Органи факултета

Орган пословођења

Стручни органи

 1. Наставно-научно веће (Веће)
  Веће је највиши стручни орган Факултета. Веће чине сви наставници и асистенти који су у радном односу на Факултету са најмање 70% радног времена.
  Декан је председник Већа по функцији.
 2. Изборно веће
 3. Веће докторских студија

Шефови катедри:

 • Катедра за аутоматско управљање
 • Катедра за бродоградњу
 • Катедра за ваздухопловство
 • Катедра за индустријско инжењерство
 • Катедра за математику
 • Катедра за механизацију
 • Катедра за механику
 • Катедра за механику флуида
 • Катедра за моторе
 • Катедра за моторна возила
 • Катедра за опште машинске конструкције
 • Катедра за отпорност конструкција
 • Катедра за пољопривредно машинство
 • Катедра за производно машинство
 • Катедра за процесну технику
 • Катедра за системе наоружања
 • Катедра за теорију механизама и машина
 • Катедра за термоенергетику
 • Катедра за термомеханику
 • Катедра за термотехнику
 • Катедра за технологију материјала
 • Катедра за физику и електротехнику
 • Катедра за хидрауличне машине и енергетске системе
 • Катедра за шинска возила

Орган управљања - Савет Факултета

Савет има 27 чланова, од којих су 15 представници Факултета, 8 чланова представници оснивача које именује Влада Републике Србије, и 4 члана су представници студената.

Од 15 чланова Савета запослених на Факултету, 12 представника бира Веће од својих чланова, а три представника бирају запослени у ненастави.

Чланове Савета представнике студената бира, односно разрешава, Студентски парламент у складу са Пословником о раду Студентског парламента.

Надлежност Савета

Савет, на предлог Већа:

 1. доноси и мења Статут Факултета;
 2. бира и разрешава декана и продекане Факултета;
 3. усваја Стратегију обезбеђења квалитета;
 4. усваја Стандарде и поступке за обезбеђење квалитета;
 5. доноси финансијски план;
 6. усваја извештај о пословању и годишњи обрачун;
 7. усваја план коришћења средстава за инвестиције;
 8. даје сагласност на одлуке о управљању имовином Факултета;
 9. даје сагласност на расподелу финансијских средстава;
 10. доноси одлуку о висини школарине;
 11. подноси оснивачу извештај о пословању најмање једанпут годишње;
 12. врши избор екстерног ревизора финансијског пословања Факултета;
 13. доноси опште акте из своје надлежности;
 14. обавља и друге послове у складу са законом и Статутом.

Савет доноси Пословник о раду Савета. Савет доноси одлуке већином гласова укупног броја чланова. Савет може образовати комисије. Одлуком о образовању комисије одређује се делокруг рада, састав и број чланова комисије.