Студије на Машинском факултету

На Факултету се изводе академске студије на основу одобрених, односно акредитованих студијских програма за стицање високог образовања. Академски студијски програм оспособљава студенте за развој и примену научних и стручних достигнућа.

Студије на Факултету организују се на српском језику. Студије на Факултету организују се и на енглеском језику уколико за то постоје заинтересовани.

За упис на студијски програм кандидат мора познавати језик на којем се студијски програм изводи. Провера знања језика врши се на начин и у поступку који општим актом пропише декан. За студије на енглеском језику плаћа се школарина према уговору који студент закључује са Факултетом.

Водич кроз академске студије 2023/24

Академске студије

Студије које се од 1.10.2005. године изводе на Машинском факултету Универзитета у Београду су:

 1. Основне академске студије - Машинско инжењерство (ОАС), које трају три године, и чијим завршетком се стиче најмање 180 ЕСПБ бодова;
 2. Основне академске студије - Информационе технологије у машинству (ИТМ), које трају три године, и чијим завршетком се стиче најмање 180 ЕСПБ бодова;
 3. Мастер академске студије (МАС) - Машинско инжењерство, које трају две године, и чијим завршетком се стиче најмање 120 ЕСПБ бодова;
 4. Мастер академске студије (МАС) Индустрија 4.0, које трају две године, и чијим завршетком се стиче најмање 120 ЕСПБ бодова;
 5. Докторске студије (ДС) - Машинско инжењерство, које трају три године, и чијим завршетком се стиче најмање 180 ЕСПБ бодова.

Обим студија

Сваки предмет из студијског програма исказује се бројем ЕСПБ бодова, а обим студија изражава се збиром ЕСПБ бодова.

Збир од 60 ЕСПБ бодова одговара просечном укупном ангажовању студента у обиму 40-часовне радне недеље током једне школске године.

Укупно ангажовање студента састоји се од:

 1. активне наставе (предавања, вежбе, практикуми, семинари, практична настава, теренска настава, менторска настава, консултације, презентације, пројекти и сл.);
 2. самосталног рада;
 3. колоквијума;
 4. испита;
 5. израде завршног рада;
 6. добровољног рада у локалној заједници, организованог од стране Универзитета односно Факултета, на пројектима од значаја за локалну заједницу (хуманитарна активност, подршка хендикепираним лицима и сл.);
 7. других облика ангажовања, у складу са општим актом Факултета (стручна пракса и сл.).

Испити

Студент полаже испит непосредно по окончању наставе из тог предмета, а најкасније до почетка наставе тог предмета у наредној школској години на једном од језика на којима се настава изводила. Испит је јединствен и полаже се усмено, писмено и усмено, писмено, односно практично. На испит може изаћи студент који је задовољио све предвиђене предиспитне обавезе прописане планом извођења наставе и испунио остале услове за излазак на испит предвиђене студијским програмом, Статутом и другим општим актима Факултета.

Испити су јавни и студент има право, ако полаже усмено, да захтева присуство јавности.

Студент са хендикепом има право да полаже испит на начин прилагођен његовим могућностима, у складу са општим актом Факултета.

Начин полагања испита, време и распоред њиховог одржавања, одлагање испита, одустајање од испита, начин вођења евиденције, као и друга питања у вези са полагањем испита и оцењивањем на испиту ближе се уређују општим актом Факултета, у складу са општим актом Универзитета.

Успех студента на испиту изражава се оценама:
10 – одличан; 9 – изузетно добар; 8 – врло добар; 7 – добар; 6 – довољан;