Основне академске студије

На Машинском факултету у Београду постоје два акредитована студијска програма Основних академских студија:

Машинско инжењерство (ОАС-МИ)

Студијски програм Oсновнe академскe студијe - Машинско инжењерство припада подручју техничко-технолошких наука и области машинско инжењерство. Студије трају 3 године и носе 180 ЕСПБ.

Основни циљ студијског програма Основне академске студије – Машинско инжењерство

Основни циљ студијског програма Основне академске студије – Машинско инжењерство је школовање инжењера машинства са теоријским знањима и практичним вештинама потребним за рад у индустрији и привреди у целини, који својим радом треба да обезбеде развој и континуирани напредак својих радних окружења уз преношење стручних знања и вештина у области машинског инжењерства. Основни циљ овог студијског програма реализује се кроз наставне делатности у процесу образовања квалитетног инжењерског кадра (инжењера машинства) у области машинског инжењерства.

Специфични циљеви студијског програма Основне академске студије – Машинско инжењерство

 • Да студенти стекну знања и предметно-специфичне и трансферабилне компетенције и вештине неопходне за ефикасно решавање инжењерских проблема и обављање послова и задатака у савременим технологијама, од пројектовања до производње и експлоатације, у областима: производног машинства, механизације, транспортног инжењерства, конструкције и логистике, пољопривредног машинства, индустријског инжењерства, пројектовања механизама и машина, термотехнике, термоенергетике, процесне технике, термомеханике, хидрауличних машина и енергетских система, аутоматског управљања, биомедицинског инжењерства, ваздухопловства, војног машинства и система наоружања, бродоградње, пројектовања мотора и моторних возила, пројектовања шинских возила, општих машинских конструкција, отпорности конструкција, технологије материјала, погонских материјала и сагоревања, заваривања, трибологије, нанотехнологија и информационих технологија у машинству;
 • Образовање и формирање стручњака неопходних за рад како у индустрији и привреди тако и у ванпривреди, а у циљу свеукупног даљег и бржег развоја државе и друштва;
 • Развој креативаног приступа студената професионалним задацима, као и критичког и самоевалуативног односа према сопственом раду;
 • Развој одговарајућих професионалних ставова студената и етике струке;
 • Упознавање студената са амбијентом у коме ће развијати професионалну каријеру и улогом и задацима инжењера;
 • Формирање инжењерског кадра који ће по запошљавању бити подршка како привреди и индустрији тако и широј заједници (кроз израду инжењерских пројеката од значаја за развој привреде, индустрије, појединаца и заједнице, подршку државној администрацији при изради стратегија у области машинства и пружање оперативне подршке у њиховој реализацији, као и подршку развоју других сегмената друштвене заједнице);
 • Формирање квалитетног инжењерског стручног кадра који ће омогућити међународно признање квалитета наше привреде и повећати конкурентност Републике Србије у привлачењу инвестиција, као и међународно признање квалитета система образовања и научноистраживачког рада;
 • Оспособљавање студената да својим примењивим знањима обезбеде преношење научних, стручних знања и вештина, развој струке, унапређење и креативност у областима које су садржајно везане за машинско инжењерство;
 • Оспособљавање студената за тимски рад у мулти и интердисциплинарним тимовима;
 • Развијање свести студената о неопходности перманентног образовања и сталног надограђивања стечених знања и вештина;
 • Стицање адекватних знања за успешан наставак студија на нивоу мастер академских студија.

Компетенције дипломираних студената

По завршетку студијског програма ОАС - Машинско инжењерство инжењери машинства стичу бројне опште и предметно-специфичне компетенције и способни су да:

 • Изводе и примењују решења на основу темељног познавања, разумевања и повезивања знања из природних наука, инжењерских наука и информационих технологија;
 • Одреде, формулишу, анализирају и решавају основне инжењерске проблеме;
 • Пројектују систем, компоненту или процес, дају одговор на назначене потребе и планирају и изводе експерименте и анализирају и тумаче податке;
 • Сагледавају и узимају у обзир социјалне, економске и еколошке аспекте и етичке принципе приликом развоја и примене решења;
 • Раде ефикасно и као појединци у тиму у мултидисциплинарном окружењу, уз способност учења током целог живота и наставак студија;
 • Критички и самокритички сагледају различита решења;
 • Комуницирају ефикасно са инжењерском заједницом и друштвом у целини;
 • Примене стечена знања у пракси;
 • Прилагоде се новонасталим ситуацијама у пракси;
 • Континуирано прате савремене токове у својој струци укључујући употребу комуиникационо-информационих технологија, као и да повезују стечено знање из своје области са достигнућима из других научних дисциплина;
 • Дају велики допринос померању границе знања у области машинства, у оквиру академског и професионалног контекста и дају допринос научно-технолошком и културном напретку друштва.

