Студије машинско инжењерство

На Факултету се могу изводити академске и струковне студије на основу одобрених, односно акредитованих студијских програма за стицање високог образовања. Академски студијски програм оспособљава студенте за развој и примену научних и стручних достигнућа, а струковни студијски програм за примену знања и вештина потребних за укључивање у радни процес.

Студије на Факултету организују се на српском језику. Студије на Факултету организују се и на енглеском језику уколико за то постоје заинтересовани.

За упис на студијски програм кандидат мора познавати језик на којем се студијски програм изводи. Провера знања језика врши се на начин и у поступку који општим актом пропише декан. За студије на енглеском језику плаћа се школарина према уговору који студент закључује са Факултетом.

Водич кроз академске студије 2022/23

Академске студије

Студије које се од 1.10.2005. године изводе на Машинском факултету Универзитета у Београду су:

 1. Основне академске студије - Машинско инжењерство (ОАС), које трају три године, и чијим завршетком се стиче најмање 180 ЕСПБ бодова;
 2. Основне академске студије - Информационе технологије у машинству (ИТМ), које трају три године, и чијим завршетком се стиче најмање 180 ЕСПБ бодова;
 3. Мастер академске студије (МАС) - Машинско инжењерство, које трају две године, и чијим завршетком се стиче најмање 120 ЕСПБ бодова;
 4. Мастер академске студије (МАС) Индустрија 4.0, које трају две године, и чијим завршетком се стиче најмање 120 ЕСПБ бодова;
 5. Докторске студије (ДС) - Машинско инжењерство, које трају три године, и чијим завршетком се стиче најмање 180 ЕСПБ бодова.

Обим студија

Сваки предмет из студијског програма исказује се бројем ЕСПБ бодова, а обим студија изражава се збиром ЕСПБ бодова.

Збир од 60 ЕСПБ бодова одговара просечном укупном ангажовању студента у обиму 40-часовне радне недеље током једне школске године.

Укупно ангажовање студента састоји се од:

 1. активне наставе (предавања, вежбе, практикуми, семинари, практична настава, теренска настава, менторска настава, консултације, презентације, пројекти и сл.);
 2. самосталног рада;
 3. колоквијума;
 4. испита;
 5. израде завршног рада;
 6. добровољног рада у локалној заједници, организованог од стране Универзитета односно Факултета, на пројектима од значаја за локалну заједницу (хуманитарна активност, подршка хендикепираним лицима и сл.);
 7. других облика ангажовања, у складу са општим актом Факултета (стручна пракса и сл.).

Испити

Студент полаже испит непосредно по окончању наставе из тог предмета, а најкасније до почетка наставе тог предмета у наредној школској години на једном од језика на којима се настава изводила. Испит је јединствен и полаже се усмено, писмено и усмено, писмено, односно практично. На испит може изаћи студент који је задовољио све предвиђене предиспитне обавезе прописане планом извођења наставе и испунио остале услове за излазак на испит предвиђене студијским програмом, Статутом и другим општим актима Факултета.

Испити су јавни и студент има право, ако полаже усмено, да захтева присуство јавности.

Студент са хендикепом има право да полаже испит на начин прилагођен његовим могућностима, у складу са општим актом Факултета.

Начин полагања испита, време и распоред њиховог одржавања, одлагање испита, одустајање од испита, начин вођења евиденције, као и друга питања у вези са полагањем испита и оцењивањем на испиту ближе се уређују општим актом Факултета, у складу са општим актом Универзитета.

Успех студента на испиту изражава се оценама:
10 – одличан; 9 – изузетно добар; 8 – врло добар; 7 – добар; 6 – довољан;

Студије информационе технологије у машинству

Максималан број студената који се уписује на основне академске студије је 60, а настава се изводи у групама од највише 60 студената за предавања, 60 за аудиторне вежбе и 20 студената за лабораторијске вежбе.

Обавезно је присуство студената часовима, као и вођење евиденције о томе. Обавезно је и показивање/проверавање знања на часовима као стицање предиспитних поена. Тиме се полажу делови испита током семестра и на завршном испиту се полаже само за преостали део бодова. Завршни испит може да се полаже одмах и само још два пута у току школске године. Уколико се не положи, поново се уписује цела година без могућности буџетског финансирања. Студент мора да приступи завршном испиту чак и ако не жели да на њему добије додатне поене.

Сви предмети су једносеместрални.

