Механика 2

извођења

  • 3. семестар, позиција 2

циљ

Циљ овог предмета је да студенти савладају основне поставке Кинематике и Динамике материјалне тачке. У том циљу студенти треба да савладају одређивање кретања и карактеристика кретања механичких објеката, као и одређивање узрока који изазивају кретање. Овим предметом студенти стичу знања која ће му омогућити решавање проблема у различитим стручним и научним областима.

исход

По успешном завршетку овог курса, студенти би требало да буду оспособљени да: • Анализирају кретање тачке у различитим координатним системима • Решавају проблеме везане за кинематику тачке,тј. да одреде линију путање, трајекторију, брзину, убрзање и секторску брзину • Опишу поједине врсте кретања тела: транслаторно кретање, обртање тела око непокретне осе, равно кретање, сферно и опште кретање тела, као и да одреде кинематичке карактеристике тела (угаона брзина и угаоно убрзање тела) и да одреде брзину и убрзање појединих тачака тела • Решавају кинематске проблеме везане за сложено кретање тачке • Поставе диференцијалне једначине кретања везане и слободне материјалне тачке, као и да реше директни и индиректни задатак динамике материјалне тачке • Одреде центар масе и моменте инерције материјалног система и крутог тела

садржај теоријске наставе

Основни појмови кинематике. Начини одређивања кретања тачке – векторски аналитички, природни. Брзина тачке. Одређивање брзине тачке у различитим координатним системима. Убрзање тачке. Одређивање убрзања тачке. Основни појмови кинематике тела. Транслаторно кретање. Обртање тела око непокретне осе. Угаона брзина и угаоно убрзање тела. Равно кретање тела. Сферно кретање тела. Сложено кретање тачке. Брзина и убрзање тачке при сложеном кретању. Динамика слободне тачке. I и II задатак динамике. Материјални систем. Везе. Једначине кретања тачке у Лагранжевом и Ојлеровом облику. Геометрија маса. Центар инерције система. Моменти инерције.

садржај практичне наставе

Начини одређивања кретања тачке – векторски аналитички, природни. Одређивање брзине тачке у различитим координатним системима. Одређивање убрзања тачке. Транслаторно кретање. Обртање тела око непокретне осе. Угаона брзина и угаоно убрзање тела. Равно кретање тела. Сферно кретање тела. Брзина и убрзање тачке при сложеном кретању. Динамика слободне тачке. Материјални систем. Везе. Једначине кретања тачке у Лагранжевом и Ојлеровом облику. Геометрија маса. Центар инерције система. Моменти инерције.

услов похађања

Дефинисано курикулумом студијског програма основних студија

ресурси

[1] Младеновић, Н. Механика 2, Кинематика, Машински факултет, Београд, 1996. [2] Симоновић, М., Митровић, З., Голубовић, З., Механика - Кинематика, Машински факултет, Београд, 2011. [3] Младеновић, Н., Митровић, З., Стокић, З., Збирка задатака из кинематике, Машински факултет, Београд, 2007. [4] Митровић, З., Симоновић, М., Голубовић, М., Механика - динамика тачке, Машински факултет, Београд, 2011. [5] Тришовић, Н., Лазаревић, М., Приручник за самосталне вежбе из механике, Статика и Кинематика, МФ Београд, 1999. [6] Писана предавања

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 30
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 10
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 60
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
завршни испит: 40
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

Русов, Л., Кинематика, Научна књига, 1983.; Ђурић, С., Кинематика, МФ Београд, 1990.; Павишић, М., Стокић, З., Тришовић, Н. Практикум за самосталне вежбе, Динамика тачке, Динамика система, МФ Београд, 1998.;