УПИС 2023/24


ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 2023/24

Опште услове конкурса за шк. 2023/24 објављени су и можете их погледати овде ОАС конкурс БУ.


ДЕТАЉНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ВЕЗАНЕ ЗА КОНКУРС И УПИС 2023/2024. ГОДИНЕ


СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ЗА КОЈИ СЕ КОНКУРС РАСПИСУЈЕ:

Основне академске студије:

- Машинско инжењерство (180 ЕСПБ)
- Информационе технологије у машинству (180 ЕСПБ)

БРОЈ СТУДЕНАТА КОЈИ СЕ УПИСУЈЕ:

На студијски програм Машинско инжењерство уписује се укупно 620 студената, од којих 520 студената на терет буџета Републике Србије и 100 самофинансирајућих студената.

На студијски програм Информационе технологије у машинству уписује се укупно 60 студената, од којих 20 студената на терет буџета Републике Србије и 40 самофинансирајућих студената.

*Влада Републике Србије није донела Одлуку о броју студената за упис у прву годину студијских програма који се финансирају из буџета за високошколске установе чији је оснивач Република за школску 2023/2024. годину. Уколико број одобрених буџетских места буде мањи од наведеног, извршиће се прерасподела тих места, а број самофинансирајућих места ће се изменити тако да укупан број студената који се уписују по студијском програму остане непромењен.

ПОТРЕБНА ПРЕТХОДНА ШКОЛСКА СПРЕМА:

У прву годину основних академских студија које реализује Универзитет, односно факултет може да се упише лице које има средње образовање у четворогодишњем трајању.

УПИС БЕЗ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА:

На прву годину без пријемног испита може се уписати:

1. лице које има стечено високо образовање на академским студијама првог степена, односно високо образовање стечено по одредбама закона које су важиле пре доношења Закона о високом образовању («Службени гласник РС», бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15-аутентично тумачење, 68/15 и 87/16);
2. студент друге високошколске установе, који је остварио најмање 60 ЕСПБ бодова на студијском програму академских студија на другој високошколској установи под условима које прописује факултет, односно Универзитет; Студент другог универзитета, односно друге самосталне високошколске установе, не може се уписати на Универзитет, односно на високошколску јединицу у његовом саставу, уколико му је до окончања студијског програма на високошколској установи на којој је уписан остало 60 или мање ЕСПБ бодова;
3. студент факултета у саставу Универзитета који је уписан на један студијски програм може уписати други студијски програм у оквиру истог факултета под условима утврђеним студијским програмом, односно на начин и по поступку утврђеним општим актима факултета;
4. студент факултета коме је престао статус студента у складу са чланом 101 став 7 тач.2 и 3 Статута Универзитета (у случају исписивања или неуписивања школске године), који је остварио најмање 60 ЕСПБ бодова на студијском програму.

Лице које се уписује без пријемног испита може се уписати само као самофинансирајући студент и не убраја се у одобрени број студената за одређени студијски програм.
Уколико су јавна исправа, односно диплома или уверење о реализованом делу студијског програма стечени на територији Републике Србије, одлуку о признавању положених испита, односно ЕСПБ бодова, доноси Наставно-научно веће факултета.

Лице доставља:

1. писани захтев за упис најкасније до истека другог конкурсног рока за упис;
2. захтев за признавање испита, уверење о положеним испитима, опис (садржај) положених испита који је оверен од стране факултета, уверење о студирању (за прелазак са других високошколских установа), уверење о дипломирању или диплома (за упис лица које имају стечено високо образовање), решење о престанку статуса студента (за уписе у случајевима исписивања са студија и неуписивања школске године) и доказ да је уплатио трошкове поступка (уколико постоје).

Уколико је високошколска исправа са којом кандидат конкурише за упис без пријемног испита стечена у иностранству обавезно се спроводи поступак признавања у складу са Законом и општим актом Универзитета. Кандидати су дужни да приликом пријављивања поднесу факултету потврду о започетом поступку признавања уз осталу документацију. Лица која имају право уписа без полагања пријемног испита могу остварити то право ако факултет има просторне и друге услове о чему одлучује декан. Рок за завршетак уписа кандидата који се уписују без пријемног испита је 15. октобар 2023. године.

ПРЕТПРИЈАВЉИВАЊЕ И ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА:

Електронска претпријава је ОБАВЕЗНА ЗА СВЕ КАНДИДАТЕ и обавља се у периоду од 14. до 24. јуна 2023. год. приступом на следећи линк ПРЕТПРИЈАВА.

Кандидати који нису у могућности да самостално обаве електронско предпријављивање, ПРЕТПРИЈАВУ ће обавити у учионици број 30. на Машинском факултету у периоду од 21. до 24. јуна 2023. год. од 9:00 до 14.00 часова.

Уколико се при упису установи неслагање оригиналних докумената са онима који су приложени приликом електронског пријављивања (фалсификати), тим кандидатима неће бити омогућен упис на факултете Универзитета у Београду и биће поднета кривична пријава надлежном тужилаштву.

