Књига предмета за школску 2023/2024. годину

основне академске студије — МИ

CAD/CAM системи
WEB пројектовање у машинству
Аеродинамика
Аеродинамичке конструкције
Алати и прибори
Безбедност возила
Биомеханика локомоторног система
Биофизика
Бродске конструкције 1
Бродски системи
Ветротурбине
Геометрија брода
Дигитални системи
Динамика возила
Експлоатација и дијагностика мотора
Електрични хибридни погонски системи
Електроника
Електроника и биомедицинска мерења
Електротехника
Енглески језик 1
Енглески језик 2
Естетски дизајн
Естетски дизајн
Железнички системи
Железнички системи
Животни циклус шинских возила
Завршни предмет
Индустријска ергономија
Индустријски компресори
Индустријско инжењерство - пројектовање и пракса
Инжењерска графика
Инжењерске комуникације
Инжењерске комуникације
Инжењерски менаџмент и економија
Интегрисана аутоматика
Информациона интеграција пословних функција
Компјутерска графика
Компјутерска симулација и вештачка интелигенција
Конструисање процесне опреме
Конструктивна геометрија и графика
Конструкција аутомобилских мотора - увод
Конструкција класичног наоружања
Конструкција ракетног наоружања
Математика 1
Математика 2
Математика 3
Машине алатке
Машине и опрема за производњу и прераду хране
Машински елементи 1
Машински елементи 2
Машински елементи 3
Машински материјали 1
Машински материјали 2
Машинско инжењерство и одрживи развој
Машинско инжењерство у пракси Б
Медицинско машинство
Механика 1
Механика 2
Механика 3
Механика лета
Механика лета пројектила
Механика флуида Б
МКЕ Анализе
Мотори СУС
Нумеричке методе
Обновљиви извори енергије - биомаса
Обновљиви и секундарни ресурси
Опрема брода
Оптимизација производних процеса
Организација производње 1
Основе WEB пројектовања
Основе аутоматског управљања
Основе биомедицинског инжењерства
Основе биомедицинског инжењерства
Основе грађевинских и рударских машина
Основе клиничког инжењерства
Основе конструисања
Основе металних конструкција у машиноградњи
Основе моторних возила
Основе моторних возила
Основе парних котлова
Основе преношења топлоте
Основе соларних система
Основе технике грејања
Основе технике мерења
Основе технике хлађења
Основе техничких иновација
Основе турбомашина
Основи аеротехнике
Основи аеротехнике
Основи инжењерства ризика и заштите од пожара
Основи конструисања система наоружања
Основи отпорности конструкција
Основи погона пројектила
Основи преношења топлоте и супстанције
Основи шинских возила
Отпорност материјала
Перформансе возила
Пловност и стабилитет брода 1
Погон и опрема летелица
Погонски материјали
Пољопривредне машине и опрема 1
Пољопривредне машине и опрема 2
Пословно-производни информациони системи
Поступци заваривања Б
Примењена термодинамика
Програмирање
Програмирање у АУ
Производне технологије и метрологија
Пројектовање база података
Пројектовање возила 1
Пројектовање механизама
Пројектовање структуре летелице
Прорачунске методе у ваздухопловству
Процеси и опрема у заштити животне средине
Рачунарски алати
Рачунарски управљачки системи
Рачунарски управљачки системи
Репарација машинских делова и конструкција
Сагоревање Б
Сагоревање и одрживи развој Б
Системи возила
Системска анатомија и физиологија човека
Системска анатомија и физиологија човека
Софтверско инжењерство
Статистика у биомедицинским мерењима
Стационарни проблеми простирања топлоте
Стационарни проблеми простирања топлоте
Стручна пракса Б
Сушење и хигротермички процеси
Теорија вуче
Теорија еластичности
Теорија осцилација
Термодинамика Б
Технологија бродоградње
Технологија машинске обраде
Транспортни уређаји
Трибологија
Триботехника
Увод у вероватноћу и статистику
Увод у енергетику
Увод у индустријско инжењерство
Увод у индустријско инжењерство
Увод у инжењерске симулације
Увод у процесно инжењерство и заштиту животне средине
Увод у пумпе и вентилаторе
Увод у системе наоружања
Увод у системе наоружања
Уљна хидраулика и пнеуматика
Управљање системом одржавања
Физика и мерења
Цевоводи и арматура

мастер академске студије — МИ

C/C++
Авионика
Адитивне производне технологије
