Основе техничких иновација

ID: 1092
врста предмета: стручно-апликативни
носилац предмета: Милош В. Марко
извођачи: Милош В. Марко
контакт особа: Милош В. Марко
ниво студија: основне академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: усмени
катедра: катедра за опште машинске конструкције

извођења

  • 5. семестар, позиција 4

циљ

Уверити студенте да су техничке иновације основа економског развоја друштва. Развој науке, технологије и друштвене свести потискује постојеће техничка решења и намеће потребу за развој нових. Упознати студенте са појмом техничке иновације, са методологијом развоја нових техничких система који се у основи разликују од постојећих, а која представља трансформацију достигнутог нивоа знања у техничка решења. Циљ предмета је да студенте наведе на размишљање и деловање у овом правцу.

исход

Код студента, будућег инжењера, развијен је осећај и схватање потребе и значаја техничких иновација. Упознат је са трендовима и процесом трансформације знања у интегрисана техничка решења (механичка, електронска, софтверска, ...), упознат је са процесом како се одвија ова трансформација, као и са постулатима на којима се трансформација заснива. Изграђен је осећај да техничка иновација подразумева постизања што вишег степена усклађености знања, искуства, креативних способности, технолошког нивоа и окружења у економском, еколошком, естетском, социолошком и другим аспектима. Студент је уведен у методологију и процедуру развоја техничких иновација са основном премисом да је иноваторство основни задатак и циљ инжењера што га издиже изнад и издваја од тзв. иноватора наиваца.

садржај теоријске наставе

1.Појам техничког система; 2. Потребе и појам техничке иновације; 3. Креирање техничких система и иновација; 4. Историјски трендови у техничким иновацијама; 5. Планирање техничких иновација; 6. Идеја и како доћи до идеје за нови производ; 7. Појам и значај функције техничког система; 8. Трансформација биолошких у техничке системе; 9. Хармонизација техничког система са окружењем; 10. Креативност у развоју нових техничких система.

садржај практичне наставе

Студенти у току семестра раде семинарски рад у којем дају преглед постојећих техничких система који се користе у задатој области односно делатности. Систематизовани приказ постојећих техничких система треба да доведе до предлога идеја за иновативним техничким решењима. На аудиторним вежбама се још разрађују питања обухваћена теоријском наставом с циљем да се студенти уведу у феномене које треба да обраде у свом семинарском раду и да се припреме за колоквијуме.

услов похађања

Нема услова.

ресурси

1. Књига - Уџбеник: Огњановић М: Иновативни развој техничких система (Поглавље 1. Основе техничких иновација), - Универзитет у Београду, Машински факултет 2014. 2. Power-Point презентације са предавања доступне студентима у виду Hand-out материјала. 3. Презентације, анимације и филмови о конструкцијским решењима и функцији иновативних техничких система. 4. Интернет и претраживање на интернету постојећих и иновативних решења техничких система.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 10
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 10
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 10
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 4
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 6
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 40
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 20
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 35

литература

Огњановић М.: Иновативни развој техничких система, -Универзитет у Београду, Машински фаакултет, 2014.;