Студентски парламент

Студентски парламент је орган Факултета преко кога студенти остварују и штите своја права и интересе на Факултету.

Студентски парламент има 15 чланова, који се бирају непосредно, тајни гласањем, у априлу, најкасније до 10. у месецу, односно истовремено са избором Студентског парламента Универзитета.

Право да бирају и да буду бирани за члана Студентског парламента имају св студенти Факултета, уписани на студије у школској години у којој се бира Студентски парламент.

Поступак избора Студентског парламента ближе се уређује Пословником о раду Студентског парламента.

Конститутивна седница новог сазива Студентског парламента одржава се 1. октобра.

Мандат чланова студентског парламента траје годину дана.

Члану Студентског парламента коме је престао статус студента Факултета престаје мандат даном престанка статуса студента, у ком случају се упражњено место попуњава у складу са Пословником о раду Студентског парламента.

Надлежност Студентског парламента

Студентски парламент:

 • доноси Пословник о раду Студентског парламента
 • бира и разрешава председника и потпредседника Студентског парламента
 • предлаже избор и разрешење студента продекана
 • бира и разрешава представнике студената у другим органима Факултета и њиховим радним телима, када је то предвиђено Законом, Статутом Универзитета и Статутом
 • бира и разрешава представнике студената у органима и телима других установа,удружења и организација у којима су заступљени представници студената Факултета
 • доноси годишњи план и програм активности Студентског парламента
 • разматра питања и спроводи активности у вези са обезбеђењем квалитета наставе, реформом студијских програма, анализом ефикасности студирања, утврђивањем броја ЕСПБ бодова, унапређењем мобилности студената, подстицањем научноистраживачког рада студената, заштитом права студената и унапређењем студентског стандарда
 • годишњи извештај о раду студента продекана
 • усваја годишњи извештај о раду који подноси председник Студентског парламента
 • усваја финансијски план и извештај о финансијском пословању Студентског парламента
 • координира рад студентских организација на Факултету
 • координира и контролише програм ваннаставних активности студената
 • остварује студентску међуфакултетску сарадњу
 • учествује у поступку самовредновања Факултета, у складу са општим актом Већа
 • обавља и друге послове у складу са Законом, Статутом Универзитета, Статутом и другим општим актима Факултета.