Аеродинамика великих брзина
Аероеластичност
Алати за обликовање лима
Алгоритми и структуре података
Алгоритми навигације, вођења и управљања ракета
Анализа и управљање ризицима у процесним индустријама
Аналитичка механика
Аутоматизација производње
Аутоматско оружје
Аутоматско управљање
Базе података
Балистика на циљу
Биоаутоматика
Биогорива у процесима сагоревања
Биоматеријали у медицини и стоматологији
Биомедицинска инструментација и опрема
Биомеханика ткива и органа
Бионика у дизајну
Биотехнологија
Бродске конструкције 1М
Бродске конструкције 2
Бродски мотори
Бродски системи М
Вагони 1
Вагони 2
Ваздухопловни пропулзори
Вентилатори и турбокомпресори
Вероватноћа и статистика
Ветротурбине 2
Вишефазна струјања
Вишефазна струјања М
Вођење и управљање пројектила
Возила и животна средина
Вредновање пројеката у области информационих технологија
Гасне турбине
Генератори паре
Геоинформационо управљање и аутоматизација биотехничких система
Гориви, технички и медицински гасови
Градска и специјална шинска возила
Двофазна струјања са фазним прелазом
Дизајн и екологија
Дизајн подсистема грађевинских и рударских машина
Динамика гасова
Динамика лета
Динамика лета и аеродинамика пројектила
Дистрибуирани системи у машинству
Дифузионе операције и апарати
Екологија мобилних извора снаге
Екологија сагоревања
Економске анализе у процесном инжењерству
Ексквизиција података у машинству
Електричне машине
Електроника
Елементи и опрема парних котлова
Елементи машина за механизацију
Енергетска ефикасност у зградама М
Енергетска сертификација зграда
Енергетски парни котлови 1
Енергетски парни котлови 2
Ергономски дизајн
Ергономско пројектовање
Естетика 3д моделирања
Естетика производа
Ефективност система
Заштита ваздуха
Заштита животне средине у термоенергетици
Изабрана поглавља из области мотора СУС 1
Изабрана поглавља из области мотора СУС 2
Индустријска аутоматика
Индустријска логистика
Индустријски менаџмент
Индустријски роботи
Инжењерска графика и симулације
Инжењерска дијагностика
Инжењерска статистика
Инжењерство система
Иновативни дизајн техничких система
Интелигентне зграде
Интелигентни системи возила
Интелигентни системи управљања
Интелигентни технолошки системи
Информационе технологије у медицини
Испитивање возила
Испитивање мотора
Клиничко инжењерство
Компјутерска симулација у аутоматизацији производње
Компјутерске симулације струјнотермичких процеса и CFD
Компјутерско управљање и надзор у аутоматизацији производње
Композитне конструкције
Компоненте расхладних уређаја
Конструисање М
Конструктивна геометрија и графика М
Конструктивна обрада кривих и површи
Конструкција мотора 1
Конструкција мотора 2
Конструкција пројектила
Кормиларење брода
Кочнице шинских возила
Локомотиве 1
Локомотиве 2
Мастер рад
Машине алатке и роботи нове генерације
Машине алатке М
Машине за паковање
Машински материјали 3
Међународни прописи у бродоградњи
Менаџмент информациони системи
Менаџмент квалитетом
Мерења и управљање у процесној индустрији
Мерења у хидроенергетици
Металне конструкције у машиноградњи
Металургија заваривања
Методе одлучивања
Методи оптимизације
Механика континуума
Механика лома и интегритет конструкција
Механика М
Механика робота
Механика флуида 1
Механика флуида М
Механичке и хидромеханичке операције и опрема
Мехатроника
Мехатроника мотора
Мехатроника на возилу
Мехатронска роботика
Мехатронски системи
Микро - нано флуидика
Микро обрада и карактеризација
Моделирање и прорачун структура
Моделирање процеса у производњи и преради хране
Моделовање, идентификација и симулација динамичких система
Мотори СУС - М
Наномедицинско инжењерство
Нанотехнологије
Наоружање ваздухоплова
Натпуњење мотора
Нелинеарни системи 1
Нелинеарни системи 2
Нове технологије
Носећи системи возила
Нуклеарни реактори
Нумеричке методе прорачуна континуалних средина
Нумерички управљане мерне машине
Обезбеђење и контрола квалитета заварених спојева
Објектно оријентисана парадигма
Обновљиви извори енергије - мале хидроелектране
Обрада сигнала
Одржавање возила
Одржавање летелица
Одржавање машина и опреме
