3. Процедура финансијског задужења студената МФ

Након избора и доделе предмета, студенти морају приступити шалтерима Службе за студентске послове ради одређивања СВОГ ФИНАНСИЈСКОГ ЗАДУЖЕЊА за текућу годину, на следећи начин.

  1. Сваки студент МОРА ДА ЈЕ УПИСАН У ТЕКУЋУ ГОДИНУ. (Закон о високом образовању Члан 102).

  2. Сваки студент МОРА ДА ЈЕ УСПЕШНО ОБАВИО ИЗБОР ПРЕДМЕТА И ДА СУ МУ ДОДЕЉЕНИ ПРЕДМЕТИ ЗА ТЕКУЋУ ГОДИНУ. (Закон о високом образовању Члан 102 ).

  3. Сваки уписани студент који је успешно обавио избор предмета и коме су додељени предмети, МОРА ДА ПОТПИШЕ одштампан примерак финансијске изјаве-спецификације финансијских обавеза, која садржи додељене предмете у текућој години и податке из којих предмета студент има испуњене предиспитне обавезе из претходних година. Обрачун школарине се врши тако што се од укупног броја ЕСПБ, одузме број ЕСПБ за које студент има испуњене предиспитне обавезе, и разлика помножи са вредношћу ЕСПБ, на основу Ценовника услуга при студирању на МФ. Тако добијена вредност школарине, може се платити максимално у 10 (десет) једнаких рата. Примерак финансијске изјаве-спецификације финансијских обавеза, СТУДЕНТ ДОБИЈА ОД СЛУЖБЕНИКА када приступи шалтеру, на основу свог броја индекса.

    Напомена: Без потписане финансијске изјаве-спецификације финансијских обавеза за текућу школску годину, систем НЕЋЕ дозволити студенту пријаву за полагање испита. Такође, у случају неизмирења финансијских обавеза од стране студента (кашњења), систем НЕЋЕ дозволити студенту пријаву за полагање испита.

  4. Потписана финансијска изјава-спецификација финансијских обавеза, се трајно чува у досијеима студената и представља саставни део Уговора о студирању који су студенти попунили и потписали приликом уписа.

Контрола плаћања студентских финансијских обавеза

Систем прати редовност студентских плаћања за школарину. Износ школарине који је обично подељен на рате студенти треба да уплаћују на рачун факултета према датумима доспећа тих рата.

Информације о ратама, датумима доспећа и укупном стању дуга, студент може да прати на свом студентском сервису. У случају било каквог неслагања, студент може да се обрати службеницима на шалтерима службе за студентске послове.

У случају кашњења у плаћању рата школарине, систем неће дозволити пријаву испита студенту.

Ако је сврха уплате школарина: користи се лични позив на број за школарину, уз обавезно навођење да је модел плаћања 97;

ВАЖНО! Треба имати у виду да је потребно до 48 часова (2 радна дана) за обраду уплата, па то узмите у обзир и ваше уплате обавите на време!