Основне академске студије

Машинско инжењерство (ОАС)

Усмерења

За разлику од свих осталих области инжењерства, машинство обухвата велики број разнородних дисциплина. Ваздухопловство, термотехника, хидроенергетика, мотори, железничко машинство, бродарство или производња су неки од примера који се по свом садржају значајно разликују а ипак припадају једној истој инжењерској области - машинствo.

Наставни план: машинско инжењерство

Завршни предмет

Узима се у групи код наставника или обавезних предмета или изборних предмета које је студент током студија положио или слуша. Предмет мора бити машинске струке. Настава на предмету се ради кроз упутства за израду пројекта или семинарског рада, и сам студентски рад на изради, а полагање завршног испита је искључиво кроз одбрану завршно штампаног рада (пројекта или семинарског). Полагање испита Завршни предмет (одбрана рада) не може да се обави док се не положе сви испити.

Диплома

На дипломи Основних академских студија (180 ЕСПБ) писаће академски назив ИНЖЕЊЕР МАШИНСТВА (скраћено инж.маш.). У Додатку дипломе даје се списак одслушаних и положених предмета. У међународним односима ова титула одговара титули Bachelor of Science (B.Sc. – на латинском Baccalaureus Scientiæ).

Информационе технологије у машинству (ОАС-ИТМ)

Наставни план: информационе технологије у машинству