Услови за упис на основне академске студије

број студената који се могу уписати

 • број студената чије се школовање финансира из буџета Републике Србије: 520
  • број студената са инвалидитетом: 5
  • број студената припадника ромске националности: 5
  • број студената држављана Републике Србије који су у школској 2016/2017. години завршили средњу школу у иностранству: 5
 • број студената који сами плаћају школарину: 20

Висина школарине за школску 2017/2018. годину за студенте који сами плаћају школарину износи 66.000,00 динара (плаћање у највише десет рата).

Информатор о условима пријема студената у прву годину Основних академских студија школске 2017/2018. године може да се купи у Скриптарници Машинског факултета. Брошура садржи све информације везане за пријављивање кандидата за полагање пријемног испита из Математке, правила о одржавању пријемног испита, начин урврђивања ранг листе, поступак уписа као и неопходне формуларе.

потребна претходна школска спрема

прву годину основних академских и интегрисаних академских студија које реализује Универзитет, односно факултет може да се упише лице које има средње образовање у четворогодишњем трајању. Одговарајуће претходно стечено образовање утврђено је студијским програмом на који се врши упис кандидата.

упис без пријемног испита

На прву годину без пријемног испита може се уписати:

 1. лице које има стечено високо образовање на академским студијама првог степена, односно високо образовање стечено према одредбама закона које су важиле пре доношења Закона о високом образовању;
 2. студент другог универзитета, односно друге високошколске установе, који је остварио најмање 60 ЕСПБ бодова на студијском програму академских студија на другом универзитету, односно на другој високошколској установи под условима које прописује факултет, односно Универзитет.
 3. студент факултета у саставу Универзитета може уписати други студијски програм у оквиру истог или другог факултета у саставу Универзитета ако је на програму који студира остварио најмање 60 ЕСПБ бодова, под условима прописаним студијским програмом који уписује;
 4. лице коме је престао статус студента у складу са Законом, због незавршавања студија у року који је прописан Законом, због исписивања са студија или због неуписивања школске године, може се, на лични захтев, само још једном уписати на исти или сличан студијски програм ако је претходно положило све прописане испите на првој студијској години, односно ако је остварило 60 ЕСПБ бодова, под условима које прописује факултет.

Овакво лице може се уписати само као самофинансирајући студент и не убраја се у одобрени број студената за одређени студијски програм.

Уколико је јавна исправа, односно диплома или уверење о савладаном делу студијског програма стечено на територији Републике Србије одлуку о признавању положених испита, односно ЕСП бодова, доноси наставно-научно веће факултета, односно Веће за студије при Универзитету.

Лице доставља:

1. писани захтев за упис најкасније до истека другог конкурсног рока за упис;

2. захтев за признавање испита, студијски програм, уверење о положеним испитима и доказ да је уплатио трошкове, односно накнаду за признавање испита.

Уколико је јавна исправа стечена у иностранству обавезно се спроводи поступак признавања у складу са Законом и општим актом Универзитета.
Студент другог универзитета, односно друге самосталне високошколске установе, не може се уписати на Универзитет, односно на високошколску јединицу у његовом саставу, уколико му је до окончања студијског програма на високошколској установи на којој је уписан остало 60 или мање ЕСП бодова.
Лица која имају право уписа без полагања пријемног испита могу остварити то право ако факултет има просторне и друге услове.

Рок за завршетак уписа кандидата који се уписују без пријемног испита и достављање података о истима је 1. новембар 2017. године.

пријављивање кандидата за септембарски конкурсни рок

Пријављивање кандидата вршиће се 4. и 5. септембра 2017. год. на Машинском факултету у Београду, Краљице Марије бр. 16, од 10:00 до 15:00 часова, на шалтерима Службе за студентске послове.

Приликом пријаве на конкурс кандидат подноси (фотокопије докумената се не враћају):

 1. попуњену пријаву на Конкурс (образац пријаве се налази у Информатору),
 2. попуњену потврду о пријави на Конкурс (образац потврде се налази у Информатору),
 3. ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА на увид (види ставке од 4. до 6.),
 4. фотокопију извода из матичне књиге рођених (неоверена, али читљива),
 5. фотокопије сведочанстава за сва четири разреда завршене средње школе (неоверене, читљиве),
 6. фотокопију дипломе о положеном завршном-матурском испиту (неоверена, читљива),
 7. попуњену изјаву о добровољном давању личних података овлашћеном лицу (образац изјаве се налази у Информатору),
 8. доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита,
 9. дипломе са републичког или међународног такмичења за кандидате који су као ученици трећег и четвртог разреда средње школе освојили једно од прве три награде из предмета који их ослобађа полагања пријемног испита (фотокопија и оригинал на увид).

За полагање пријемног испита и друге трошкове које има Факултет у вези са пријавом и полагањем пријемног испита, кандидати уплаћују накнаду од 3.000,00 динара на жиро-рачун Машинског факултета број: 840-1876666-10 са сврхом уплате накнада за пријемни испит и позивом на број 121 (уплатница се добија уз Информатор).

Приликом предаје докумената и пријаве на Конкурс, кандидату ће бити оверена ПОТВРДА О ПРИЈАВИ НА КОНКУРС и у њу ће бити уписан број пријаве. Ову потврду кандидат треба да сачува као доказ да је предао документа и треба обавезно да је носи са собом на полагање пријемног испита!