Шинска возила

Катедра за шинска возила се бави железничком техником као својом основном дисциплином, а у оквиру тога претежно техником свих типова шинских возила (локомотиве, моторни возови, путнички и теретни вагони, специјална шинска возила, градска шинска возила -трамваји, метрои…). Развојна истраживања после 2000-те године обухватају развој хидродинамичког преносника за железничка вучна возила, као и развој елемената пасивне сигурности, који због утицаја на безбедност путника добијају све већи значај. У оквиру развоја елемената пасивне сигурности обликовани су, анализирани и испитани различити типови елемената за апсорпцију енергије у судару шинских возила укључујући и испитивање у контролисаном судару реалних путничких вагона. Примењена истраживања су повезана са испитивањима и прорачунима чврстоће носеће структуре и њених делова, испитивања динамичког понашања возила у експлоатацији, испитивања склопова и елемената шинских возила итд..

Велики број мастер радова реализован је на конкретним проблемима пројектовања, испитивања и одржавања железничких возила. Теме неколико магистрарских теза и докторских дисертација биле су инициране развојним проблемима који су у пројектима решавани. Наставни програми су на бази конкретних пројеката усавршавани и модернизовани.

Наставни план модула за Шинска возила

Изборни предмети модула

У оквиру Мастер академских студија, знања везана за шинска возила се стичу кроз изучавање 10 уско стручних предмета, (изборне позиције, осенчена поља), а студенти се оспособљавају за рад како у области производње и одржавања, тако и за пројектовање и испитивање шинских возила.

Након завршетка мастер академских студија, студент стиче назив:
дипломирани инжењер машинства – мастер, ужа научна област железничко машинство

Лабораторије, радионице, учионице

Сала 333 У овој сали се налази рачунарска опрема стално доступна студентима, модел вагона и низ склопова и подсклопова шинских возила који омогућују да поред теоријских знања студенти лакше сагледају начин њиховог функционисања.

Лабораторија 022Б У овој сали се студенти кроз лабораторијске вежбе упознају са основама мерне технике и практичним коришћењем мерне опреме за различита испитивања шинских возила.

Лабораторијска настава је због специфичности објеката испитивања у погледу величине углавном везана за теренска испитивања, тј. испитивања на прузи или у фабрикама шинске индустрије. Катедра за шинска возила поседује савремену мобилну мерну опрему која омогућује реализацију испитивања из области чврстоће, динамичког понашања, вучних и кочних карактеристика шинских возила итд. Испитивања мањих компоненти и елемената као и лабораторијска настава се реализују у лабораторији 022 б Машинског факултета.