УПИС 2024/2025.


ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 2024/2025.

Општи услови конкурса за шк. 2024/2025. објављени су и можете их погледати овде ОАС конкурс УБ.


ДЕТАЉНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ВЕЗАНЕ ЗА КОНКУРС И УПИС 2024/2025. ГОДИНЕ


СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ЗА КОЈИ СЕ КОНКУРС РАСПИСУЈЕ:

Основне академске студије:

- Машинско инжењерство (180 ЕСПБ)
- Информационе технологије у машинству (180 ЕСПБ)

БРОЈ СТУДЕНАТА КОЈИ СЕ УПИСУЈЕ:

На студијски програм Машинско инжењерство уписује се укупно 620 студената, од којих 520 студената на терет буџета Републике Србије и 100 самофинансирајућих студената.

На студијски програм Информационе технологије у машинству уписује се укупно 60 студената, од којих 20 студената на терет буџета Републике Србије и 40 самофинансирајућих студената.

*Влада Републике Србије није донела Одлуку о броју студената за упис у прву годину студијских програма који се финансирају из буџета за високошколске установе чији је оснивач Република за школску 2024/2025. годину. Уколико број одобрених буџетских места буде мањи од наведеног, извршиће се прерасподела тих места, а број самофинансирајућих места ће се изменити тако да укупан број студената који се уписују по студијском програму остане непромењен.

ПОТРЕБНА ПРЕТХОДНА ШКОЛСКА СПРЕМА:

У прву годину основних академских студија које реализује Универзитет, односно факултет може да се упише лице које има средње образовање у четворогодишњем трајању.

УПИС БЕЗ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА:

На прву годину без пријемног испита може се уписати:

1. лице које има стечено високо образовање на академским студијама првог степена, односно високо образовање стечено по одредбама закона које су важиле пре доношења Закона о високом образовању («Службени гласник РС», бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15-аутентично тумачење, 68/15 и 87/16);
2. студент друге високошколске установе, који је остварио најмање 60 ЕСПБ бодова на студијском програму академских студија на другој високошколској установи под условима које прописује факултет, односно Универзитет; Студент другог универзитета, односно друге самосталне високошколске установе, не може се уписати на Универзитет, односно на високошколску јединицу у његовом саставу, уколико му је до окончања студијског програма на високошколској установи на којој је уписан остало 60 или мање ЕСПБ бодова;
3. студент факултета у саставу Универзитета који је уписан на један студијски програм може уписати други студијски програм у оквиру истог факултета под условима утврђеним студијским програмом, односно на начин и по поступку утврђеним општим актима факултета;
4. студент факултета коме је престао статус студента у складу са чланом 101 став 7 тач.2 и 3 Статута Универзитета (у случају исписивања или неуписивања школске године), а који је остварио најмање 60 ЕСПБ бодова на студијском програму.

Лице које се уписује без пријемног испита може се уписати само као самофинансирајући студент и не убраја се у одобрени број студената за одређени студијски програм.
Уколико су јавна исправа, односно диплома или уверење о реализованом делу студијског програма стечени на територији Републике Србије, одлуку о признавању положених испита, односно ЕСПБ бодова, доноси Наставно-научно веће факултета.

Лице доставља:

1. писани захтев за упис најкасније до истека другог конкурсног рока за упис;
2. захтев за признавање испита, уверење о положеним испитима, опис (садржај) положених испита који је оверен од стране факултета, уверење о студирању (за прелазак са других високошколских установа), уверење о дипломирању или диплома (за упис лица које имају стечено високо образовање), решење о престанку статуса студента (за уписе у случајевима исписивања са студија и неуписивања школске године) и доказ да је уплатио трошкове поступка (уколико постоје).

Уколико је високошколска исправа са којом кандидат конкурише за упис без пријемног испита стечена у иностранству обавезно се спроводи поступак признавања у складу са Законом и општим актом Универзитета. Кандидати су дужни да приликом пријављивања поднесу факултету потврду о започетом поступку признавања уз осталу документацију. Лица која имају право уписа без полагања пријемног испита могу остварити то право ако факултет има просторне и друге услове о чему одлучује декан. Рок за завршетак уписа кандидата који се уписују без пријемног испита је 15. октобар 2023. године.

ПРЕТПРИЈАВЉИВАЊЕ И ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА:

Електронска претпријава је ОБАВЕЗНА ЗА СВЕ КАНДИДАТЕ и обавља се у периоду од од 10. до 22. јуна 2024. год. приступом на следећи линк ПРЕТПРИЈАВА.

Кандидати који нису у могућности да самостално обаве електронско претпријављивање, ПРЕТПРИЈАВУ ће обавити у учионици број 30. на Машинском факултету у периоду од 19. до 22. јуна 2024. год. од 9:00 до 14:00 часова.

Уколико се при упису установи неслагање оригиналних докумената са онима који су приложени приликом електронског пријављивања (фалсификати), тим кандидатима неће бити омогућен упис на факултете Универзитета у Београду и биће поднета кривична пријава надлежном тужилаштву.

