Кочнице шинских возила

ID: 1189
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Милковић Д. Драган
извођачи: Милковић Д. Драган
контакт особа: Милковић Д. Драган
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: усмени
катедра: катедра за шинска возила

извођења

циљ

1. Упознавање конструкције кочница шинских возила. 2. Стицање знања неопходних за разумевање функционисања елемената и система кочнице шинских возила. 3. Оспособљавање за примену стечених знања у пројектовању, развоју, ремонту и одржавању кочница.

исход

Завршетком курса студент треба да буде способан да: 1. Објасни функционалне и конструктивне специфичности разних типова кочница. 2. Објасни задатке и начин функционисања склопова кочница. 3. Препозна активности потребне да се у експлоатацији и одржавању отклоне типичне неисправности. 4. Примени одговарајуће прописе и стандарде при пројектовању и одржавању кочница шинских возила.

садржај теоријске наставе

Основни услови кочења. Трење и тарни материјали. Основни типови кочнице и техника кочења. Преношење кочног дејства збијеним ваздухом, Пробојна брзина и пробојно време, Време кочења и откочивања. Процес кочења. Коченост, кочна маса и прекретна маса. Зауставни пут и зауставно време. Таблице кочења. Прилагођавање кочне силе оптерећењу. Термичко и остала ограничења величине кочне силе. Кочница за случај опасности. Ручна кочница. Електромагнетна шинска кочница. Прописи UIC који се односе на кочнице железничких возила. Режими кочења RIC, R, S, SS. Прорачун кочнице за путничка и теретна кола. Остваривање преноса кочне силе: компресор са прибором, главни вод, резервоари, распоредник, кочни цилиндар, механички пренос, регулатор кочног полужја и извршни органи: држачи кочних папуча, папуче, дискови, кљешта, остали прибор и умеци. Испитивање кочнице: функционална испитивања кочнице и опреме, типска испитивања и експериментално утврђивање снаге кочнице.

садржај практичне наставе

Подела кочница. Функционалне шеме основних типова кочница. Функционалне шеме пнеуматских кочница. Принцип рада кочника. Принципи рада распоредника.Шема кочнице за изабрано возило. Преносни однос и коефицијент корисног дејства. Конструкција кочнице са папучама. Избор параметара кочења на основу прописа. Конструкција диск кочница. Посета радионици за одржавање кочница. Таблица кочења. Примери прорачуна. Примери одређивања кочне масе на бази испитивања зауставног пута. Прорачун кочне масе . Прорачун ручне кочнице. Конструкција елемената преноса кочне силе. Конструкција магнетне шинске кочнице, ручне кочнице, кочнице за случај опасности. Кочнице возова великих брзина.

услов похађања

Препоручује се да претходно буде положен предмет Вагони 1.

ресурси

У изради задатака као подлога се користе одговарајући прописи и стандарди UIC, EN и ERRI.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 14
лабораторијске вежбе: 4
рачунски задаци: 7
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 5
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 7
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 3
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 20
лабораторијска вежбања: 10
рачунски задаци: 30
семинарски рад: 0
пројекат: 0
завршни испит: 40
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

Симић, Г, Милковић, Д., Радуловић, С., Кочнице шинских возила, Машински факултет, Београд, 2022.; Миловановић, М., Лишанин, Р., Вукшић-Поповић, М., Кржић, Ђ., Кочнице и кочење шинских возила - подлоге за пројектовање, избор и одржавање, Машински факултет, Београд 2007.; Миловановић, М., Лишанин, Р., Кочнице и кочење шинских возила, Машински факултет, Београд 2000.;