Услови за упис на ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

број студената који се могу уписати

 • број студената чије се школовање финансира из буџета Републике: 520
 • број студената који сами плаћају школарину: 20

Висина школарине за школску 2016/2017. годину за студенте који сами плаћају школарину износи 66.000,00 динара (плаћање у највише десет рата).

потребна претходна школска спрема

прву годину основних академских и интегрисаних академских студија које реализује Универзитет, односно факултет може да се упише лице које има средње образовање у четворогодишњем трајању. Одговарајуће претходно стечено образовање утврђено је студијским програмом на који се врши упис кандидата.

упис без пријемног испита

На прву годину без пријемног испита може се уписати:

1. лице које има стечено високо образовање на академским студијама првог степена, односно високо образовање стечено према одредбама закона које су важиле пре доношења Закона о високом образовању;

2. студент који је остварио најмање 60 ЕСП бодова на другом студијском програму академских студија на истом или другом универзитету у Републици Србији, под условима које прописује факултет;

3. лице коме је престао статус студента у складу са Законом, ако је претходно положило све прописане испите на првој студијској години, односно ако је остварило 60 ЕСП бодова, под условима које прописује факултет.

Овакво лице може се уписати само као самофинансирајући студент и не убраја се у одобрени број студената за одређени студијски програм.

Уколико је јавна исправа, односно диплома или уверење о савладаном делу студијског програма стечено на територији Републике Србије одлуку о признавању положених испита, односно ЕСП бодова, доноси наставно-научно веће факултета, односно Веће за студије при Универзитету.

Лице доставља:

1. писани захтев за упис најкасније до истека другог конкурсног рока за упис;

2. захтев за признавање испита, студијски програм, уверење о положеним испитима и доказ да је уплатио трошкове, односно накнаду за признавање испита.

Уколико је јавна исправа стечена у иностранству обавезно се спроводи поступак признавања у складу са Законом и општим актом Универзитета. Студент другог универзитета, односно друге самосталне високошколске установе, не може се уписати на Универзитет, односно на високошколску јединицу у његовом саставу, уколико му је до окончања студијског програма на високошколској установи на којој је уписан остало 60 или мање ЕСП бодова.

пријављивање кандидата

Пријављивање кандидата вршиће се 1., 2. и у суботу 3. септембра 2016. год. на Машинском факултету у Београду, Краљице Марије бр. 16, од 10:00 до 15:00 часова, на шалтерима Службе за студентске послове.

Приликом пријаве на конкурс кандидат подноси (фотокопије докумената се не враћају):

 1. попуњену пријаву на Конкурс (образац пријаве се налази у Информатору),
 2. попуњену потврду о пријави на Конкурс (образац потврде се налази у Информатору),
 3. ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА на увид (види ставке од 4. до 6.),
 4. фотокопију извода из матичне књиге рођених (неоверена, али читљива),
 5. фотокопије сведочанстава за сва четири разреда завршене средње школе (неоверене, читљиве),
 6. фотокопију дипломе о положеном завршном-матурском испиту (неоверена, читљива),
 7. попуњену изјаву о добровољном давању личних података овлашћеном лицу (образац изјаве се налази у Информатору),
 8. доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита,
 9. дипломе са регионалног, републичког или међународног такмичења за кандидате који су као ученици трећег и четвртог разреда средње школе освојили једно од прве три награде из предмета који их ослобађа полагања пријемног испита (фотокопија и оригинал на увид).

За полагање пријемног испита и друге трошкове које има Факултет у вези са пријавом и полагањем пријемног испита, кандидати уплаћују накнаду од 3.000,00 динара на жиро-рачун Машинског факултета број: 840-1876666-10 са сврхом уплате накнада за пријемни испит и позивом на број 121 (уплатница се добија уз Информатор).

Приликом предаје докумената и пријаве на Конкурс, кандидату ће бити оверена ПОТВРДА О ПРИЈАВИ НА КОНКУРС и у њу ће бити уписан број пријаве. Ову потврду кандидат треба да сачува као доказ да је предао документа и треба обавезно да је носи са собом на полагање пријемног испита!