија Центра је да на једном месту пружи све образовне активности од значаја за привреду и на тај начин постане лидер на пољу пословног образовања из области техничко-технолошких наука на територији Републике Србије. Мисија Центра подразумева стручну подршку институцијама, предузећима и организацијама у стицању нових знања, техника и вештина, како би на прави начин решавали проблеме и изазове са којима се сусрећу у свом пословању.

Циљ Центра је да кроз специјализоване курсеве, семинаре и друге видове образовања, омогући полазницима да на оптималан начин дођу до неопходних додатних знања за обављање свакодневних стручних – професионалних послова. Циљне групе Центра су инжењери свих профила и нивоа образовања, друга лиценцирани инжењери техничких струка и трећа студенти техничких факултета.

Часописи и импакт фактори