Одржавање у процесној индустрији
Одржавање шинских возила
Операциона истраживања
Опрема брода М
Оптимизација и поузданост конструкција
Оптички уређаји и оптоелектроника
Организација производње 2
Основе анализe и синтезe механизама
Основе динамике рударских и грађевинских машина
Основе технике климатизације
Основи динамике шинских возила
Основи механике композитних материјала
Отпор брода
Парне турбине 1
Парне турбине 2
Парне турбине 3
Перформансе летелица
Пећи и котлови у индустрији
Планирање у енергетици
Пловност и стабилитет брода 2
Погон ракета
Погонски и ходни системи возила
Погонски материјали 2
Понашање брода на таласима
Понашање заварених спојева у експлоатацији
Поступци заваривања М
Практикум из основа конструисања
Предмет мастер рада
Преношење топлоте
Преношење топлоте и супстанције
Прехрамбене машине
Примена вирутелне и проширене реалности у машинству
Примена метода и техника индустријског инжењерства у бродоградњи
Примењена аеродинамика
Примењена мехатроника
Примењена нумеричка механика флуида
Принципи заштите животне и радне средине
Програмабилни системи управљања
Производни информациони системи
Пројекат мотора
Пројектовање артиљеријских оруђа
Пројектовање брода
Пројектовање возила
Пројектовање дизалица
Пројектовање елемената спојева
Пројектовање, изградња и експлоатација процесних система
Пројектовање инжењерског софтвера
Пројектовање летелица
Пројектовање логистичко-дистрибутивних система
Пројектовање машина и опреме за производњу и прераду хране
Пројектовање механизама и манипулатора у прехрамбеној индустрији
Пројектовање обрадних система
Пројектовање организације
Пројектовање пољопривредних машина и опреме
Пројектовање постројења и процесних и енергетских система
Пројектовање пумпи, вентилатора и турбокомпресора
Пројектовање ракета и лансера
Пројектовање система за заштиту од пожара
Пројектовање система човек - машина
Пројектовање транспортних и логистичких система
Пропулзија брода
Прорачун заварених конструкција
Прорачуни у турбомашинама
Прорачунска аеродинамика
Процеси и постројења за припрему вода
Процеси у парним котловима
Процесна енергетика
Процесни феномени
Пумпе
Пумпе и вентилатори
Радни процеси мотора
Ракетни мотори
Рана дијагностика
Расхладна постројења
Рачунарска графика и виртуелна стварност
Рачунарске мреже
Рачунарски алати у бродоградњи
Рачунарски интегрисани системи и технологије
Рачунарско пројектовање машина за транспорт и механизацију
Рачунарско управљање
Рударске и грађевинске машине
Сагоревање и одрживи развој М
Сагоревање М
Сензори и мерења помоћу рачунара
Синтеза линеарних система
Системи вентилације и климатизације
Системи и управљање летелицама
Системи управљања ватром
Системи централног грејања
Соларна енергија
Софтверски алати у дизајну
Спектроскопске методе и технике
Страни стручни језик
Структурална анализа
Стручна пракса М - БМИ
Стручна пракса М - БРО
Стручна пракса М - ВАЗ
Стручна пракса М - ДУМ
Стручна пракса М - ЖЕМ
Стручна пракса М - ЗЗК
Стручна пракса М - ИБС
Стручна пракса М - ИГМ
Стручна пракса М - ИИЕ
Стручна пракса М - МЕХ
Стручна пракса М - МИТ
Стручна пракса М - МОВ
Стручна пракса М - МОТ
Стручна пракса М - ППМ
Стручна пракса М - ПРМ
Стручна пракса М - ПРО
Стручна пракса М - ПТХ
Стручна пракса М - САУ
Стручна пракса М - СИН
Стручна пракса М - ТЕН
Стручна пракса М - ТКЛ
Стручна пракса М - ТТА
Стручна пракса М - ХЕН
Сушаре
Теорија вуче
Теорија еластичности
Теорија коначних елемената
Теорија лансирања
Теорија осцилација
Теорија турбомашина
Термодинамика М
Термоелектране и топлане
Термоенергетска постројења 1
Термоенергетска постројења 2
Теротехнолошко управљање ризиком
Техника мерења и сензори
Технике и технологије процеса сушења
Технички прописи
Технички прописи и стандарди
Техно-економска анализа и управљање пројектима
Технологија заваривања
Технологија монтаже
Топлотне операције и апарати
Топлотне пумпе
Топлотне турбомашине
Трактори и самоходне пољопривредне машине
Транспортне машине
Транспорт флуида цевима
Трибологија
Триболошки системи
Триботехника
Турбокомпресори
