Прехрамбене машине

ID: 1175
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Јели В. Зорана
извођачи: Јели В. Зорана, Стојићевић Д. Миша
контакт особа: Јели В. Зорана
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за теорију механизама и машина

извођења

циљ

1. Упознавање са основним појмовима неопходним за резумевање материје из ове области. 2. Стицање вештине у припреми савремених конструкторских програма за пројектовање и анализу рада прехрамбене опреме и постројења. 3. Развијање креативних способности студента за пројектовање прехрамбених уређаја, машина и система.

исход

1. Познавање и разумевање проблематике прехрамбених машина 2. Обављање анализе постојећих решења и њихових ефеката 3. Повезибање знања из различитих области технике, праћење новина и примењивање истих 4. Усвајање практичних знања 5. Решавање конкретних проблема у производњи прехрамбених мaшина.

садржај теоријске наставе

Стицање знања о прехрамбеним производима уопште и њиховој класификацији, сагледавање основних технолошких захтева и начина њихове реализације, машине за прераду житарица, конструктивне карактеристике и преглед разних типова млинова као карактеристичних машина у области прераде житарица, машине у кондиторској индустрији, преглед карактеристичних типова машина за различите врсте кондиторских производа, њихови принципи рада и техничке карактеристике, транспортни системи у кондитерској индустрији, повезивање појединачних машина у технолошку целину за производњу оговарајућег кондиторског производа, аутоматске линије за производњу тврдог кекса и крекера, карактеристике машина за припрему теста, обраду теста и добијање завршних тестаних форми машине за прераду воћа и поврћа, машине за прераду млека, машине за прераду меса.

садржај практичне наставе

Аудиторне вежбе које обухватају упознавање са основним техничким и технолошким карактеристикама типичних представника прехрамбених машина за прераду житарица (млинови и сита),машина у пекарској индустрији( мешалице, делилице, ферментационе коморе,обликачице),машина у кондиторској индустрији (машине за ламинирање, глачање, обликовање, резање), машина за прераду воћа и поврћа, машина за прераду млека и машина за прераду меса. Израда пројекта који обухвата дефинисање пројектног задатка, потребне прорачуне и израду документације склопова или комплетних уређаја.

услов похађања

Нема посебних услова за похађање предмета, пожељно отслушан и положен Основне технолошке операције у прехрамбеном машинству.

ресурси

Скрипта у припреми. За успешно савладавање предмета неопходно је коришћење упутства за израду пројеката, handout-a, Ineternet ресурса и видео записа.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 8
лабораторијске вежбе: 2
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 20
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 2
преглед и оцена пројекта: 4
колоквијум са оцењивањем: 4
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 5
тест/колоквијум: 20
лабораторијска вежбања: 5
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 40
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 44

литература

Food Machines, Peter Batchelor, 2009;