ПРИЈАВЉИВАЊЕ кандидата за оба студијска програма вршиће се 21., 22., 23. и у суботу 24. јуна 2023. год. од 9:00 до 14:00 часова на Машинском факултету у Београду, Краљице Марије бр. 16. Приликом доласка на Факултет, сваки кандидат се јавља у учионицу број 30., где му се проверава потребна документација за пријаву на Конкурс. Након обављене провере кандидат одлази на шалтер Службе за студентске послове и обавља коначну пријаву на Конкурс и добија оверену потврду о пријави.

Приликом пријаве на Конкурс кандидат подноси (фотокопије докумената се не враћају):

1. штампану попуњену и својеручно потписану пријаву на Конкурс,
2. фотокопија извода из матичне књиге рођених само за стране држављане и за све кандидате рођене ван Републике Србије,
3. ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА на увид (види ставке 4. и 5.),
4. фотокопије сведочанстава за сва четири разреда завршене средње школе (неоверене, читљиве),
5. фотокопију дипломе о положеном завршном-матурском испиту (неоверена, читљива),
6. попуњену изјаву о добровољном давању личних података овлашћеном лицу (образац изјаве се налази у Информатору 2023),
7. доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита на основу „Ценовника студија и услуга при студирању на Машинском факултету“,
8. дипломе са републичког или међународног такмичења за кандидате који су као ученици трећег и четвртог разреда средње школе освојили једну од прве три награде на републичком или међународном такмичењу из календара такмичења Министарства просвете, науке и технолошког развоја из предмета МАТЕМАТИКА (фотокопија и оригинал на увид),
9. кандидати који су средњу школу завршили пре школске 2022/2023. године приликом пријаве достављају и потписану изјаву да нису били уписани на прву годину у буџетском статусу на степену студија за који конкуришу (образац изјаве се налази у Информатору 2023),
10. решење о нострификацији средњошколских исправа или потврда да је поступак нострификације започет (за кандидате који су стекли стране средњошколске исправе или завршили програм међунарoдне матуре).

За полагање пријемног испита и друге трошкове које има Факултет у вези са пријавом и полагањем пријемног испита, кандидати уплаћују појединачно за студијски програм за који конкуришу накнаду од 4.000,00 динара на жиро-рачун Машинског факултета број: 840-1876666-10 са сврхом уплате накнада за пријемни испит за одговарајући студијски програм (навести који) и позивом на број 141.

Приликом предаје докумената и пријаве на Конкурс ЗА ОДГОВАРАЈУЋИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ, кандидату ће бити издата ОВЕРЕНА ПОТВРДА О ПРИЈАВИ НА КОНКУРС ЗА ТАЈ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ и у њу ће бити уписан број пријаве. Ову ПОТВРДУ кандидат треба да сачува као доказ да је предао документа и треба обавезно да је носи са собом на полагање пријемног испита ТОГ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА!

Подаци о пријављеним кандидатима ПО СТУДИЈСКИМ ПРОГРАМИМА ће бити објављени најкасније до 17:00 часова, 24. јуна 2023. године на огласној табли на улазу у зграду факултета и на интернет страници Факултета. Писмене примедбе на тачност објављених података подносе се најкасније до 26. јуна 2023. године до 14:00 часова у Служби за студентске послове Машинског факултета у Београду. Распоред седења и коначан списак пријављених кандидата по салама ЗА СВАКИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ биће објављен 26. јуна 2023. године до 16:00 часова.

ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА:

Пријемни испит из МАТЕМАТИКЕ полаже се на Машинском факултету у Београду за студијски програм Основне академске студије - Информационе технологије у машинству у среду 28. јуна 2023. године са почетком у 10:00 часова, а за Основне академске студије - Машинско инжењерство у четвртак 29. јуна 2023. године са почетком у 10:00 часова. Сви кандидати су дужни да дођу ИСПРЕД одговарајуће сале (у складу са објављеним распоредом седења) најкасније до 9:45 часова истог дана. Кашњење на испит се не толерише.
Тачна решења задатака са пријемног испита из математике биће објављена (на огласној табли на улазу у зграду факултета и на интернет страници Факултета) истог дана у 14:00 часова.

Кандидатима који су у трећем или четвртом разреду средње школе освојили једну од прве три награде из предмета МАТЕМАТИКА, на републичком или међународном такмичењу из календара такмичења Министарства просвете, науке и технолошког развоја, не полажу пријемни испит, већ по том основу стичу максимални број бодова са пријемног испита (60).

ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ:

Висина школарине за држављане Републике Србије за студијски програм Машинско инжењерство: 108.000,00 динара, а за студијски програм Информационе технологије у машинству: 180.000,00 динара.
Висина школарине за стране држављане: 1.800,00 евра (за студијске програме Машинско инжењерство и Информационе технологије у машинству).