Катедра за шинска возила

Катедра за шинска возила се бави железничком техником као својом основном дисциплином, а у оквиру тога претежно техником свих типова шинских возила (локомотиве, моторни возови, путнички и теретни вагони, специјална шинска возила, градска шинска возила -трамваји, метрои…). Чланови катедре се баве развојним и примењеним истраживањима. Развојна истраживања после 2000-те године обухватају развој хидродинамичког преносника за железничка вучна возила, као и развој елемената пасивне сигурности, који због утицаја на безбедност путника добијају све већи значај. У оквиру развоја елемената пасивне сигурности обликовани су, анализирани и испитани различити типови елемената за апсорпцију енергије у судару шинских возила укључујући и испитивање у контролисаном судару реалних путничких вагона. Примењена истраживања су повезана са испитивањима и прорачунима чврстоће носеће структуре и њених делова, испитивања динамичког понашања возила у експлоатацији, испитивања склопова и елемената шинских возила итд..

Искуство показује да је сарадња на конкретним развојним пројектима са индустријом увек давала најбоље резултате и подстицаје за даљи развој Катедре и сталну актуелност наставне активности. Велики број дипломских радова реализован је на конкретним проблемима пројектовања, испитивања и одржавања железничких возила. Теме неколико магистрарских теза и докторских дисертација биле су инициране развојним проблемима који су у пројектима решавани. Наставни програми су на бази конкретних пројеката усавршавани и модернизовани.

У оквиру студија на Модулу за железничко машинство изучавају се ускостручни предмети на три нивоа студија, и на тај начин се студенти оспособљавају за рад у области пројектовања, производње, испитивања и одржавања шинских возила.

контакт

шеф катедре: секретар катедре:

наставници и сарадници

др Војкан Ј. Лучанин, редовни професор
др Драган Д. Милковић, ванредни професор
др Јован Д. Танасковић, ванредни професор
мр Саша З. Радуловић, истраживач приправник
Александра С. Костић, истраживач приправник

предмети катедре

основне академске студије — МИ

мастер академске студије — МИ

докторске студије — МИ

Лабораторије, радионице, учионице

Лабораторија за шинска возила
Руководилац лабораторије: проф. др Горан Симић