Студије

На Факултету се могу изводити академске и струковне студије на основу одобрених, односно акредитованих студијских програма за стицање високог образовања. Академски студијски програм оспособљава студенте за развој и примену научних и стручних достигнућа, а струковни студијски програм за примену знања и вештина потребних за укључивање у радни процес.

Студије на Факултету организују се на српском језику. Студије на Факултету организују се и на енглеском језику уколико за то постоје заинтересовани.

За упис на студијски програм кандидат мора познавати језик на којем се студијски програм изводи. Провера знања језика врши се на начин и у поступку који општим актом пропише декан. За студије на енглеском језику плаћа се школарина према уговору који студент закључује са Факултетом.

Водич кроз академске студије.

Академске студије

Студије које се од 1.10.2005. године изводе на Машинском факултету Универзитета у Београду су:

  1. Основне академске студије (ОАС) - Машинско инжењерство, које трају три године, и чијим завршетком се стиче најмање 180 ЕСПБ бодова;
  2. Мастер академске студије (МАС) - Машинско инжењерство, које трају две године, и чијим завршетком се стиче најмање 120 ЕСПБ бодова;
  3. Докторске студије (ДС) - Машинско инжењерство, које трају три године, и чијим завршетком се стиче најмање 180 ЕСПБ бодова.

Обим студија

Сваки предмет из студијског програма исказује се бројем ЕСПБ бодова, а обим студија изражава се збиром ЕСПБ бодова.

Збир од 60 ЕСПБ бодова одговара просечном укупном ангажовању студента у обиму 40-часовне радне недеље током једне школске године.

Укупно ангажовање студента састоји се од:

  1. активне наставе (предавања, вежбе, практикуми, семинари, практична настава, теренска настава, менторска настава, консултације, презентације, пројекти и сл.);
  2. самосталног рада;
  3. колоквијума;
  4. испита;
  5. израде завршног рада;
  6. добровољног рада у локалној заједници, организованог од стране Универзитета односно Факултета, на пројектима од значаја за локалну заједницу (хуманитарна активност, подршка хендикепираним лицима и сл.);
  7. других облика ангажовања, у складу са општим актом Факултета (стручна пракса и сл.).

Испити

Студент полаже испит непосредно по окончању наставе из тог предмета, а најкасније до почетка наставе тог предмета у наредној школској години на једном од језика на којима се настава изводила. Испит је јединствен и полаже се усмено, писмено и усмено, писмено, односно практично. На испит може изаћи студент који је задовољио све предвиђене предиспитне обавезе прописане планом извођења наставе и испунио остале услове за излазак на испит предвиђене студијским програмом, Статутом и другим општим актима Факултета.

Испити су јавни и студент има право, ако полаже усмено, да захтева присуство јавности.

Студент са хендикепом има право да полаже испит на начин прилагођен његовим могућностима, у складу са општим актом Факултета.

Начин полагања испита, време и распоред њиховог одржавања, одлагање испита, одустајање од испита, начин вођења евиденције, као и друга питања у вези са полагањем испита и оцењивањем на испиту ближе се уређују општим актом Факултета, у складу са општим актом Универзитета.

Успех студента на испиту изражава се оценама:
10 – одличан; 9 – изузетно добар; 8 – врло добар; 7 – добар; 6 – довољан;