Турбомашине
Увод у нанотехнологије
Уграђени системи и IoT у машинству
Унапређење квалитета пословних процеса - Lean 6 Sigma
Унутрашња балистика
Управљање индустријских процеса
Управљање микроклимом у пољопривредним и индустријским објектима
Управљање отпадом и отпадним водама
Управљање пројектом и ваздухопловни прописи
Уређаји за сагоревање
Фабричка постројења и техничка логистика
Фази управљачки системи
Физика експлозивних процеса
Форензичко инжењерство
Формирање смеше и сагоревање у моторима СУС
Фрактална механика
Фрикциони системи возила
Хеликоптери
Хемијске и биохемијске операције и апарати
Хибридни технички системи
Хидрауличне преноснице
Хидрауличне турбине
Хидроенергетска постројења и опрема
Хлађење у прехрамбеним технологијама
Цевни водови
Чврстоћа брода 1
Чврстоћа брода 2

докторске студије — МИ

CAD/CAM системи и интеграција пројектовања производа и технологија
CAI модели
Адаптивне структуре
Аеродинамика и динамика лета у пројектовању аутопилота и система вођења пројектила
Аеродинамика ротора хеликоптера
Аеропрофили и узгонске површине ваздухоплова
Аерохидродинамика једрилица
Аквизиција и обрада експерименталних података
Алтернативни погони возила
Анализа перформанси технолошких система
Аналитичка механика
Аналитичке методе у инжењерском пројектовању
Анизотропне плоче и љуске
Аутономна возила
Аутономни системи и машинско учење
Биолошки инспирисани алгоритми оптимизације
Бродски таласи
Вештачка интелигенција моторних возила
Вишефазна струјања Д
Виши курс биомеханике флуида
Виши курс динамике гасова
Виши курс из дифузионих операција и апарата
Виши курс из механичких и хидромеханичких апарата
Виши курс из преношења топлоте и супстанције
Виши курс из процеса влажења и сушења
Виши курс из процесне енергетике и високотемпературских уређаја и процеса
Виши курс из процесних феномена
Виши курс из термодинамике
Виши курс из топлотних операција и апарата
Виши курс из хемијских и биотехнолошких операција и апарата
Виши курс линеарних система
Виши курс математике
Возила на крају животног века
Горива и посебна поглавља из сагоревања
Дигитална обрада нестационарних сигнала
Дигитална форензика
Динамика брода
Динамика вискозног нестишљивог флуида
Динамика возила - изабрана поглавља
Динамика и чврстоћа рударских и грађевинских машина
Динамика машина
Динамика система крутих тела
Динамика транспортних машина
Динамичка оптерећења брода на таласима
Динамички проблеми мотора СУС
Динамички проблеми шинских возила
Еко дизајн и одржива логистика
Екологија сагоревања
Експериментална аеродинамика
Емисија из индустријских процеса
Енергетика и заштита животне средине
Енергетска ефикасност моторних возила
Енергетска ефикасност у зградама
Енергетска ефикасност у индустрији
Енергија биомасе
Епистемологија науке и технике
Замор и процена века ваздухопловних конструкција
Изабрана поглавља из отпорности конструкција
Изабрана поглавља из ТКЛ
Изогеометријска анализа
Инверзне анализе за карактеризацију материјала
Инжењерство површина
Интеграција ваздухопловних система и опреме
Интеграција паметних актуатора и сензора
Интегрисани технички системи - актуатори
Интегритет и век конструкција
Интелигентна аутоматизација
Интелигентни индустријски роботи
Интерфејс човек-машина
Испитивање возила - посебна поглавља
Испитивање и оптимизација обрадног система
Истраживање и публиковање 1
Истраживање и публиковање 2
Истраживање и публиковање 3
Клизни и котрљајни парови
Когнитивна роботика
Компјутерско моделирање и прорачун структура
Корозија материјала и заштита
Кочење моторних возила - посебна поглавља
Логистика возила
Магнетохидродинамичка струјања
Математичке методе механике флуида
Менаџмент иновација
Менаџмент ризиком
Менаџмент система одржавања и квалитета
Мерења деформација и напона
Мерења помоћу рачунара
Мерења у турбулентним струјањима
Металургија заварених спојева
Метода коначних елемената
Методе испитивања структура
Методе испитивања чврстоће опреме под притиском
Методе у пројектовању и конструисању опреме за процесну индустрију
Методи оптимизације машинских система
