Процедура пријаве на конкурс за упис на ОАС

БРОЈ СТУДЕНАТА КОЈИ СЕ МОГУ УПИСАТИ

На студијски програм Основне академске студије – МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Број студената чије се школовање финансира из буџета Републике Србије: 520

 • број студената са инвалидитетом: 4
 • број студената припадника ромске националности: 4
 • број студената држављана Републике Србије који су у школској 2020/2021. години завршили средњу школу у иностранству: 4

Број студената који сами плаћају школарину 100

Висина школарине за школску 2021/2022. годину за студенте који сами плаћају школарину износи 72.000,00 динара (плаћање у највише десет рата).

На студијски програм Основне академске студије – ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У МАШИНСТВУ

Број студената чије се школовање финансира из буџета Републике Србије: 20

 • број студената са инвалидитетом: 1
 • број студената припадника ромске националности: 1
 • број студената држављана Републике Србије који су у школској 2020/2021. години завршили средњу школу у иностранству: 1

Број студената који сами плаћају школарину: 40

Висина школарине за школску 2021/2022. годину за студенте који сами плаћају школарину износи 180.000,00 динара (плаћање у највише десет рата).

ПРЕДПРИЈАВЉИВАЊЕ И ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА

Електронска предпријава је ОБАВЕЗНА ЗА СВЕ КАНДИДАТЕ и обавља се у периоду од 17. до 25. јуна 2021. год. приступом на адресу: http://pretprijava.mas.bg.ac.rs/app/ – сва упутства су дата на наведеној адреси. Кандидати који нису у могућности да самостално обаве електронско предпријављивање, ПРЕДПРИЈАВУ ће обавити у учионици број 30. на Машинском факултету у периоду од 23. до 25. јуна 2021. год. од 9:00 до 14.00 часова.

ПРИЈАВЉИВАЊЕ кандидата за оба студијска програма вршиће се 23., 24., 25. и у суботу 26. јуна 2021. год. од 9:00 до 14:00 часова на Машинском факултету у Београду, Краљице Марије бр. 16. Приликом доласка на Факултет, сваки кандидат се јавља у учионицу број 30., где му се проверава потребна документација за пријаву на Конкурс. Након обављене провере кандидат одлази на шалтер Службе за студентске послове и обавља коначну пријаву на Конкурс и добија оверену потврду о пријави.

Приликом пријаве на Конкурс кандидат подноси (фотокопије докумената се не враћају):

 1. штампану попуњену и својеручно потписану пријаву на Конкурс,
 2. фотокопија извода из матичне књиге рођених само за стране држављане и за све кандидате рођене ван Републике Србије,
 3. ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА на увид (види ставке 4. и 5.),
 4. фотокопије сведочанстава за сва четири разреда завршене средње школе (неоверене, читљиве),
 5. фотокопију дипломе о положеном завршном-матурском испиту (неоверена, читљива),
 6. попуњену изјаву о добровољном давању личних података овлашћеном лицу (образац изјаве се налази у овом Информатору),
 7. доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита на основу „Ценовника студија и услуга при студирању на Машинском факултету“,
 8. дипломе са републичког или међународног такмичења за кандидате који су као ученици трећег и четвртог разреда средње школе освојили једну од прве три награде на републичком или међународном такмичењу из календара такмичења Министарства просвете, науке и технолошког развоја из предмета МАТЕМАТИКА (фотокопија и оригинал на увид),
 9. кандидати који су средњу школу завршили пре школске 2020/2021. године приликом пријаве достављају и потписану изјаву да нису били уписани на прву годину у буџетском статусу на степену студија за који конкуришу (образац изјаве се налази у овом Информатору),
 10. решење о нострификацији средњошколских исправа или потврда да је поступак нострификације започет (за кандидате који су стекли стране средњошколске исправе или завршили програм међунарoдне матуре).

За полагање пријемног испита и друге трошкове које има Факултет у вези са пријавом и полагањем пријемног испита, кандидати уплаћују појединачно за студијски програм за који конкуришу накнаду од 3.000,00 динара на жиро-рачун Машинског факултета број: 840-1876666-10 са сврхом уплате накнада за пријемни испит за одговарајући студијски програм (навести који) и позивом на број 121 (уплатница се добија уз Информатор).

Приликом предаје докумената и пријаве на Конкурс ЗА ОДГОВАРАЈУЋИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ, кандидату ће бити издата ОВЕРЕНА ПОТВРДА О ПРИЈАВИ НА КОНКУРС ЗА ТАЈ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ и у њу ће бити уписан број пријаве. Ову ПОТВРДУ кандидат треба да сачува као доказ да је предао документа и треба обавезно да је носи са собом на полагање пријемног испита ТОГ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА!

Подаци о пријављеним кандидатима ПО СТУДИЈСКИМ ПРОГРАМИМА ће бити објављени најкасније до 14:00 часова, 27. јуна 2021. године на огласној табли на улазу у зграду факултета и на интернет страници Факултета. Писмене примедбе на тачност објављених података подносе се најкасније до 28. јуна 2021. године до 14:00 часова у Служби за студентске послове Машинског факултета у Београду. Распоред седења и коначан списак пријављених кандидата по салама ЗА СВАКИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ биће објављен 28. јуна 2021. године до 16:00 часова

Информатор 2021.

Информатор о условима пријема студената у прву годину Основних академских студија школске 2021/2022. године може да се купи у Скриптарници Машинског факултета. Брошура садржи све информације везане за пријављивање кандидата за полагање пријемног испита из Математке, правила о одржавању пријемног испита, начин утрврђивања ранг листе, поступак уписа као и неопходне формуларе.

телефони за информације

011-3302-205
факс: 011-3370-364

E-mail:
pronast@mas.bg.ac.rs
se_nast@mas.bg.ac.rs

Корисни линкови

 • Основне и интегрисане академске студије - конкурс БУ