Мастер академске студије (МАС-МИ)

На Машинском факултету у Београду постоје два акредитована студијска програма мастер академских студија:

Право уписа на мастер академске студије имају студенти са завршеним основним академским студијама. Студенти који имају завршене oсновне струковне студије уписују oсновне академске студије (немају право директног уписа мастер академских студија).
Детаљи везани за услове уписа на поједине студијске програме се објављују у Конкурсу који расписује Универзитет у Београду.

Редослед кандидата за упис у прву годину мастер академских студија утврђује се на основу просечне оцене остварене на основним студијама.

Машинско инжењерство - модули

На Мастер академским студијама – Машинско инжењерство студент при упису студија обавезно бира изборни модул. На Машинском факултету у Београду постоји могућност студирања на једном од 21 модула на Мастер академским студијама – Машинско инжењерство:


Минимални број студената за изборни модул износи 5 (при упису, док у З. семестру нема минимума), а максимални број је дефинисан у Информатору за упис на мастер академске студије. На изборне предмете у свим семестрима примењује се критеријум од најмање 5 пријављених студената да би се настава обављала.

Основни циљ студијског програма Мастер академске студије – Машинско инжењерство

Основни циљ студијског програма Мастер академске студије – Машинско инжењерство је школовање мастер инжењера машинства који поседују теоријска знања и практичне вештине за рад у индустрији, привреди и ванпривреди, који својим радом као лидери у области машинског инжењерства треба да обезбеде стални развој и напредак својих радних окружења уз пренос знања и вештина, као и развој сопствених компетенција кроз целоживотно учење. Основни циљ овог студијског програма јасно је одређен и реализује се кроз наставне делатности у процесу образовања квалитетног инжењерског кадра (мастер инжењера машинства) у области машинског инжењерства.

Специфични циљеви студијског програма Мастер академске студије – Машинско инжењерство

 • Да студенти стекну знања и предметно-специфичне и трансферабилне компетенције и вештине неопходне за ефикасно решавање инжењерских проблема и обављање послова и задатака у савременим технологијама, од пројектовања до производње и експлоатације, у областима: производног машинства, механизације, транспортног инжењерства, конструкције и логистике, пољопривредног машинства, индустријског инжењерства, пројектовања механизама и машина, термотехнике, термоенергетике, процесне технике, термомеханике, хидрауличних машина и енергетских система, аутоматског управљања, биомедицинског инжењерства, ваздухопловства, војног машинства и система наоружања, бродоградње, пројектовања мотора и моторних возила, пројектовања шинских возила, општих машинских конструкција, отпорности конструкција, технологије материјала, погонских материјала и сагоревања, заваривања, трибологије, нанотехнологија и информационих технологија у машинству;
 • Оспособљавање студената за обављање и других послова и задатака из области машинства, који су функционално и садржајно повезани са циљем доношења исправних инжењерских одлука везаних за савремене технологије пројектовања, производње и експлоатације;
 • Образовање и формирање стручњака неопходних за рад како у индустрији и привреди тако и у ванпривреди, а у циљу свеукупног даљег и бржег развоја државе и друштва;
 • Упознавање студената са амбијентом у коме ће развијати професионалну каријеру и улогом и задацима инжењера;
 • Оспособљавање студената да у својим радним окружењима буду лидери и да одговорно доносе одлуке;
 • Формирање висококвалификованог инжењерског кадра, који ће по запошљавању бити подршка како привреди и индустрији тако и широј заједници (кроз израду инжењерских пројеката од значаја за развој привреде, индустрије, појединаца и заједнице, подршку државној администрацији при изради стратегија у области машинства и пружање оперативне подршке у њиховој реализацији, као и подршку развоју других сегмената друштвене заједнице);
 • Формирање квалитетног високостручног инжењерског кадра који ће омогућити међународно признање квалитета наше привреде и повећати конкурентност Републике Србије у привлачењу инвестиција и индустријски сектор, ублажавање недостатка висококвалификоване радне снаге у области машинског инжењерства на тржишту рада, као и међународно признање квалитета система образовања и научноистраживачког рада;
 • Развој креативаног приступа студената професионалним задацима, као и критичког и самоевалуативног односа према сопственом раду;
 • Развој одговарајућих професионалних ставова студената и етике струке;
 • Оспособљавање студената да својим примењивим знањима обезбеде преношење научних, стручних знања и вештина, развој струке, унапређење и креативност у областима које су садржајно везане за машинско инжењерство;
 • Оспособљавање студената за тимски рад у мулти и интердисциплинарним тимовима;
 • Развијање свести студената о неопходности перманентног образовања и сталног надограђивања стечених знања и вештина;
 • Стицање адекватних знања за успешан наставак студија на нивоу докторских студија.

