Мастер академске студије - МАС

Право уписа на Мастер академске студије имају студенти са завршеним Основним академским студијама неког од факултета техничке струке. Студенти који имају завршене Основне струковне студије неке од високих школа, уписују Основне академске студије (немају право директног уписа Мастер студија)

Модули

На Машинском факултету у Београду постоји могућност студирања на једном од 22 модула на Мастер академским студијама:


На Мастер академским студијама, студент при упису студија обавезно бира изборни модул (одсек). Минимални број студената за изборни модул износи 5 (при упису, док у З. семестру нема минимума), а максимални 32.

Максималан број студената који се уписује на Мастер академске студије је 416, а настава се изводи у групама од највише 32 студента за предавања, 16 за опште вежбе и 8 студената за лабораторијске вежбе.

Предмет « Стручна пракса М » организују носиоци модула. Студент « Стручну праксу М », треба да обави и положи пре пријављивања Мастер (M.Sc.) рада.

На изборне предмете у свим семестрима примењује се критеријум од најмање 5 пријављених студената да би се настава обављала.

У укупној средњој оцени, оцене са « Мастер (M.Sc.) рада » и « Стручне праксе М » се своде у једну, пондерисањем према одговарајућем броју ЕСПБ, а затим та оцена на укупну средњу оцену утиче пондерисано са 25 часова.

Услови за упис

У прву годину мастер академских студија може да се упише лице у складу са Законом и Статутом и другим општим актима Универзитета и Факултета. У прву годину мастер академских студија може да се упише лице које је завршило одговарајуће Основне академске студије остваривши:

  • најмање 180 ЕСПБ бодова – ако мастер академске студије имају 120 ЕСПБ бодова;
  • најмање 240 ЕСПБ бодова – ако мастер академске студије имају 60 ЕСПБ бодова.

Редослед кандидата за упис у прву годину Мастер академских студија утврђује се на основу опште просечне оцене остварене на основним студијама. Општим актом Факултета, односно Универзитета, могу се прописати и друга мерила за упис и за утврђивање редоследа кандидата. Ближе услове и мерила за упис на Мастер академске студије у одређеној школској години доноси Веће, у складу са општим актом Универзитета.

Мастер (M.Sc.) рад

«Мастер (M.Sc.) рад» узима се код наставника или обавезних предмета модула, или изборних предмета које је студент током студија положио, при чему носиоци модула одређују листу могућих предмета. Мастер рад мора да садржи бар две од следећих области: материјал о проученој и обрађеној теми, сопствени нумерички прорачун, сопствени експериментални рад и/или сопствено пројектовање. Одбрана рада не може да се обави док се не положе сви испити.

Диплома

На дипломи Мастер академских студија (120 ЕСПБ) писаће академски назив МАСТЕР ИНЖЕЊЕР МАШИНСТВА (скраћено маст.инж.маш.). У Додатку дипломе даје се списак одслушаних и положених предмета, и уз титулу се обавезно додаје повлака и назив усмерености коју је студент остварио избором одређеног модула (одсека). У међународним односима ова титула одговара титули Master of Science (M.Sc. – на латинском Magister Scientiæ).