Електронски извори

Електронски сервиси и базе пуног текста

MFBEPRINT

KoBSON

KoBSON конзорцијум библиотека Србије за обједињену набавку који врши куповину иностране научне литературе у електронском облику за потребе научне заједнице Србије. Електронски часописи и књиге доступне су научницима, истраживачима, професорима и студентима у Србији у зградама институција које су повезане преко Академске мреже Србије. Корисницима је омогућен и удаљени приступ „од куће“ преко комерцијалног провајдера, потписивањем лиценце којом се обавезују да ће се придржавати правила коришћења. Право на личну лиценцу имају сви запослени у академским и научним институцијама чији је оснивач Република Србија, као и докторанти који су стипендисти Министарства науке.

SCIndeks

Српски цитатни индекс се користи за претрагу домаћих научних часописа и чланака. Радови у неким часописима дати су у пуном формату, а у неким до нивоа сажетка. Сваки чланак повезан је са чланцима са којима дели исте референце и са чланцима који га цитирају, што је врло корисно да би се увидело који су све радови писани на одређену тему, као и који аутори се баве том темом. Такође, Српски цитатни индекс препознаје да ли се одређена референца налази у оквиру KoBSON-а или Виртуелне библиотеке Србије.

Oтворене архиве (електронски сервиси у слободном приступу)

Отворени приступ подразумева слободан, непосредан и сталан онлајн приступ пуном тексту; дозвољену дистрибуцију и коришћење са једином обавезом да се коректно наведе извор информација; признавање ауторства свим истраживачима; постављање радова у дигиталне репозиторијуме институција или у посебне репозиторијуме за поједине научне области.

PHAIDRA је универзитетски систем за похрањиванје, индексирање и коришћење дигиталних објеката на Универзитету у Београду. Дигитални репозиторијум омогућава да се резултати рада целог Универзитета систематски архивирају, трајно чувају и учине приступачним светској јавности. У систему могу бити депоноваани докторски, мастер, дипломски и други непубликовани и публиковани радови, уз потпуно поштовање ауторских права. Могуће је похрањивање докумената важних за наставни, научни, административни и организациони рад на Универзитету, и различитих врста дигиталних објеката: слика, тонских докумената, видео записа, линкова итд. Објекти су описани стандардизованим метаподацима и претраживи по свим пољима. Сваки објекат добија трајни линк или трајну идентификацију, што омогућава његово цитирање.

Активно коришћење система PHAIDRA омогућено је свим запосленима на Универзитету, одређеном броју студената, али и другим особама које добију неопходну ауторизацију. Овлашћени корисници добијају одговарајуће привилегије да похрањују објекте и да њима управљају, као и да сами одреде да ли ће објекат бити доступан свима или само одређеној групи корисника. Правна регулатива у вези са заштитом ауторских права је уграђена у систем. Овлашћеном кориснику су доступни различити модели лиценцирања који се једноставно примењују.

Е-тезе универзитета у београду

Систем Е-тезе Универзитета у Београду је део Репозиторијума PHAIDRA који је намењен похрањивању, претраживању и коришћењу докторских дисертација одбрањених на Универзитету у Београду. Свака похрањена дисертација добија трајни линк који омогућава поуздано цитирање. Дисертације је могуће претраживати засебно или у оквиру читавог Репозиторијума. Могуће их је цитирати преузимањем података у неком од понуђених формата или стилова библиографског цитирања.

Цитатне базе

Цитатне базе дају одговоре на питања који су радови најпопуларнији, најчитанији или највише цитирани у оквиру неког научног подручја. Претраживањем цитатних база могуће је сазнати ко цитира поједини рад и како се тај рад користи у текућим истраживањима; пратити истраживачке активности научника и анализирати утицаје објављеног рада.