Наставни план: ОАС Машинско инжењерство

Изборни предмети

На крају првог семестра за прву годину студија и на почетку друге и треће године студија студент бира предмете за ту годину, које жели да слуша и полаже. За сваки семестар, као и за сваку позицију предмета у семестру, постоји посебна изборна листа. Притом, морају да се имају у виду следећи услови:

 • Сви изборни предмети на листи за једну позицију су у међусобној конкуренцији и студент може да бира само један од њих.
 • Приликом избора предмета потребно је да студент провери услове похађања за сваки појединачни предмет.
 • Настава на изборном предмету се обавља ако је за предмет пријављенo најмање 10 студената.
 • Предност при избору одређеног предмета имају студенти са већом просечном оценом.

Завршни предмет

Бира се из обавезних предмета или изборних предмета које је студент током студија положио или слуша. Предмет мора бити из области машинског инжењерства. Настава на предмету се ради кроз упутства за израду пројекта или семинарског рада и сам студентски рад на изради, а полагање завршног испита је искључиво кроз одбрану завршно штампаног рада (пројекта или семинарског). Полагање испита Завршни предмет (одбрана рада) не може да се обави док се не положе сви испити.

Диплома

На дипломи Основних академских студија (180 ЕСПБ) писаће академски назив ИНЖЕЊЕР МАШИНСТВА (скраћено инж.маш.). У Додатку дипломе даје се списак одслушаних и положених предмета. У међународним односима ова титула одговара титули Bachelor of Science (B.Sc. – на латинском Baccalaureus Scientiæ).

Информационе технологије у машинству (ОАС-ИТМ)

Од 01.10.2019. године на Факулетету се изводи нови акредитовани студијски програм Основне академске студије – Информационе технологије у машинству. Студије трају 3 године и носе 180 ЕСПБ.

Основни циљ студијског програма Основне академске студије – Информационе технологије у машинству

Основни циљ овог студијског програма јасно је одређен и реализује се кроз наставне делатности у процесу образовања и формирања квалитетног инжењерског кадра (инжењера машинства) у области информационих технологија и машинског инжењерства. Тако се образују и формирају стручњаци неопходни за рад, како у привреди и индустрији тако и у ванпривреди, а све у циљу свеукупног даљег и бржег развоја Републике Србије. Да би се ово реализовало неопходно је образовање кадрова који ће применити компетенције из домена база података, објектно оријентисаног програмирања, web дизајна, програмирања у интернет окружењу, пројектовања информационих система, рачунарских мрежа и примене интернет технологија у областима које су садржајно везане за машинско инжењерство.

Специфични циљеви студијског програма Основне академске студије – Информационе технологије у машинству

 • Да студенту обезбеди квалитетно опште и професионално образовање из домена информационих технологија са посебним акцентом на машинство;
 • Развој критичког и самокритичког мишљења у приступу и решавању проблема;
 • Оспособљавање студената са знањем из области рачунарских наука неопходним за машинско инжењерство Индустрије 4.0;
 • Развој креативног приступа професионалним задацима, као и развој одговарајућих професионалних ставова и етике струке;
 • Оспособљавање студената за тимски рад и рад у областима мулти и интердисциплинарних наука;
 • Развијање свести студената о неопходности перманентног образовања;
 • Да студенту омогући разумевање савремених кретања у области информационих технологија и оспособи га за коришћење стручне литературе у циљу континуираног надограђивања стечених знања.
 • Формирање инжењерског кадра, који ће по запошљавању пружати помоћ како привреди и индустрији тако држави и народу (кроз израду инжењерских пројеката од користи за развој привреде, индустрије, појединаца и шире заједнице, помоћ држави кроз израду стратегије развоја у области информационих технологија у машинству и давање оперативне помоћи у реализацији те стратегије), а такође и пружати помоћ другим сегментима академске заједнице;
 • Формирање квалитетног инжењерског стручног кадра који ће омогућити и међународно признање квалитета како наше привреде тако и самог система образовања и научноистраживачког рада у земљи и на Факултету.
 • Оспособљеност за обављање и других послова и задатака из области машинства.

