Докторске студије - ДС

Докторске студије – Машинско инжењерство носе 180 ЕСПБ и трају три године укључујући одбрану дисертације. Састоје се из праћења и полагања 3 обавезна предмета и 6 изборних са листе понуђених предмета.

Основни циљ студијског програма Докторске студије – Машинско инжењерство

Основни циљ студијског програма Докторске студије – Машинско инжењерство је формирање врхунских стручњака у области машинског инжењерства способних за научноистраживачки рад и вођење научноистраживачких и великих стручних пројеката.

Специфични циљеви студијског програма Докторске студије – Машинско инжењерство

 • Развој научних способности и академских вештина студената и њихово образовање за самосталан и тимски научноистраживачки рад кроз похађање комплексних обавезних и изборних предмета, праћење литературе, публиковање радова самостално и са коауторима, презентацију радова на релевантним скуповима и сл;
 • Оспособљавање студената за израду и будуће вођење научноистраживачких и комплексних стручних пројеката у академској заједници и привреди кроз учешће у таквим пројектима;
 • Развој способности студената да креирају иновативна решења узимајући у обзир социјалне, економске, безбедоносне и еколошке аспекте, као и принципе, норме, стандарде и протоколе инжењерске етике уз сталну свест о очувању научног и професионалног интегритета;
 • Овладавање студената специфичним практичним вештинама неопходним за будући развој каријере кроз лабораторијски рад, креирање извештаја о обављеним мерењима, реализацију нових експерименталних постројења која се користе за израду дисертације, учешће у наставном процесу на нижим нивоима студија и развој компетенција за рад са студентима итд;
 • Развој способности и компетенција студената за критичко мишљење, креативно и независно деловање;
 • Унапређење и развој науке и технологије кроз научни допринос који се остварује у дисертацијама;
 • Унапређење научноистраживачког рада на Факултету у складу са националном стратегијом „Моћ знања“ и савременим међународним академским и научним стандардима.

Компетенције дипломираних студената

Програм докторских студија омогућава студентима да након завршених студија поседују знања, вештине, развијене способности и компетенције да:

 • самостално и у тиму решавају комплексне практичне и теоријске проблеме у области у којој су докторирали и организују и остварују развојна и научна истраживања уз значајан допринос области машинског инжењерства;
 • могу да се укључе у међународне научне пројекте;
 • могу да реализују развој и практичну примену нових технологија и поступака у оквирима својих струка и да самостално савладавају, разумеју и користе најсавременија знања, методе и технике у датој научној области, као и да синтетишу, анализирају и процењују нова знања;
 • самостално идентификују истраживачке проблеме и предлажу иновативна решења;
 • критички и самокритички мисле, делују креативно и независно;
 • сагледавају социјалне, економске и еколошке аспекте и предвиђају последице својих решења;
 • поштују принципе етичког кодекса добре научне праксе уз сталну свест о очувању научног и професионалног интегритета;
 • презентују своје научноистраживачке резултате на кохерентан начин у писаном и усменом облику и комуницирају на професионалном нивоу у саопштавању научноистраживачких резултата различитим циљним групама;
 • научноистраживачке резултате саопштавају на научним конференцијама, објављују у научним часописима, кроз патенте и нова техничка решења;
 • сарађују са ужим социјалним и међународним окружењем;
 • доприносе развоју научне дисциплине и науке уопште.

Савладавањем студијског програма студент стиче следеће предметно-специфичне компетенције:

 • темељно познавање и разумевање дисциплине одговарајуће струке;
 • способност иновативног решавања проблема уз употребу научних метода и поступака;
 • повезивање основних знања из различитих области и њихова примена;
 • способност праћења савремених достигнућа у науци и струци;
 • развој вештина и спретности у употреби знања у одговарајућем подручју;
 • употреба савремених информационо-комуникационих технологија и рачунарских алата у овладавању знањима и решавању проблема у одговарајућим областима.

Доктор техничких наука у области машинског инжењерства стиче компетенције:

 • контекста (компетенцију у смислу реалних околности, било професионалних или опште друштвених, чиме се примени знања и вештина у реалним околностима даје конкретан контекст у ком се очекује њихово испољавање),
 • улоге (компетенцију као способност да појединац, када приступи некој групи, усваја одговарајуће улоге унутар те групе),
 • учења ради стицања знања (компетенцију у смислу учења ради стицања знања, односно способност да учествује у новим искуствима, схвати и запамти смисао и значај тих искустава) и
 • сагледавање (способност ангажовања на знатно сложенијим нивоима сазнања и свести, на интерном и екстерном плану, кроз процес промишљања о новом сазнању и искуству).

Услови за упис

У прву годину Докторских студија може да се упише лице у складу са Законом и Статутом, другим општим актима Универзитета и Правилником о Докторским студијама Машинског факултета (Документа).

