Упис студената у више године или обнове година школске 2023/24 за ОАС и МАС


Електронска пријава за упис у школску 2023/2024. годину обавиће се у периоду 20.09. – 03.10.2023. године

За финансирање на терет буџета РС у школској 2023/2024. години потребно је да су студенти остварили најмање 48 ЕСПБ бодова у школској 2022/2023. години и да се налазе у оквиру квоте за финансирање на терет буџета РС (Члан 103. Закона о високом образовању).

Упис наредних година студијског програма, обавиће се на основу Члана 48. Правилника ОАС МФ.

У другу годину студијског програма може се уписати студент који је остварио најмање 48 ЕСПБ бодова на студијском програму.

У трећу годину студијског програма може се уписати студент који је остварио најмање 96 ЕСПБ бодова на студијском програму.

Упис наредних година студијског програма, обавиће се на основу Члана 48. Правилника MАС МФ.

У другу годину студијског програма може се уписати студент који је остварио најмање 48 ЕСПБ бодова на студијском програму.

ПРЕ УПИСА СТУДЕНТИ СУ У ОБАВЕЗИ ДА ПРЕКО СТУДЕНТСКОГ СЕРВИСА:

• провере да ли су им све оцене унете у студентском сервису,

• провере да ли су регулисали своја финансијска задужења према Факултету,

• уколико студент има потребу за решавање предметне молбе (1-4), исту треба да поднесе и да молба буде решена ¹⁾,

• све неправилности које примете морају пријавити Служби за студентске послове на мејл адресу ssp@mas.bg.ac.rs како би биле благовремено исправљене.

Посебни случајеви уписа:

ОАС

Студенти који су први пут уписали прву годину студија школске 2020/2021. године, а који су у школској 2022/2023. години били у статусу финансирања на терет буџета РС треће године, задржавају право финансирања на терет буџета РС и у школској 2023/2024. години (члан 103 Закона о високом образовању).

МАС

1. Студенти који су први пут уписали прву годину студија школске 2021/2022. године, а који су у школској 2022/2023. години били у статусу финансирања на терет буџета РС друге године, задржавају право финансирања на терет буџета РС и у школској 2023/2024. години (члан 103 Закона о високом образовању).

2. Студенти који су у току израде Мастер рада и планирају да га одбране најкасније до 13.10.2023. године, не уписују се у школску 2023/2024. годину. У случају прекорачења наведеног рока, поступају по наведеној процедури уписа у школску 2023/2024. годину.

ПРОЦЕДУРА УПИСА СТУДЕНАТА ОАС И МАС У ВИШЕ ГОДИНЕ СТУДИЈА

Упис студената у наредну школску годину ће се обавити у два корака:

  • електронска пријава за упис године, и
  • физички долазак студената на Факултет, када ће се обавити поступак овере индекса, потписа анекса уговора о финансирању, предаји доказа о обавезним уплатама и остале активности за које је непоходно физичко присуство студента.

ПРОТОКОЛ УПИСА:

1. Студент је дужан да приступи студентском сервису и из менија са леве стране изабере опцију “пријава за упис”. Биће му приказани елементи уписа у нову школску годину на основу актуелних података о току студија и положених испита. На тој страни попуњава социо-економске и остале потребне податке и кликом на дугме потврђује да жели да се пријави за упис.

2. Након 48 сати од слања пријаве за упис, студент је у ОБАВЕЗИ да на студенстком сервису провери податак о уписаној школској 2023/2024. години из електронске евиденције и статус финансирања. Уколико студент има примедбе може их проследити Служби за студентске послове на мејл ssp@mas.bg.ac.rs Примедбе ће бити размотрене и одговор на примедбе достављен студенту.

3. После обављеног уписа у електронску евиденцију, студенти преко студентског сервиса, у периоду за:

ОАС → СРЕДА 04.10. → ЧЕТВРТАК 05.10.
МАС → УТОРАК 10.10. → СРЕДА 11.10.

бирају предмете које желе да им буду додељени у школској 2023/2024. години. Бирaњe прeдмeтa нa студeнтскoм сeрвису нe знaчи и aутoмaтску дoдeлу тих прeдмeтa студeнту. To je сaмo списaк жeљeних прeдмeтa студeнтa, a тeк пo oбрaди искaзaних жeљa студeнту ће бити дoдeљeни прeдмeти зa шкoлску 2023/2024. годину Студент је дужан да провери додељене предмете. Студент се може обратити Служби за студентске послове на мејл ssp@mas.bg.ac.rs за појашњење свих недоумица.