Механика балистичких система
Механика композитних материјала
Механика континуума
Механика лета ваздухоплова
Механика нехолономних система
Механика система променљиве масе
Механика удара
Мехатроника возила - посебна поглавља
Мехатронски системи и адаптроника
Моделирање и оптимизација расхладних система
Моделирање и симулација система индустријских робота
Моделирање микромеханике композитних материјала
Моделирање, оптимизација и прогнозирање у индустријском инжењерству
Моделирање прелазних процеса
Моделирање процеса сагоревања
Моделирање процеса сушења
Моделирање радног процеса мотора - напредне технике
Моделирање соларних термичких система
Моделирање турбулентних струјања
Моделска и прототипска испитивања хидрауличних машина
Модерни концепти организације
Навигациони системи за вођене пројектиле
Наномеханичка карактеризација материјала
Наносистеми
Нанотехнологије у медицини и стоматологији
Напредна роботика - изабрана поглавља
Напредне методе одржавања шинских возила
Напредне технике у моторима СУС - одабрана поглавља
Напредни курс из вођења пројектила
Напредни курс из интелигентних система управљања
Напредни курс из клиничког инжењерства
Напредни курс из фази система управљања
Напредни системи у интелигентним зградама
Напредни термоенергетски циклуси
Наука о материјалима и инжењерство
Нелинеарни коначни елементи у МКЕ
Нелинеарни проблеми чврстоће шинских возила
Нумеричка механика вишефазних струјања
Нумеричка симулација процеса заваривања
Нумеричке анализе структура
Нумеричке методе
Нумеричке методе у бродској хидродинамици
Нумерички прорачун бродских конструкција
Обновљиви извори енергије
Одабрана поглавља балистике на циљу
Одабрана поглавља из аеродинамике
Одабрана поглавља из аероеластичности
Одабрана поглавља из бродске хидродинамике
Одабрана поглавља из ветротурбина
Одабрана поглавља из интеракције флуида и структуре
Одабрана поглавља из композитних конструкција ваздухоплова
Одабрана поглавља из конструисања А
Одабрана поглавља из конструисања Б
Одабрана поглавља из конструкције пројектила
Одабрана поглавља из машинских елемената А
Одабрана поглавља из машинских елемената Б
Одабрана поглавља из машинских елемената В
Одабрана поглавља из механике
Одабрана поглавља из механике флуида
Одабрана поглавља из наоружања ваздухоплова
Одабрана поглавља из операционих истраживања
Одабрана поглавља из Пољопривреде 4.0
Одабрана поглавља из пројектовања ракета и лансера
Одабрана поглавља из пропулзије
Одабрана поглавља из прорачунске аеродинамике
Одабрана поглавља из простирања топлоте и супстанције
Одабрана поглавља из структуралне анализе ваздухоплова
Одабрана поглавља из термодинамике
Одабрана поглавља логистике
ОМНИР (организација и методе научно-истраживачког рада) и комуникација
Оперативни системи мехатронике
Оптимално управљање кретањем механичких система
Оптимизација аеродинамичких облика
Оптимизација ваздухопловних конструкција
Оптимизација и пројектовање машина и опреме за производњу и прераду хране
Оптимизација термоенергетских постројења
Основни принципи механике лома
Осцилације механичких система
Откази и дијагностика
Планетарни преносници
Планирање и управљање производњом
Погон пројектила
Појаве преношења и аналогије
Понашање и поузданост материјала у експлоатацији
Посебна поглавља из динамике лета ваздухоплова
Посебна поглавља из примењене аеродинамике
Посебна поглавља из супресије индустријских ризика, пожара и експлозије
Посебна поглавља из теорије машина
Посебни алгоритми мехатронике
Постројења за припрему угљеног праха
Поузданост возила
Поузданост и динамика преносника
Преношење топлоте и супстанције - нумерички приступ
Примена CFD у сагоревању
Примена експлозива
Примена механике лома на интегритет конструкција
Принципи моделирања у процесној техници
Пројекат идеје докторске дисертације
Пројектовање информационих система
Пројектовање мехатроничких система
Процеси и постројења заштите животне средине
Развој производа у машинству
Расподела оптерећења 1 - анализа и синтеза
Расподела оптерећења 2 - анализа и синтеза