Максималан број студената који се уписује на Докторске студије је 50. Редослед кандидата за упис у прву годину докторских студија утврђује се на основу опште просечне оцене остварене на основним и мастер академским студијама и остварених научних резултата, на начин предвиђен општим актом Факултета, у складу са општим актом Универзитета.

Наставни план

ЕСПБ 1. година 2. година 3. година
1. 2. 3. 4. 5. 6.
5

Виши курс математике

Одабрана поглавља из механике

Одабрана поглавља из механике флуида

Изборни предмет 3.1.5 Пројекат идеје докторске дисертације
4.1.30
Израда и одбрана Докторске дисертације
5.60
5

Нумеричке методе

Изборни предмет 2.2.5 Изборни предмет 3.2.5
5

ОМНИР (организација и методе научно-истраживачког рада) и комуникација

Изборни предмет 2.3.5 Истраживање и публиковање-III
3.3.20
5

Изборни предмет 1.4.5

Истраживање и публиковање-II
2.4.15
10

Истраживање и публиковање-I
1.5.10

(напомена: бела поља - обавезни предмети)

Сваки предмет је једносеместралан, вреди 5 ЕСПБ и садржи 50 школских часова активне наставе уз додатне консултације и провере знања у договору са предметним наставником. Проценат бодова који носе предмети је 25%.

Све изборне предмете студент бира обавезно у договору са потенцијалним ментором. Студент код једног наставника може полагати највише три предмета. Притом за максимално два предмета постоји и могућност бирања предмета који се не нуде на Машинском факултету већ на листама које нуде други факултети у саставу Универзитета у Београду.

Списак потенцијалних ментора по областима, за 2023/24. годину

Обавезни предмети

Изборни предмети

Листа изборних предмета.

Комплетну листу предемта (обавезни и изборни) можете пронаћи у Водичу (део за докторске студије).
Списак свих предмета на докторским студијама, са додатним информацијам о предмету (исходи, садржај, циљ…) налази се у Књизи предмета.

Истраживања и припрема дисертације

Предмети истраживање и публиковање садрже:

 • Лабораторијска истраживања у вези са оквирном темом дисертације која су наведена у плану истраживања. Рад на пројектима и друге научноистраживачке активности које су у оквиру области усавршавања.
 • Објављени радови у часописима или у зборницима радова са међународних конференција. Један рад категорије М21 вреди 15 ЕСПБ, М22 вреди 14 ЕСПБ, М23 вреди 13 ЕСПБ, М24 и М51 вреде 10 ЕСПБ, М52 вреди 8 ЕСПБ, М33 вреди 6 ЕСПБ, М34 вреди 4 ЕСПБ. Број бодова за радове са више аутора дели се са n-1, где је n – број аутора рада. Укупни број бодова по овом основу у свим извештајима може у збиру бити највише 40, без обзира на број радова. У извештају се наводи рад са свим библиографским подацима заједно са додељеним бројем бодова.
 • Одржана настава на основним и на мастер студијама вреднује се са једним ЕСПБ по часу недељно и по семестру (2 часа недељно током једног семестра вреди 2 ЕСПБ). По овом основу у свим извештајима може да се оствари 30 ЕСПБ, без обзира на број часова који се одржи. Наводи се назив предмета са позицијом у наставном плану и ID бројем у књизи предмета, број одржаних часова и број ЕСПБ.

Током Докторских студија студент мора да оствари следеће резултате:

 • за упис у другу годину студија студент мора да оствари укупно 48 ЕСПБ бодова;
 • до краја друге године студент је у обавези да објави, или да има бар један научни рад у вези са темом докторске дисертације који је прихваћен за објављивање, као и да одбрани Пројекат идеје докторске дисертације;
 • за упис у трећу годину студија студент је у обавези да положи све предмете, односно да оствари 120 ЕСПБ бодова.

Да би могао да поднесе захтев за израду дисертације студент мора да стекне 120 ЕСПБ из прве две године студија, укључујући и одбрањен Пројект идеје докторске дисертације.

Да би предао докторску дисертацију ментору на преглед (и затим одбрану) кандидат мора да има као први аутор најмање један објављен рад у научном часопису категорије М21а, М21, М22 или М23 који је садржински повезан са темом докторске дисертације

Поред ових обавеза, докторанд је обавезан да ради и научно-стручне пројекте којима се образује и за привредно окружење (примена предмета ОМНИР) – доктор наука мора да буде и лидер у будућем ширењу свог знања. Време које докторанд мора да проведе у оваквом раду одређује се у договору са ментором.

Завршетком студијског програма Докторске студије – Машинско инжењерство, у зависности од изборних предмета и уже научне области докторске дисертације, стиче се квалификација која одговарају шифри националне квалификације 80.3.0715.0002, односно 80.3.0716.0001 из Регистра Националног оквира квалификација Републике Србије.