Компетенције дипломираних студената

По завршетку студијског програма Мастер академске студије - Mашинско инжењерство, мастер инжењери машинства стичу бројне опште и предметно-специфичне компетенције и способни су да:

 • Одреде, формулишу, анализирају и решавају комплексне инжењерске проблеме;
 • Изводе и примењују нова техничка решења на основу познавања природних наука, инжењерских наука и информационих технологија;
 • Пројектују систем, компоненту или процес и дају одговор на назначене потребе;
 • Сагледавају и узимају у обзир социјалне, економске и еколошке аспекте и етичке принципе приликом развоја и примене решења;
 • Примене рачунске и статистичке методе, симулације и информационе технологије за анализу и синтезу техничких и технолошких система;
 • Примене стандардна испитивања и мерења: спроводе, анализирају и интерпретирају резултате;
 • Планирају и спроводе експерименте, анализирају и тумаче резулате и изводе одговарајуће закључке;
 • Раде ефикасно као појединци или лидери у тиму у мултидисциплинарном окружењу, уз способност учења током целог живота;
 • Критички и самокритички сагледају различита решења;
 • Комуницирају ефикасно са инжењерском заједницом и друштвом у целини;
 • Примене стечена знања у пракси;
 • Прилагоде се новонасталим ситуацијама у пракси;
 • Континуирано прате савремене токове у својој струци укључујући употребу комуиникационо-информационих технологија, као и да повезују стечено знање из своје области са достигнућима из других научних дисциплина;
 • Дају велики допринос померању границе знања у области машинства, у оквиру академског и професионалног контекста и дају допринос научно-технолошком и културном напретку друштва.

Поред наведених општих компетенција у оквиру мастер академских студија, мастер инжењери машинства стичу и компетенције:

 • контекста (самостално деловање у комплексним, лоше дефинисаним и непредвидивим ситуацијама или контекстима који захтевају више нивое знања и вештина),
 • улоге (лидерство, иницијатива, самосталност као и учешће у комплекснијим групама),
 • учења ради стицања знања (препознавање ограничења својих стечених знања, вештина и компетенција) и
 • сагледавање (интеграцију различитих токова знања, вештина и компетенција са ставовома, мотивацијом, вредностима и уверењима).

Стручна пракса М

Предмет « Стручна пракса М » организују носиоци модула. Студент « Стручну праксу М » треба да обави и положи пре пријављивања Мастер (M.Sc.) рада.

Мастер (M.Sc.) рад

«Мастер (M.Sc.) рад» узима се код наставника или обавезних предмета модула, или изборних предмета које је студент током студија положио, при чему носиоци модула одређују листу могућих предмета. Мастер рад мора да садржи бар две од следећих области: материјал о проученој и обрађеној теми, сопствени нумерички прорачун, сопствени експериментални рад и/или сопствено пројектовање. Одбрана рада не може да се обави док се не положе сви испити.

Диплома

На дипломи која се стиче завршетком Мастер академских студија – Машинско инжењерство писаће академски назив МАСТЕР ИНЖЕЊЕР МАШИНСТВА (скраћено маст.инж.маш.). У Додатку дипломе даје се списак одслушаних и положених предмета и уз титулу се обавезно додаје повлака и назив усмерености коју је студент остварио избором одређеног модула. У међународним односима ова титула одговара титули Master of Science (M.Sc. – на латинском Magister Scientiæ).

