Савремени менаџмент и мрежна организација предузећа

ID: 9001
врста предмета: теоријско-методолошки
носилац предмета: Спасојевић-Бркић К. Весна
извођачи: Милановић Д. Драган, Мисита Ж. Мирјана, Спасојевић-Бркић К. Весна
контакт особа: Спасојевић-Бркић К. Весна
ниво студија: мастер академске студије - индустрија 4.0
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за индустријско инжењерство

извођења

циљ

Циљ предмета је упознавање студената са основама мрежне организационе структуре и овладавање организационим и менаџмент вештинама у пословном окружењу индустрије 4.0. Студенти се осопособљавају да планирају, организују и воде у складу са расположивим ресурсима уз адекватно управљање квалитетом, трошковима, временом и ризицима у условима пословања И4.0.

исход

Након завршетка курса студенти ће бити у могућности да препознају, разматрају, овладају и критички се односе према савременим, реалним проблемима организовања и управљања у И4.0, као и да идентификују и резимирају главне практичне импликације датих питања и проблема на организацију и друштво.

садржај теоријске наставе

Трендови и изазови радних места будућности. Мрежна организација - контекст, стратегија развоја, структура (вертикална и хоризонтална интеграција и питања диференцијације). Нове форме организовања (холакратија, агилна, scrum...). Руководство, тимови за управљање, мотивација и доношење одлука. Колаборативно окружење, организациона контрола и промене. Контролисање критичних организационих процеса - управљање организационим конфликтима и преговарањем, развој напредних информационих система и технологија, промовисање иновација, развој производа и предузетништво. Управљање различитим организационим културама. Методе, технике и алати за организациони развој (SWOT, DEA, BSC, Benchmarking...). Lean Six Sigma методологија и алати (QFD, TRIZ, DOE, FMEA, NGT, SIPOC...), KPI (кључни показатељи учинка) и KRI (кључни индикатори ризика). Доношење пословних одлука. Пословни планови и управљање ланцем вредности.

садржај практичне наставе

Радионице о организационој структури и проблемима менаџмента у мрежним организацијама уз разматрање показатeља перформанси и ризика. Пројекти који захтевају тимски рад за доношење одлука у областима производне ефикасности, квалитетa, културе, управљања људским ресурсима, финансијама итд. биће симулирани кроз мрежне организације уз анализу ефикасност и ефективности процеса.

услов похађања

Нема.

ресурси

Изводи са предавања и упутства за вежбе.

фонд часова

укупан фонд часова: 90

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 10
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 10
семинарски рад: 0
пројекат: 15
консултације: 0
дискусија/радионица: 10
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 10
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 5
тест/колоквијум: 40
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 10
семинарски рад: 0
пројекат: 15
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

Ramos P. , Network Models for Organizations, Palgrave Macmillan UK, 2011, 978-0-230-32016-1; Gareth R. Jones, Jennifer M. George, Mary Barrett, Beverly Honig, Contemporary Management, McGraw-Hill Education Australia, 2016; Sroka, Włodzimierz, and Štefan Hittmár, eds. Management of network organizations: Theoretical problems and the dilemmas in practice. Springer, 2015.; Albach, Horst, et al., eds. Management of permanent change. Springer Fachmedien Wiesbaden, 2015.; Spasojević Brkić, V. (2009). Kontingentna teorija i menadžment kvalitetom. Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet.;