4. Након уписа у електронску евиденцију у школску 2023/2024. годину и доделе предмета, обавиће се други корак уписа по објављеном распореду, тј. физички долазак студената на Факултет. Том приликом обавиће се и потписивање анекса уговора о финансијском задужењу за шк. 2023/2024. годину, што значи да студент тада мора да има код себе:

  • Индекс,
  • уплатница Универзитету у Београду – Центару за развој каријере и саветовање у износу од 120 динара, коју уплаћују сви студенти на жиро рачун Машинског факултета број 840-1876666-10, модел 97, са позивом на бр. 127, сврха уплате: “Центару за развој каријере и саветовање“ (Ценовник студија и услуга при студирању на Машинском факултету), https://www.mas.bg.ac.rs/studenti/placanja
  • уплатница Универзитету у Београду, као део школарине, у износу од 1.000 динара, коју уплаћују само самофинансирајући студенти, на жиро рачун Машинског факултета број 840-1876666-10, модел 97, са позивом на бр.136, сврха уплате: “Допунски део школарине за самофинансирајуће студенте УБ“. (Ценовник студија и услуга при студирању на Машинском факултету), https://www.mas.bg.ac.rs/studenti/placanja

5. Студенти који имају жељу да им се додели додатни број ЕСПБ, тек након уписа у електронску евиденцију у школску 2023/2024. годину и доделе предмета, имају могућност подношења молбе (4), али само оних предмета који нису испунили квоту (дозвољени број студената на предмету). Студенту ће бити додељен додатни број ЕСПБ само по решењу молбе Комисије за ОАС/МАС. Након 48 сати од пријема обавештења да је молба решена, студент ће добити обавештење о термину доласка на шалтере Службе за студентске послове када ће обавити доделу додатних ЕСПБ по решењу молбе (4). Том приликом обавиће се и други корак уписа као што је наведено у тачки 4.

¹⁾ ПОДНОШЕЊЕ МОЛБЕ:

Подношење молби ТИПА 1-3 обавиће се у периоду СРЕДА 20.09. – СРЕДА 27.09.2023. године
Подношење молбе типа 4 обавиће се у периоду
за ОАС: ПОНЕДЕЉАК 09.10. – УТОРАК 10.10.2023. године
за МАС: ПЕТАК 13.10.2023. године

  • Одговарајући образац молбе студент може да преузме са сајта факултета на страници https://www.mas.bg.ac.rs/studenti/start Обрасци су у pdf. формату и треба их електронски попунити.
  • Електронски попуњен одговарајући образац молбе са скенираном пратећом документацијом студент треба да упути САМО И ИСКЉУЧИВО са свог фaкултeтског мejл нaлoгa на адресу molbe@mas.bg.ac.rs . Под „subject” треба наведести број индекса – тип молбе. Молбе послате са мејл адреса које нису званично додељене од стране Факултета, неће се узимати у разматрање.

Moгућe je пoдeсити мejл клиjeнтe прeмa упутству нa стрaни https://www.mas.bg.ac.rs/servisi/email-za-studente . Зa слaњe мejлoвa мoгуће je кoристити и webmail нa стрaни https://webmail.studenti.mas.bg.ac.rs/ Кoрисничкo имe и лoзинкa зa приступ мejл сeрвису исти су кao и зa приступ студeнтскoм сeрвису.

Са мејл налога molbe@mas.bg.ac.rs студент ће бити обавештен o пријему молбе и да је молба узета на разматрање као и о њеном решењу. По добијању мејла са решењем молбе студент ће добити смернице о даљим активностима којих треба да се придржава ради правилног уписа.

Напомињемо да студенти при овери индекса и потписивања анекса уговора о финасирању, на увид треба да донесу оригинална документа која су скенирали и доставили уз молбе.

НАПОМЕНА: У случају да студент прилаже молбу Продекану за наставу (1-2) и (4) и Продекану за финансије (3) студент мора послати одвојене мејлове. Мејлови у којима се налазе више типова молби неће се узимати у разматрање.

ТИП МОЛБЕ:

1. МОЛБА ПРОДЕКАНУ ЗА НАСТАВУ за статус МИРОВАЊА у шк. 22/23.г. (Члан 100 Статута УБ) Електронки попунити сва поља у ОБРАСЦУ БР.1, а у пољу „образложење студента“ навести текст молбе. Уз електронски попуњен образац у прилогу мејла треба доставити скенирану пратећу документацију наведену на овом обрасцу. Образац молбе и скенирану документацију треба послати у pdf. формату. Величина послатих прилога не може прелазити 15 MB.