Индустрија 4.0 (МАС-И4.0)

Универзитет у Београду – Машински факултет и Универзитет у Београду – Математички факултет заједнички изводе мултидисциплинарни студијски програм мастер академских студија под називом Индустрија 4.0, при чему је носилац програма Машински факултет.

Студијски програм Мастер академске студије Индустрија 4.0 представља мултидисциплинарни програм намењен образовању нове генерације инжењера који поседују знања, вештине и компетенције неопходне за имплементацију савремених технологија које доноси четврта индустријска револуција – Индустрија 4.0.

Основни циљ студијског програма Мастер академске студије – Индустрија 4.0

Основни циљ студијског програма МАС Индустрија 4.0 је образовање нове генерације инжењера који поседују мултидисциплинарне компетенције и вештине у области машинског инжењерства и рачунарских наука које су неопходне за развој и имплементацију производних система у складу са концептом Индустрија 4.0, како би се омогућила ефикасна производња производа прилагођених купцу уз високу варијабилност производње и благовремено укључење Србије у промене и бенефите које четврта индустријска револуција носи.

Специфични циљеви студијског програма Мастер академске студије – Индустрија 4.0

 • Да студенти стекну мултидисциплинарне компетенције, знања и предметно-специфичне и трансферабилне компетенције и вештине неопходне за ефикасно решавање инжењерских проблема у оквиру Идустрије 4.0 и то:
  • Развој променљиве и реконфигурабилне производње,
  • Пројектовање и имплементацију кибернетско физичких система кроз ко-дизајн механичког и управљачког подсистема,
  • Развој и имплементацију интелигентних роботских система укључујући и мобилне роботе способне да реализују радне задатке у семиструктуираном и неструктуираном радном окружењу,
  • Развој и имплементацију поузданог и безбедног индустријског интернета ствари, дистрибуцију задатака управљања на свим пословним и производним нивоима и развој интерфејса који омогућавају интероперабилност/интеракцију/колаборацију,
  • Дигитално повезивање предузећа, оптимизацију пословних и производних процеса и управљање животним циклусом производа,
  • Прикупљање, анализу и истраживање података и добијање неопходних информација уз примену техника машинског учења,
  • Пројектовање пословних модела, организационо структуирање и управљање у условима дигиталне трансформације са посебним акцентом на управљање квалитетом, ризиком и набавком (ланцима снабдевања) у оквиру Индустрије 4.0;
 • Оспособљавање студената за тимски рад у мулти и интердисциплинарним тимовима;
 • Развијање свести студената о неопходности перманентног образовања и сталног надограђивања стечених знања и вештина;
 • Упознавање студената са амбијентом у коме ће развијати професионалну каријеру и улогом и задацима инжењера у оквиру Индустрије 4.0, као и развој креативних способности разматрања проблема и критичког и самокритичког мишљења у решавању проблема;
 • Стицање адекватних знања за успешан наставак студија на нивоу докторских студија;
 • Ублажавање недостатка радне снаге са мултидисциплинарним компетенцијама из области машинског инжењерства и рачунарских наука на тржишту рада;
 • Повећање конкурентности Републике Србије у привлачењу инвестиција у индустријски сектор кроз формирање високостручног инжењерског кадра;
 • Допринос дигитализацији привреде и имплементацији најновијих техничко-технолошких дистигнућа кроз унапређење сарадње између привреде и високошколских институција и образовање високостучног кадра;
 • Унапређење квалитета и модернизација понуде студијских програма и њихово усклађивање са савременим научним и технолошким достигнућима и економским токовима;
 • Међународно признање квалитета високошколског образовања и научноистраживачке делатности у Републици Србији.

