Пољопривредно прехрамбено машинство

Савремена пољопривреда у развијеним земљама дефинисана је захтевима остваривања максималног квалитета, минималне цене коштања производа и заштите животне средине. У контексту одрживе пољопривредне производње сваки од ових захтева је подједнако битан, док се могућности пољопривредних машина евидентно свакодневно повећавају, а рекорди превазилазе.

Од њиве до трпезе пут је дуг, па на пољима и у фабрикама постоји широка палета најсавреме- нијих машина и опреме, са задатком и циљем да се са оранице изнедре сировине у виду пољопривредних производа који се даље обрађују у фабрикама до готових производа спремних за дистрибуцију посредством трговинских ланаца. Да би машине за производњу и прераду хране успешно функционисале на пољима односно по фабрикама, потребно је студенте, будуће инжењере, успешно провести најпре кроз поље сазнања, праксе и науке о њима. Интензиван развој пољопривредне производње, науке и техничко-технолошких решења захтевао је примену савремених метода у извођењу наставе на Катедри за пољопривредно машинство. Основни захтев је био да се кроз наставне планове и програме обезбеди да дипломирани - мастер инжењер пољопривредно прехрамбеног машинства има истовремено широка теоријска и конкретна стручно-практична знања.

У земљи чије су највеће предности изузетно повољни услови за производњу хране сходно доступности обрадивог земљишта, повољној клими и дугој традицији пропраћеној више- генерацијским искуством, пољопривредно прехрамбено машинство је једна од најпотребнијих грана машинства, али и потенцијални носилац индустријализације Србије и развоја свих сектора привреде.

Развој наставе у периоду од преко 70 година из области пољопривредног машинства карактерише увођење нових дисциплина, осавремењавање видова наставе кроз лабораторијски рад уз коришћење електронско мерне технике и уз незамењиву подршку рачунара. Катедра за пољопривредно машинство изводи наставу на 16 предмета уже области, 6 на основним академским студијама, 10 на мастер академским студијама и 4 на докторским студијама из уже области пољопривредног машинства.

Наставни план модула за Пољопривредно прехрамбено машинство

Изборни предмети модула