Рационализација потрошње енергије у домаћинствима и индустрији
Рачунарска механика лома
Рачунарско моделирање у машинству
Рачун нецелобројног реда са применама у инжењерству
Режими и енергетска ефикасност термоенергетских постројења
Савремене тенденције у прорачуну бродских конструкција
Савремени биомедицински софтвери
Савремени уређаји за сагоревање
Савремено биомедицинско инжењерство
Синтеза механизама
Системи вештачких неуронских мрежа
Системи за управљање вектором потиска
Специјална мерења код мотора СУС
Специјални брзи бродови
Стабилност кретања система
Статистичка обрада података у пољопривредном машинству
Стохастичка динамика
Струјање у микроканалима
Струјање у топлотним турбомашинама
Структурална анализа машина за механизацију
Супституција мануелних операција у прехрамбеном машинству
Таласна кретања течности
Танкозиди носачи
Тензорски рачун
Теорија гироскопа
Теорија граничног слоја
Теорија еластичности
Теорија израчунљивости
Теорија и симулација процеса обраде
Теорија одлучивања
Теорија преноса масе, импулса и енергије
Теорија резања
Теорија хидродинамичке стабилности
Теорије подмазивања
Термодинамика хемијских процеса
Термодинамичка анализа процеса и уређаја
Термоеластичност
Технике инжењерства квалитета
Технике мерења у сагоревању
Техничко законодавство - прописи и стандарди
Технологија производње летелица
Топлотни комфор и квалитет унутрашње средине у зградама
Трибологија машинских елемената
Турбулентна струјања
Управљање и оптимизација преноса снаге локомотива
Управљање одржавањем возила
Управљање отпадом
Управљање производњом
Феномени струјања у турбомашинама - нумеричка механика флуида
Феномени струјања у турбомашинама - пројектовање решетки и лопатица радних кола
Форензичко инжењерство - посебна поглавља
Хидродинамика парних котлова

основне академске студије — ИТМ

Internet ствари
WEB пројектовање у машинству
Алгебра и линеарна алгебра
Анализа
Анимације и симулације у графици
Базе података
Геоинформационо управљање биотехничких система
Дискретна математика
Енглески језик 1
Енглески језик 2
Завршни рад
Инжењерска економија
Инжењерска етика и иновације
Интердисциплинарна научна визуализација
Машински материјали
Мерења помоћу рачунара I
Нумеричка анализа
Нумеричке симулације погонских система
Објектно оријентисана парадигма
Објектно оријентисано програмирање
Операциона истраживања
Основе аутоматског управљања
Основе механике 1
Основе механике 2
Основе механике 3
Основе механике флуида
Основе мехатронике мотора СУС
Основе оперативних система
Основе рачунарских система
Основе теорије алгоритама
Основе теорије ризика
Основе термодинамике и преношења топлоте
Основе техничке комуникације
Основи механике материјала
Основи теорије коначних елемената
Пракса
Примена софтвера у основама физике
Програмирање
Пројектовање база података
Рачунарска динамика флуида
Рачунарско моделирање машинских елемената
Рачунарско моделирање физичких процеса
Роботизација у заваривању
Софтверско инжењерство
Статистика - R
Статистика у биомедицинским мерењима
Структуре података
Технологија машиноградње
Увод у основе електротехнике

мастер академске студије - индустрија 4.0

Алгоритми и структуре података
Виртуелна реалност
Дигитални мерни системи
Дистрибуирани системи у машинству
Ексквизиција података
Индустријски интернет ствари и сајбер безбедност
Интерфејси за интероперабилност система за Индустрију 4.0
Истраживање података
Кибернетско физички системи
Мастер рад - истраживање и израда
Мастер рад - одбрана
Машинско учење
Машинско учење интелигентних роботских система
Пословна интелигенција и пословна аналитика
Пракса, 1. део
Пракса, 2. део
Пројектовање пословних модела у Индустрији 4.0
Рачунарска интелигенција
Роботика и вештачка интелигенција
Савремени менаџмент и мрежна организација предузећа
Статистика за аутоматску анализу података
Терминирање технолошких система и процеса
Увод у биоинформатику
Увод у производне системе
Управљање квалитетом и ризиком у индустрији 4.0
Управљање ланцима снабдевања
Флексибилни и реконфигурабилни технолошки системи