Студентски парламент

Студентски парламент је орган Универзитета у Београду – Машинског факултета преко кога студенти остварују и штите своја права и интересе на Факултету.

Студентски парламент има 25 чланова који се бирају непосредно, тајним гласањем сваке друге године у априлу. Право да бирају и да буду бирани за члана Студентског парламента имају сви студенти Факултета уписани на студије у школској години у којој се бира Студентски парламент. Поступак избора Студентског парламента ближе се уређује Пословником о раду и организацији Студентског парламента и Правилником о избору чланова Студентског парламента.

Представници студената са инвалидитетом и студената уписаних по афирмативним мерама заступљени су у чланству Студентског парламента сразмерно процентуалном учешћу у укупном броју студената уписаних у школској години у којој се бира Студентски парламент. Уколико се не доставе предлози или на Факултету нема студенaта који су уписани по афирмативним мерама, у раду Студентског парламента неће бити заступника ове категорије.

Конститутивна седница новог сазива Студентског парламента се одржава у првој радној недељи октобра. Мандат чланова Студентског парламента траје две године. Ако је члану Студентског парламента престао мандат пре истека времена на које је биран или је искључен из Студентског парламента пре истека мандата, новог члана предлаже председништво Студентског парламента, а верификује га већина од присутних чланова. Мандат новоизабраног члана траје до истека започетог мандата претходног члана Студентског парламента.

Надлежност Студентског парламента

Студентски парламент:

 1. доноси опште акте којима уређује свој рад, начин функционисања, организацију и број, начин и поступак избора својих чланова - пословник о раду студентског парламента и правилник о избору чланова студентског парламента;
 2. бира и разрешава представнике студената у органима установе, студентским конференцијама, као и у органима других установа и организација у којима су заступљени представници студената, у складу са њиховим статутом и законом;
 3. бира, односно предлаже студента проректора, односно студента продекана из реда студената надлежног за студентска питања, у складу са статутом високошколске установе;
 4. бира и разрешава председника и потпредседнике студентског парламента и утврђује друга тела која ће се бавити посебним пословима у оквиру овлашћења студентског парламента;
 5. учествује у процесу самовредновања високошколске установе;
 6. обавља активности које се односе на осигурање и оцену квалитета наставе, реформу студијских програма, анализу и оцену ефикасности студија, утврђивање броја ЕСПБ бодова, развој мобилности студената, подстицање научно-истраживачког рада студената, сарадњу са тржиштем рада, заштиту права студената и унапређење студентског стандарда и даје мишљење о критеријумима за оцењивање активности и знања студената у наставном процесу;
 7. покреће иницијативу за доношење или промену прописа високошколске установе од интереса за студенте;
 8. покреће иницијативу за доношење или промену одлука других органа високошколске установе које се односе на положај студената у наставном процесу и управљању установом;
 9. доноси годишњи план и програм рада студентског парламента и усваја извештај о раду;
 10. доноси финансијски план и подноси финансијски извештај студентског парламента;
 11. обавља друге активности у складу са законом и општим актима високошколске установе;
 12. даје мишљења о педагошком раду наставника и сарадника, у складу са општим актом високошколске установе;
 13. реализује ваннаставне активности студената, оснива спортске екипе, координише спортским екипама, организује стручна и спортска такмичења, конференције, студентске научне скупове, студијске и стручне посете установама и институцијама у земљи и иностранству, студентске екскурзије, стручне праксе, трибине, округле столове, хуманитарне активности, промоције научне и стручне литературе, издаје студентске часописе и сл.;
 14. одлучује о расподели средстава за ваннаставне активности студената, у складу са општим актом студентског парламента.

Савет Универзитета у Београду – Машинског факултета усваја финансијски извештај Студентског парламента у оквиру финансијског извештаја високошколске установе.

Студентски парламент од 2022 до 2024. године

 • Студент продекан: Никола Јокић – друга година Мастер академских студија
 • Председник Студентског парламента: Алекса Остојић – прва година Мастер академских студија
 • Генерални секретар Студентског парламента: Катарина Телебак – прва година мастер академских студија
 • Заменик председника Студентског парламента: Лазар Матијевић – трећа година Основних Академских Студија

Општа акта Студентског парламента

 • Пословник о раду и организацији Студентског парламента Универзитета у Београду – Машинског факултета (pdf)
 • Правилник о избору чланова Студентског парламента Универзитета у Београду – Машинског факултета (pdf)
 • Правилник о финансијама Студентског парламента Универзитета у Београду – Машинског факултета (pdf)

Регистар студентских организација Универзитета у Београду - Машинског факултета

У складу са Законом о студентском организовању („Службени гласник РС“, бр. 67/2021), за потребе праћења рада студентских удружења која имају статус студентских организација и вођења статистике о њиховом раду Универзитет у Београду - Машински факултет води Регистар студентских организација.

Статус студентске организације стиче се доношењем решења о стицању статуса студентске организације и уписом у Регистар студентских организација који води Универзитет у Београду - Машински факултет.

Стицањем статуса студентске организације, удружење стиче сва права и обавезе прописане Законом о студентском организовању и општим актима Универзитета у Београду - Машинског факултета.

Статус студентске организације на Универзитету у Београду - Машинском факултету имају следећа удружења:

 1. Савез студената Машинског факултета, (Решење бр. 533/2 од 30.03.2022. године)

Статут удружења Савез студената Машинског Факултета (pdf)