Научноистраживачка делатност

Одбор за акредитацију научноистраживачких организација Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије је својом Одлуком бр. 660-01-00012/30 од 23.02.2016. године акредитовао Машински факултет у Београду као државни факултет у области техничко-технолошких наука – машинство, за обављење научноистраживачке делатности.

Машински факултет у Београду, са преко 200 стално запослених наставника и сарадника и преко 60 истраживача сарадника ангажованих на домаћим и међународним пројектима, представља један од највећих наставно-истраживачко-развојних потенцијала у Србији. Факултет се бави научноистраживачком делатношћу у складу са потребама и захтевима привреде и у циљу развоја стручних и научних дисциплина у машинству. Као образовна институција бави се формирањем високостручно образованог кадра, а у оквиру пројеката који подразумевају унапређење и анализу постојећих технологија укључује младе истраживаче у научноистраживачке пројекте. У оквиру научноистраживачке делатности, самостално или у сарадњи са другим научним и стручним организацијама Факултет обавља основна, примењена, развојна и научна истраживања у областима:
производног машинства и примене компјутера; механизације (транспортне, грађевинске и рударске машине); пољопривредног машинства; мотора; моторних и прикључних возила (транспортних, радних и специјалних); ефективности машинских система; термотехнике; термомеханике; термоенергетике; хидроенергетике; железничког машинства; бродоградње; ваздухопловства; војног машинства; процесне технике; аутоматског управљања; пројектовања фабрика и фабричких постројења; складишних, транспортних и процесних система; индустријског инжењерства; биоинжењерства; прехрамбеног машинства; примењене механике; примењене механике флуида; теорије механизама и машина; општих машинских конструкција; отпорности конструкција; прорачуна конструкција; сагоревања; примењене теорије еластичности; погонских материјала; машинских материјала; заваривања; машинских елемената и конструкција; примењене математике; физике; електротехнике; аутоматске обраде података; организације рада; и заштите животне средине.

Облици сарадње и услуга

 • истраживања и експериментални развој у техничко-технолошким наукама,
 • истраживања и експериментални развој у мултидисциплинарним наукама,
 • организовање научно-стручних скупова и семинара, сарадња са образовним научним и другим организацијама у земљи и иностранству,
 • израда студија и анализа,
 • идејни пројекти и решења,
 • главни машински и главни машинско-технолошки пројекти,
 • израда техничке документације за апарате, машине и помоћне уређаје,
 • вршење техничке контроле документације (ревизија пројеката),
 • пројектантски надзор,
 • израда експертиза и вештачења,
 • испитивање опреме и издавање потврда о квалитету,
 • развој опреме и система у технолошким поступцима,
 • физичко и математичко моделирање процеса,
 • технолошке оптимизације процеса и уређаја.

Резултати научноистраживачке делатности

 • резултати остварени у сарадњи са привредним организацијама и другим институцијама;
 • резултати остварени у реализацији научноистраживачких пројеката уговорених са министарствима и заједницама науке;
 • резултати истраживања штампани у монографијама, часописима и саопштени на скуповима.

Већина катедри и центара Машинског факултета своја истраживања усмерава на истраживачке пројекте финансиране од стране министарства или међународних институција (ЕUREKA, ТЕМPUS, FP6, FP7, IPA), чиме је започета и активна међународна сарадња. Сарадња са привредом је и даље један од основних извора финансирања развојних и примењених истраживања.

Каталог међународних пројеката 2017

Центар за целоживотно учење

Центар за целоживотно учење, основан је 2015. године. Визија Центра је да на једном месту пружи све образовне активности од значаја за привреду и на тај начин постане лидер на пољу пословног образовања из области техничко-технолошких наука на територији Републике Србије. Мисија Центра подразумева стручну подршку институцијама, предузећима и организацијама у стицању нових знања, техника и вештина, како би на прави начин решавали проблеме и изазове са којима се сусрећу у свом пословању.

Циљ Центра је да кроз специјализоване курсеве, семинаре и друге видове образовања, омогући полазницима да на оптималан начин дођу до неопходних додатних знања за обављање свакодневних стручних – професионалних послова. Циљне групе Центра су инжењери свих профила и нивоа образовања, друга лиценцирани инжењери техничких струка и трећа студенти техничких факултета.

Часописи и импакт фактори