Владимир М. Поповић

др Владимир М. Поповић, редовни професор
катедра за моторна возила
кабинет: 35; 330
мејл адреса: vpopovic@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 425; директан 3302-425

термини за пријем студената

предмети

истраживачка област

Испитивања и хомологације возила и њихових компоненти; Одржавање техничких система; Прорачун возила; Технички прописи; Теорија поузданости; Операциона истраживања

образовање, стручна спрема

Машински факултет Универзитета у Београду, дипл. инж., 1996. Машински факултет Универзитета у Београду, магистар, 2001. Машински факултет Универзитета у Београду, доктор, 2008.

публикације, признања, награде

Укупно 110 радова - међународни и домаћи часописи/конгреси: 10 радова у међународним часописима са СЦИ листе, 11 техничких решења, 2 монографије, званични рецензент у 3 међународна часописа са СЦИ листе. Руководилац пројекта Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије "Научно-технолошка подршка унапређењу безбедности специјалних друмских и шинских возила" (ТР35045, 2011-2014.). Учешће на још 6 пројеката Министарства за науку и технолошки развој, претходних година. Учешће у неколико међународних пројеката, које су заједнички реализовали Машински факултет и Институт за истраживања и пројектовања у привреди (IIPP), а који су везани за развој јавног градског превоза у Београду. Учешће у изради Мастер плана саобраћаја у Републици Србији (2008-09). Звање Risk Examiners – Equipment Track (Certificate Nr. 16580 – 3/4/2010), добијено од стране Steinbeis University Berlin.

чланства у научним и стручним организацијама

ДОТС – Друштво одржавалаца техничких система Званични представник Републике Србије у Радној групи за превоз лакокварљивих намирница (WP.11), као и у Радној групи за пасивну безбедност (у оквиру Светског форума за хармонизацију Правилника за возила WP.29/GRSP) - обе Радне групе су при Економској комисији за Европу Уједињених нација (УНЕЦЕ), са средиштем у Женеви. Члан уређивачког одбора часописа Journal of Applied Engineering Science. Представник ДОТС-а приликом полагања међународног испита за добијање EFNMS Цертификата (European Federation of National Maintenance Societes), тј. звања Европски менаџер одржавања. Члан организационих одбора више од 20 домаћих научно-стручних скупова, као и програмског одбора значајног међународног конгреса експерата из области одржавања – Euromaintenace 2012. Носилац је првог сертификата за предаваче и испитиваче у области унапређења знања из безбедности саобраћаја (Агенција за безбедност саобраћаја, сертификат број: 1-31/2011). Члан је Секторског комитета за контролна тела у области контролисања возила, при Акредитационом телу Србије, као и Стручне радне групе за унапређење квалитета роба (производа и услуга) у безбедности саобраћаја, при Телу за координацију безбедности саобраћаја на путевима Републике Србије.