Катедра за шинска возила

Катедра за шинска возила се бави железничком техником као својом основном дисциплином, а у оквиру тога претежно техником свих типова шинских возила (локомотиве, моторни возови, путнички и теретни вагони, специјална шинска возила, градска шинска возила -трамваји, метрои…). Чланови катедре се баве развојним и примењеним истраживањима. Развојна истраживања после 2000-те године обухватају развој хидродинамичког преносника за железничка вучна возила, као и развој елемената пасивне сигурности, који због утицаја на безбедност путника добијају све већи значај. У оквиру развоја елемената пасивне сигурности обликовани су, анализирани и испитани различити типови елемената за апсорпцију енергије у судару шинских возила укључујући и испитивање у контролисаном судару реалних путничких вагона. Примењена истраживања су повезана са испитивањима и прорачунима чврстоће носеће структуре и њених делова, испитивања динамичког понашања возила у експлоатацији, испитивања склопова и елемената шинских возила итд..

Искуство показује да је сарадња на конкретним развојним пројектима са индустријом увек давала најбоље резултате и подстицаје за даљи развој Катедре и сталну актуелност наставне активности. Велики број дипломских радова реализован је на конкретним проблемима пројектовања, испитивања и одржавања железничких возила. Теме неколико магистрарских теза и докторских дисертација биле су инициране развојним проблемима који су у пројектима решавани. Наставни програми су на бази конкретних пројеката усавршавани и модернизовани.

У оквиру студија на Модулу за железничко машинство изучавају се ускостручни предмети на три нивоа студија, и на тај начин се студенти оспособљавају за рад у области пројектовања, производње, испитивања и одржавања шинских возила.

контакт

шеф катедре: секретар катедре:

наставници и сарадници

предмети катедре

основне академске студије — МИ

мастер академске студије — МИ

докторске студије — МИ

Лабораторије, радионице, учионице

Лабораторија за шинска возила
Руководилац лабораторије: проф. др Горан Симић