Наставно-научне организационе јединице - Катедре

На Машинском факултету постоји 25 катедара. Катедре су основни наставно-научни ресурси факултета.

Наставно-научне организационе јединице Факултета су катедре. Катедре се оснивају за једну или више сродних научних области са циљем координисања наставног и научног рада у оквиру тих области на Факултету. Радом катедре руководи шеф катедре. Катедре обављају своје активности на свим видовима и нивоима студија, као и научноираживачке послове, перманентно образовање током читавог живота и остале активности и делатности Факултета. Катедру чине наставници, истраживачи, сарадници и ненаставно особље катедре.

Наставници и асистенти катедре су чланови Већа. Ненаставно особље катедре чине: стручни сарадници, лаборанти и друга лица која немају наставно или истраживачко завње а запослени су на Факултету са пуним радним временом.

У оквиру постојећих катедара Факултета, организују се кабинети као наставне целине за организацију и извођење предмета и вештина из ужих научних области за које Факултет није матичан или за које није основана катедра.

За обављање своје наставне и научне делатности катедре, уз сагласност Наставно-научног већа, могу да формирају наставно-истраживачке лабораторије као своје унутрашње организационе јединице.

Mашинство обухвата велики број разнородних дисциплина. Ваздухопловство, термотехника, хидроенергетика, мотори, железничко машинство, бродарство или производња су неки од примера који се по свом садржају значајно разликују а ипак припадају једној истој инжењерској области - машинствo.