Компетенције дипломираних студената

Савладавањем студијског програма студенти стичу следеће опште и трансферабилне компетенције и вештине да:

 • Идентификују, формулишу, анализирају и решавају сложене инжењерске проблеме уз примену знања из природних, рачунарских и инжењерских наука у различитим контекстима на начин да доприносе развоју у области рада;
 • Примењују стечена знања у пракси и ефикасно се прилагођавају новонасталим ситуацијама;
 • Повезују различита знања и технике и интегришу их при решавању практичних проблема;
 • Имају проактиван приступ у имплементацији најновијих техничко-технолошких достигнућа;
 • Критички и самокритички анализирају алтернативна решења;
 • Перманентно унапређују своја знања и вештине;
 • Управљају и воде сложену комуникацију, интеракцију и сарадњу са другима из различитих друштвених група;
 • Имају способност самосталног решавања проблема и рада у мултидисциплинарним и интердисциплинарним тимовима;
 • Планирају и реализују истраживања и експерименте и анализирају и тумаче резултате;
 • Преузимају иницијативу у решавању проблема и унапређењу процеса и имају одговорност за резултате свога рада;
 • Прихватају потребу и активно се укључују у образовање и научни рад током целог живота и
 • Раде у складу са етичким принципима.

Савладавањем студијског програма студенти стичу следеће предметно-специфичне способности:

 • Имплементирају комплексне информационо комуникационе технологије у производњи;
 • Пројектују систем, компоненту или процес кроз ко-дизајн софтвера и хардвера (механичког и управљачког) уз увођење иновативних решења;
 • Имају способност моделирања, симулације и визуелизације различитих решења у производњи уз коришћење постојећих и развој нових рачунарских алата;
 • Прикупљају и анализирају податке и пројектују системе за аутоматску екстракцију информација коришћењем техника вештачке интелигенције и машинског учења;
 • Покрећу успешне пословне подухвате засноване на знању и иновацијама,
 • Организују, контролишу и управљају процесима у дигитално трансформисаним предузећима и вреднују резултате ради сталног унапређења и
 • Стичу потенцијал рационалног размишљања при доношењу одлука, што им омогућује да користе планске принципе управљања пословним процесима, као и рационално коришћење расположивих ресурса и усаглашеност са принципима одрживог развоја.

Наставни план студијског програма МАС – Индустрија 4.0

 • Детаљне информације о МАС Индустрија 4.0 можете прочитати у Водичу кроз академске студије
 • Списак свих предмета на МАС Индустрија 4.0, са додатним информацијама о предмету (исходи, садржај, циљ…) налази се у Књизи предмета

Изборни предмети

На почетку сваке године студент бира предмете, које жели да слуша и полаже током те године студија. За сваки семестар, као и за сваку позицију предмета у семестру постоји посебна изборна листа. Притом, морају да се имају у виду следећи услови: сви изборни предмети на листи за једну позицију су у међусобној конкуренцији и студент може да бира само један од њих. Настава на изборном предмету се обавља ако је за предмет пријављенo најмање 5 студената. Предност избора одређеног предмета код неког предавача имају студенти са већом просечном оценом.

Стручна пракса

Посебну додату вредност програму дају две струче праксе. Први део праксе (Пракса, 1. део) се обавља током читавог семестра један дан у седмици у укупном трајању од 15 дана, док се други део праксе (Пракса, 2. део) обавља у четвртом семестру у укупном трајању од 40 радних дана. Више од 20 компанија препознало је потенцијале предложеног студијског програма и подржале су овај програм кроз давање изјаве о намерама да се код њих реализује студентска пракса.

Мастер (M.Sc.) рад

«Мастер (M.Sc.) рад» се узима код наставника обавезних предмета или изборних предмета које је студент током студија положио. Мастер рад мора да садржи бар две од следећих области: материјал о проученој и обрађеној теми, сопствени нумерички прорачун, сопствени експериментални рад и/или сопствено пројектовање. Одбрана мастер рада не може да се обави док се не положе сви испити. Курикулумом је предвиђено да Мастер рад представља резултат практичног истраживања и уско је повезан са праксом; извршава се под заједничким надзором ментора мастер рада и ментора код послодавца.

Диплома

На дипломи која се стиче завршетком Мастер академских студија – Индустрија 4.0 писаће стечен академски назив МАСТЕР ИНЖЕЊЕР МАШИНСТВА - ИНФОРМАТИЧАР (скраћено маст.инж.маш.инф.). У међународним односима ова титула одговара титули Master of Science (M.Sc. – на латинском Magister Scientiæ).