Библиотека машинског факултета

Основне информације

Библиотека Машинског факултета је посебна јединица намењена потребама наставе и научно-истраживачког рада коју могу користити стални чланови и привремени корисници. Коришћење библиотечког фонда регулисано је посебним Правилником о раду Библиотеке.

Студенти имају на располагању читаоницу са 108 радних места.
Радно време библиотеке и читаонице је од 8 до 17 часова од понедељка до петка.

Фондови библиотеке

 Библиотека Машинског факултета садржи преко 90.000 библиотечких јединица и то 53300 монографских публикација, 630 наслова страних и 200 наслова домаћих часописа, око 3000 магистарских, докторских и специјалистичких радова, дипломскe радoве са Катедре за парне котлове као и стандарде. Библиотека поседује богату референсну збирку. Библиотека образује и музејску збирку публикација објављених у издању Машинског факултета.

Издавање публикација

Научни часопис Машинског факултета у Београду FME Transactions
Главни и одговорни уредник: Проф. др Бошко Рашуо , brasuo@mas.bg.ac.rs
Редакција: fme-transactions@mas.bg.ac.rs

Издавачка делатност

Правилник о издавачкој делатности и продаји књига.

Обрасци и формулари

Информације у вези публикација и продаје књига

За куповину књига, комисиону продају књига других издавача, информације можете добити у продавници књига. За издавање публикација, информације можете добити преко мејл адресе: izdanja_mf@mas.bg.ac.rs

Продаја књига

Књиге, публикације, образце… можете купити у скриптарници Машинског факултета:
Адреса: Машински факултет, Краљице Марије 16, 11120 Београд 35
(на галерији изнад главног улаза)

Историјат

Непосредно по свом одвајању од Техничког факултета, Машински факултет доноси одлуку о оснивању Централне библиотеке. У време свог оснивања 1949. године и првих година рада, библиотека је имала заdатак да формира целокупну набавку књига и часописа, и да у својој читаоници као главни фонд чува часописе. Уз Централну библиотеку постојало је 11 кабинетских библиотека у којима се углавном налазио цео књижни фонд Машинског факултета. Набавна политика библиотеке се веома брзо оријентисала да уз потребну стручну и научну литературу набавља и уџбенике потребне за рад студената, што је као одјек имало нагло повећање корисника библиотеке.

Године 1957. одлуком Ректората расформирала се Централна библиотека Техничке Високе школе. Том приликом Машински факултет је добио знатан број књига и часописа што је веома повољно утицало на повећање стручног фонда како квалитативно тако и квантитативно. Библиотека је своје фондове попуњавала честим поклонима како појединих институција тако и појединаца из земље и иностранства.

Године 1969. престаје набавка за кабинетске библиотеке које постепено преузима Централна библиотека. У то време библиотека је годишње набављала око 1500 књига годишње и вршила претплату на 150 наслова страних часописа. Такође добија обавезни примерак (10 комада) од свих штампаних уџбеника на Машинском факултету, обавезан примерак докторске дисертације, магистарског, специјалистичког рада брањених на Машинском факултету у Београду.

Библиотека има развијену међубиблиотечку позајмицу са факултетским библиотекама у земљи. Једном годишње објављује Билтен нових књига и часописа приспелих у библиотеку.