2. МОЛБА ПРОДЕКАНУ ЗА НАСТАВУ ЗА ПРОДУЖЕТАК СТАТУСА СТУДЕНТА у шк. 2023/2024.г. ( Члан 101 Статута БУ) за ОАС је ОБРАЗАЦ БР.1оас, за МАС је ОБРАЗАЦ БР.1мас, а за ДАС је ОБРАЗАЦ БР.1дас. У одговарајућим обрасцима електронки попунити сва поља и уз попуњен образац у прилогу мејла треба доставити скенирану пратећу документацију наведену на овом обрасцу. Образац молбе и скенирану документацију треба послати у pdf. формату. Величина послатих прилога не може прелазити 15 MB.

3. МОЛБА ПРОДЕКАНУ ЗА ФИНАНСИЈЕ Молба које се упућују ПРОДЕКАНУ ЗА ФИНАНСИЈЕ је за регулисање НЕИЗМИРЕНИХ ДУГОВАЊА у школској 2022/2023. години. Електронски попунити сва поља у ОБРАСЦУ БР.2 а текст молбе треба навести у пољу „образложење студента“. Уз електронски попуњен образац у прилогу мејла треба доставити скенирану пратећу документацију наведену у тачки бр. 6. овог обрасца. Образац молбе и скенирану документацију треба послати у pdf. формату. Величина послатих прилога не може прелазити 15 MB.

4. МОЛБЕ које се упућују Продекану за наставу за ОАС/МАС за додатни број ЕСПБ у шк. 23/24.г. (односи се на посебно успешне студенте, члан 111 Статута БУ) Електронски попунити сва поља у ОБРАСЦУ БР. 3, а у пољу „образложење студента“ навести тражене податке. Електронски попуњен образац молбе треба послати у pdf. формату.

Посебно: Молимо студенте да се придржавају протокола и календара

НАПОМЕНА: ова процедура уписа не односи се на студенте ОАС-а или МАС-а који су први пут уписани у прву годину у школској 2023/2024. години.

- Уплатница Универзитету у Београду – Центару за развој каријере и саветовање


- Уплатница Универзитету у Београду, као део школарине, коју уплаћују само самофинансирајући студентиМОЛБЕ:

Електронски попуњен одговарајући образац молбе са скенираном пратећом документацијом студент треба да упути САМО И ИСКЉУЧИВО са свог фaкултeтског мejл нaлoгa на адресу molbe@mas.bg.ac.rs

1. МОЛБА ПРОДЕКАНУ ЗА НАСТАВУ за статус МИРОВАЊА у шк. 2022/2023. г.

2. МОЛБА ПРОДЕКАНУ ЗА НАСТАВУ ЗА ПРОДУЖЕТАК СТАТУСА СТУДЕНТА на ОСНОВНИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА у шк. 2023/2024. г.

2. МОЛБА ПРОДЕКАНУ ЗА НАСТАВУ ЗА ПРОДУЖЕТАК СТАТУСА СТУДЕНТА на МАСТЕР АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА у шк. 2023/2024. г.

2. МОЛБА ПРОДЕКАНУ ЗА НАСТАВУ ЗА ПРОДУЖЕТАК СТАТУСА СТУДЕНТА на ДОКТОРСКИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА у шк. 2023/2024. г.

3. МОЛБА ПРОДЕКАНУ ЗА ФИНАНСИЈЕ ЗА ЗАДУЖЕЊЕ У ШК. 2023/24 Г.

3. МОЛБА ПРОДЕКАНУ ЗА ФИНАНСИЈЕ

4. МОЛБА ПРОДЕКАНУ ЗА НАСТАВУ ЗА ДОДАТНИ БРОЈ ЕСПБ

5. МОЛБА ПРОДЕКАНУ ЗА НАСТАВУ ЗА НАКНАДНИ УПИС на ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ у шк. 2023/2024. г.

5. МОЛБА ПРОДЕКАНУ ЗА НАСТАВУ ЗА НАКНАДНИ УПИС на МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ у шк. 2023/2024. г.

5. МОЛБА ПРОДЕКАНУ ЗА НАСТАВУ ЗА НАКНАДНИ УПИС на ДОКТОРСЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ у шк. 2023/2024. г.