ПРИЈАВЉИВАЊЕ кандидата за оба студијска програма вршиће се 19, 20, 21. и у суботу 22. јуна 2024. год. од 9:00 до 14:00 часова на Машинском факултету у Београду, Краљице Марије бр. 16. Приликом доласка на Факултет, сваки кандидат се јавља у учионицу број 30., где му се проверава потребна документација за пријаву на Конкурс. Након обављене провере кандидат одлази на шалтер Службе за студентске послове и обавља коначну пријаву на Конкурс и добија оверену потврду о пријави.

Приликом пријаве на Конкурс кандидат подноси (фотокопије докумената се не враћају):

1. штампану попуњену и својеручно потписану пријаву на Конкурс,
2. фотокопија извода из матичне књиге рођених само за стране држављане и за све кандидате рођене ван Републике Србије,
3. ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА на увид (види ставке 4. и 5.),
4. фотокопије сведочанстава за сва четири разреда завршене средње школе (неоверене, читљиве),
5. фотокопију дипломе о положеном завршном-матурском испиту (неоверена, читљива),
6. попуњену изјаву о добровољном давању личних података овлашћеном лицу (образац изјаве се налази у Информатору 2024),
7. доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита на основу „Ценовника студија и услуга при студирању на Машинском факултету”,
8. дипломе са републичког или међународног такмичења за кандидате који су као ученици трећег и четвртог разреда средње школе освојили једну од прве три награде на републичком или међународном такмичењу из календара такмичења Министарства просвете, науке и технолошког развоја из предмета МАТЕМАТИКА (фотокопија и оригинал на увид),
9. кандидати који су средњу школу завршили пре школске 2023/2024. године приликом пријаве достављају и потписану изјаву да нису били уписани на прву годину у буџетском статусу на степену студија за који конкуришу (образац изјаве се налази у Информатору 2024),
10. решење о нострификацији средњошколских исправа или потврда да је поступак нострификације започет (за кандидате који су стекли стране средњошколске исправе или завршили програм међунарoдне матуре).

За полагање пријемног испита и друге трошкове које има Факултет у вези са пријавом и полагањем пријемног испита, кандидати уплаћују појединачно за студијски програм за који конкуришу накнаду од 4.000,00 динара на жиро-рачун Машинског факултета број: 840-1876666-10 са сврхом уплате накнада за пријемни испит за одговарајући студијски програм (навести који) и позивом на број 141.

Приликом предаје докумената и пријаве на Конкурс ЗА ОДГОВАРАЈУЋИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ, кандидату ће бити издата ОВЕРЕНА ПОТВРДА О ПРИЈАВИ НА КОНКУРС ЗА ТАЈ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ и у њу ће бити уписан број пријаве. Ову ПОТВРДУ кандидат треба да сачува као доказ да је предао документа и треба обавезно да је носи са собом на полагање пријемног испита ТОГ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА!

Подаци о пријављеним кандидатима ПО СТУДИЈСКИМ ПРОГРАМИМА ће бити објављени најкасније до 17:00 часова, 22. јуна 2024. године на огласној табли на улазу у зграду факултета и на интернет страници Факултета. Писмене примедбе на тачност објављених података подносе се најкасније до 24. јуна 2024. године до 10:00 часова у Служби за студентске послове Машинског факултета у Београду. Распоред седења и коначан списак пријављених кандидата по салама ЗА СВАКИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ биће објављен 24. јуна 2024. године до 12:00 часова.

ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА:

Пријемни испит из МАТЕМАТИКЕ полаже се на Машинском факултету у Београду за студијски програм Основне академске студије - Информационе технологије у машинству у уторак 25. јуна 2024. године са почетком у 10:00 часова, а за Основне академске студије - Машинско инжењерство у среду 26. јуна 2024. године са почетком у 10:00 часова. Сви кандидати су дужни да дођу ИСПРЕД одговарајуће сале (у складу са објављеним распоредом седења) најкасније до 9:45 часова истог дана. Кашњење на испит се не толерише.
Тачна решења задатака са пријемног испита из математике биће објављена (на огласној табли на улазу у зграду факултета и на интернет страници Факултета) истог дана у 14:00 часова.

Кандидатима који су у трећем или четвртом разреду средње школе освојили једну од прве три награде из предмета МАТЕМАТИКА, на републичком или међународном такмичењу из календара такмичења Министарства просвете, науке и технолошког развоја, не полажу пријемни испит, већ по том основу стичу максимални број бодова са пријемног испита (60).

ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ:

Висина школарине за држављане Републике Србије за студијски програм Машинско инжењерство: 108.000,00 динара, а за студијски програм Информационе технологије у машинству: 180.000,00 динара.
Висина школарине за стране држављане: 1.800,00 евра (за студијске програме Машинско инжењерство и Информационе технологије у машинству).