О Факултету

Машински факултет Универзитета у Београду је институција националног значаја и представља основ развоја машинске науке и индустрије у Србији. Најстарија је и највећа високошколска и научна установа у нашој земљи у области машинства. На факултету тренутно студира укупно око 3000 студената, а дипломира око 400 годишње. Факултет има близу 400 запослених, од тога око 200 у настави.

Факултет реализује програме образовања током читавог живота, као и друге програме стручног усавршавања ван оквира студијских програма, у складу са Законом о високом образовању и Статутом Машинског факултета

Делатности Факултета

Машински Факултет је високошколска установа која обавља образовну, научну и истраживачку делатност у складу са Законом и Законом о научноистраживачкој делатности. Факултет обавља делатност високог образовања кроз академске и струковне студије у свом седишту и у складу са својом матичношћу, која произилази из акредитованих студијских програма (у области машинског инжењерства).

У оквиру делатности високог образовања Факултет обавља научноистраживачку, експертско-консултантску и издавачку делатност, а може обављати и друге послове којима се комерцијализују резултати научног и истраживачког рада.Факултет реализује програме образовања током читавог живота, као и друге програме стручног усавршавања ван оквира студијских програма, у складу са Законом и Статутом.

Делатност Факултета организује се и обавља у оквиру организационих јединица и то:

 1. Организационе јединице наставно-научне делатности
 2. Организационе јединице ненаставних делатности
 3. Акредитоване организационе јединице

Дан Факултета се обележава последње суботе месеца октобра.

Пoдaци o зaпoслeнимa

пo Урeдби o пoступку зa прибaвљaњe сaглaснoсти зa нoвo зaпoшљaвaњe и дoдaтнo рaднo aнгaжoвaњe кoд кoрисникa jaвних срeдстaвa у 2024. години

Брoj систeмaтизoвaних рaдних мeстa : 440

 • Висoкa стручнa спрeмa: 320
 • Вишa стручнa спрeмa: 24
 • Срeдњa стручнa спрeмa: 45
 • Нижa стручнa спрeмa: 51.

Укупaн брoj зaпoслeних нa нeoдрeђeнo врeмe прeмa нивoу квaлификaциja: 410

 • Висoкa стручнa спрeмa: 251
 • Вишa стручнa спрeмa: 24
 • Срeдњa стручнa спрeмa: 39
 • Нижa стручнa спрeмa: 54.
 • Укупан број сарадника на пројектима МПНТР: 42
 • Брoj рaднo aнгaжoвaних лицa прeмa oснoву aнгaжoвaњa (рaд вaн рaднoг oднoсa): 5
 • По Уговору о приврeмeним и пoврeмeним пoслoвима: 5
 • Угoвoри o дeлу: 1
 • Брoj лицa кojимa је рaдни oднoс прeстao у прeтхoднoj гoдини пo билo кoм oснoву: 21
 • Брoj нoвoзaпoслeних лицa нa нeoдрeђeнo врeмe (пo билo кoм oснoву) у прeтхoднoj гoдини: 12

Локација

Седиште Факултета је у Београду, општина Палилула, улица Краљице Марије бр. 16,
просторне локације укључују и:

 • Стару зграду за машинске лабораторије (локација: у дворишту Факултета, Рузвелтова бр. 1а),
 • Зграду топлане Факултета (локација: Иванковачка бр. 5-7)
 • Зграду Аеротехничког института (локација у дворишту Факултета).