Докторске студије - ДС

Докторске студије имају 180 ЕСПБ, трају најмање три године и изводе се према Правилнику о Докторским студијама. Састоје се из праћења и полагања девет предмета – четири обавезна и пет изборних.

Машински факултет у Београду (у даљем тексту: Факултет) организује Докторске студије у циљу:

  • унапређења науке и технологије кроз научни допринос остварен у дисертацији,
  • подизања научног нивоа на Машинском факултету,
  • формирања врхунских стручњака у области машинског инжењерства оспособљених за научноистраживачки рад,
  • образовање младих истраживача за компетентан рад са студентима кроз учешће у наставном процесу на нижим нивоима студија (Основним и Мастер академским студијама).

Услови за упис

У прву годину Докторских студија може да се упише лице у складу са Законом и Статутом и другим општим актима Универзитета и Факултета. У прву годину докторских студија може да се упише лице које има:

  1. завршене одговарајуће Мастер академске студије, односно интегрисане академске основне и мастер студије, са најмање 300 ЕСПБ бодова и општом просечном оценом од најмање 8 на Основним академским и Мастер академским студијама;
  2. завршене Мастер академске студије, односно интегрисане академске и мастер студије, са најмање 300 ЕСПБ бодова и остварене научне радове, на начин уређен општим актом Факултета;
  3. академски степен магистра наука, ако не пријави докторску дисертацију у складу с одредбом члана 128. Закона.

Редослед кандидата за упис у прву годину докторских студија утврђује се на основу опште просечне оцене остварене на основним и мастер академским студијама и остварених научни резултата, на начин предвиђен општим актом факултета, у складу са општим актом Универзитета.

Наставни план

(напомена: бела поља - обавезни предмети)

Услови уписа на Докторске студије дефинисани су чланом 7, а процедура уписа чланом 11, Правилника о Докторским студијама Машинског факултета. Максималан број студената који се уписује на Докторске студије је 50.

Докторске студије имају 180 ЕСПБ и трају најмање три, а највише шест година укључујући одбрану дисертације. Састоје се из праћења и полагања 4 обавезна курса (предмета) и 5 изборних са листе понуђених предмета.

Сваки предмет је једносеместралан, вреди 5 ЕСПБ и садржи 35 школских часова активне наставе уз додатне консултације и провере знања у договору са предметним наставником. Проценат бодова који носе предмети је 25%.

Све изборне предмете студент бира обавезно у договору са потенцијалним ментором. Студент код једног наставника може имати највише три предмета. Притом за максимално три предмета постоји и могућност бирања предмета који се не нуде на Машинском факултету већ на листама које нуде други факултети у саставу Универзитета у Београду.

Списак потенцијалних ментора по областима, за 2022/23. годину

Обавезни предмети

Изборни предмети

У односу на Акредитационе стандарде, број ЕСПБ изборних предмета је већи од захтеваних 50% укупног броја ЕСПБ свих предмета - (број изборних)/(укупно предмета): 5/9, изборни/укупни ЕСПБ: 25/45 = 56%). Листа изборних предмета.

Комплетну листу предемта (обавезни и изборни) можете пронаћи у Водичу (део за докторске студије).
Списак свих предмета на докторским студијама, са додатним информацијам о предмету (исходи, садржај, циљ…) налази се у Књизи предмета.

За максимално три предмета постоји и могућност бирања предмета који се не нуде на Машинском факултету већ на листама које нуде други факултети у саставу Универзитета у Београду.

Истраживања и припрема дисертације

  • Лабораторијска истраживања у вези са оквирном темом дисертације која је наведена у плану истраживања. Рад на пројектима и друге научноистраживачке активности које су у оквиру области усавршавања. Наводи се описни наслов изведеног лабораторијског рада и/или истраживања заједно са процењеним бројем бодова (ЕСПБ).
  • Објављени радови у међународним часописима или у зборницима радова са међународних конференција. Један рад категорије М21 вреди 15 ЕСПБ, М22 вреди 14 ЕСПБ, М23 вреди 13 ЕСПБ, М24 и М51 вреде 10 ЕСПБ, М52 вреди 8 ЕСПБ, М33 вреди 6 ЕСПБ, М34 вреди 4 ЕСПБ. Број бодова за радове са више аутора дели се са n-1, где је n – број аутора рада. Укупни број бодова по овом основу у сва четири извештаја може у збиру бити највише 40, без обзира на број радова. У извештају се наводи рад са свим библиографским подацима заједно са додељеним бројем бодова.
  • Одржана настава на Основним и на Мастер студијама вреднује се са једним ЕСПБ по часу недељно и по семестру (2 часа недељно током једног семестра вреди 2 ЕСПБ). По овом основу у сва четири извештаја може да се оствари 30 ЕСПБ, без обзира на број часова који се одржи. Наводи се назив предмета са позицијом у наставном плану и ID бројем у књизи предмета, број одржаних часова и број ЕСПБ.

Просечна оцена се рачуна као аритметичка средина оцена оцењених активности испитним пријавама. Да би уписао другу годину студија кандидат мора да положи три обавезна предмета и оствари број ЕСПБ у складу са Законом.

Да би уписао трећу годину студија кандидат мора да положи све предмете и стекне потребан број ЕСПБ у складу са Законом.

Да би могао да поднесе захтев за израду дисертације студент мора да стекне 120 ЕСПБ из прве две године студија, укључујући и одбрањен Пројект идеје докторске дисертације.

Да би предао докторску дисертацију ментору на преглед (и затим одбрану) кандидат мора да објави резултате свога рада у најмање једном чланку у међународном часопису који има импакт фактор (IF) на листи ISI-JCR-SCI, где је први аутор или једини аутор без доктората, у супротном је потребно више оваквих радова.

Поред ових обавеза, докторанд је обавезан да ради и научно-стручне пројекте којима се образује и за привредно окружење (примена предмета ОМНИР) – доктор наука мора да буде и лидер у будућем ширењу свог знања. Време које докторанд мора да проведе у оваквом раду одређује се у договору са ментором.