Компетенције дипломираних студената

По завршетку студијског програма Основне академске студије – Информационе технологије у машинству, инжењери машинства ће бити способни да:

 • Изводе и примењују решења на основу познавања природних наука, инжењерских наука, математике и информационих технологија;
 • Одреде, формулишу, анализирају и решавају основне инжењерске проблеме применом информационих технологија;
 • Пројектују систем, компоненту или процес, дају одговор на назначене потребе и планирају и изводе експерименте и анализирају и тумаче податке применом информационих технологија;
 • Раде ефикасно и као појединац у тиму, у мултидисциплинарном окружењу, уз способност учења током целог живота;
 • Комуницирају ефикасно са инжењерском заједницом и друштвом у целини;
 • Примене стечена знања у пракси;
 • Се прилагоде новонасталим ситуацијама у пракси;
 • Континуирано прате савремене токове у својој струци применом информационих технологија, као и да повезују стечено знање из своје области са достигнућима из других научних дисциплина. Тиме ће инжењери машинства бити у стању да дају велики допринос померању границе знања у области машинства у оквиру академског и професионалног контекста и да дају допринос научно-технолошком и културном напретку друштва.

Наставни план: ОАС Информационе технологије у машинству

Час. нед. 1. година 2. година 3. година
1. 2. 3. 4. 5. 6.
1

Програмирање

Структуре података

Основе теорије алгоритама

Основе оперативних система

Објектно оријентисана парадигма

Базе података

2
3
4
5

Дискретна математика

6

Нумеричка анализа

Изборни предмет 5.2 Изборни предмет 6.2
7
8
9

Алгебра и линеарна алгебра

Анализа

Изборни предмет 3.3
10

Основе термодинамике и преношења топлоте

Основе аутоматског управљања

11

Основе механике 3

12
13

Основе механике 2

14

Основе механике флуида

Технологија машиноградње

15 Изборни предмет 1.3

Основе механике 1

Рачунарско моделирање машинских елемената

16
17

Основи механике материјала

18

Основе рачунарских система

Увод у основе електротехнике

Изборни предмет 5.5 Изборни предмет 6.5
19
20
21

Енглески језик 1

Примена софтвера у основама физике

Пракса

22

Машински материјали

Изборни предмет 5.6 Завршни рад
23
24 Изборни предмет 1.6

Инжењерска економија

25

Изборни предмети

На почетку сваке године студент бира предмете за ту годину студија, које жели да слуша и полаже. За сваки семестар, као и за сваку позицију предмета у семестру, постоји посебна изборна листа. Притом, морају да се имају у виду следећи услови:

 • Сви изборни предмети на листи за једну позицију су у међусобној конкуренцији и студент може да бира само један од њих.
 • Приликом избора предмета потребно је да студент провери услове похађања за сваки појединачни предмет.
 • Настава на изборном предмету се обавља ако је за предмет пријављенo најмање 10 студената.
 • Предност при избору одређеног предмета имају студенти са већом средњом оценом.

Завршни рад

Бира се из обавезних предмета или изборних предмета које је студент током студија положио или слуша. Предмет мора бити из области машинског инжењерства или рачунарских наука. Настава на предмету се ради кроз упутства за израду пројекта или семинарског рада и сам студентски рад на изради, а полагање завршног испита је искључиво кроз одбрану завршно штампаног рада (пројекта или семинарског). Полагање испита Завршни рад (одбрана рада) не може да се обави док се не положе сви испити.

Диплома

На дипломи овог студијског програма писаће стечен стручни назив ИНЖЕЊЕР МАШИНСТВА (скраћено инж. маш.), а у додатку дипломе Информационе технологије. У међународним односима ова титула одговара титули Bachelor of Science (B.Sc. – на латинском Baccalaureus Scientiæ).