Завршни предмет је као и сви други предмети, али је у њему провера знања искључиво кроз пројекат или семинарски рад.

Ради оријентације, предмети су означени према позицији у матрици:

 1. прва цифра је број семестра (вертикала);
 2. друга цифра је редни број целог предмета у семестру (хоризонтала);
 3. трећа цифра је редни број предмета у одговарајућој изборној групи

Oзнаке за потребе акредитације: АО - Академски-општеобразовни предмети (око 15% = 7 предмета) ТМ - Теоријско-методолошки предмети ( око 20% = 7 предмета) НС - Научно-стручни предмети (око 35% = 12 предмета) СА - Стручно-апликативни предмети (30% = 10 предмета) B.Sc. изборност 20% = 36 ЕСПБ + Завршни рад

Максималан број студената који се уписује на основне академске студије је 60, а настава се изводи у групама од највише 60 студената за предавања, 60 за аудиторне вежбе и 20 студената за лабораторијске вежбе.

Обавезно је присуство студената часовима, као и вођење евиденције о томе. Обавезно је и показивање/проверавање знања на часовима као стицање предиспитних поена. Тиме се полажу делови испита током семестра и на завршном испиту се полаже само за преостали део бодова. Завршни испит може да се полаже одмах и само још два пута у току школске године. Уколико се не положи, поново се уписује цела година без могућности буџетског финансирања. Студент мора да приступи завршном испиту чак и ако не жели да на њему добије додатне поене.

Изборни предмети

На почетку сваке године студент бира предмете, за ту годину студија, које жели да слуша и полаже. За сваки семестар, као и за сваку позицију предмета у семестру, постоји посебна изборна листа. Притом, морају да се имају у виду следећи услови: Сви изборни предмети на листи за једну позицију су у међусобној конкуренцији и студент може да бира само један од њих. Настава на изборном предмету се обавља ако је за предмет пријављенo најмање 10 студената. Предност избора одређеног предмета код неког предавача имају студенти са већом средњом оценом. Сваки наставник може да понуди предмет са садржајем и скриптама, за који сматра да ће постојати интерес студената.

Листе изборних предмета 2022-2023

Листа изборних предмета за позицију 1.3 – 2 предмета, сваки са фондом часова 3 (4 ЕСПБ)

Internet ствари; Основе техничке комуникације.

Листа изборних предмета за позицију 1.6 – 2 предмета, сваки са фондом часова 2 (2 ЕСПБ)

Инжењерска етика и иновације; Енглески језик 2.

Листа изборних предмета за позицију 3.3 – 2 предмета, сваки са фондом часова 4 (5 ЕСПБ)

Анимације и симулације у графици; Интердисциплинарна научна визуализација.

Листа изборних предмета за позицију 5.2 – 4 предмета, сваки са фондом 4 часа (5 ЕСПБ)

Пројектовање база података; Статистика – R; Мерења помоћу рачунара I; Рачунарско моделирање физичких процеса.

Листа изборних предмета за позицију 5.5 – 4 предмета, сваки са фондом 4 часа (5 ЕСПБ)

Рачунарска динамика флуида; WEB пројектовање у машинству; Нумеричке симулације погонских система; Операциона истраживања.

Листа изборних предмета за позицију 5.6 – 4 предмета, сваки са фондом 4 часа (5 ЕСПБ)

Основи теорије коначних елемената; Софтверско инжењерство; Основе мехатронике мотора СУС; Геоинформационо управљање биотехничким системима.

Листа изборних предмета за позицију 6.2 – 3 предмета, сваки са фондом 4 часа (5 ЕСПБ)

Објектно оријентисано програмирање; Основе теорије ризика; Мерења помоћу рачунара II.

Листа изборних предмета за позицију 6.5 – 3 предмета, сваки са фондом 4 часа (5 ЕСПБ)

Статистика у биомедицинским мерењима; Моделски заснован развој аутомобилског софтвера; Роботизација у заваривању.

„Завршни рад“ на позицији 6.5

Узима се код наставника или одређених обавезних предмета или одређених изборних предмета које је студент током студија положио или слуша. Настава на предмету се ради кроз упутства за израду пројекта или семинарског рада, и сам студентски рад на изради, а полагање завршног испита је искључиво кроз одбрану завршно штампаног рада (пројекта или семинарског). И за овај предмет важе мин-макс услови као и за друге изборне предмете. Полагање испита „Завршни предмет“ (одбрана рада) не може да се обави док се не положе сви испити.