Машине алатке М

ID: 0920
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Кокотовић М. Бранко
извођачи: Живановић Т. Саша, Кокотовић М. Бранко
контакт особа: Кокотовић М. Бранко
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: усмени
катедра: катедра за производно машинство

извођења

циљ

1. Уочити типичне мисије обрадних система. 2. Проучити механизме машина алатки и системе за њихово управљање и програмирање. 3. Увежбати процедуре испитивања машина алатки. 4. Анализирати комплексне машине алатке и опрему обрадних система. 5. Анализирати ресурсе за развој машина алатки. 6. Проучити конфигурисање и/или прављење машине алатке за планирану мисију. 7. Увежбати реализацију једне мисије машине алатке кроз израду семинарског рада. 8. Увежбати израду техничких елабората.

исход

По успешном завршетку овог курса студенти би требало да буду оспособљени да: 1.Препознају типичне мисије обрадних система. 2.Примењују основне типове механизама машина алатки у њиховом пројектовању. 3.Конфигуришу управљање НУ машина алатки на бази система отворене архитектуре. 4.Програмирају нове генерације машина алатки применом различитих метода програмирања. 5.Оцењују квалитет машине алатке и обрадног система на основу примењених стандардних процедура испитивања. 6.Конфигуришу машину алатку за сопствене потребе. 7. Примењују стечена знања о расположивим ресурсима за развој и/или усавршавање машина алатки и обрадних система. 8. Састављају технички елаборат и извештаје о испитивању и програмирању машина алатки.

садржај теоријске наставе

Ново градиво: 1. АН-1 Рекапитулација програма предмета Машине алатке М. 2. АН-2 Механизми машина алатки. 3. АН-3 Конфигурисање машинa алатки. 4. АН-4 Управљање машина алатки отворене архитектуре. 5. АН-5 Објектно програмирање машина алатки. 6. АН-6 Испитивање машина алатки и обрадних система. 7. АН-7 Комплексне машине алатке. 8. АН-8 Опрема машина алатки и обрадних система. 9. АН-9 Ресурси за развој машина алатки и обрадних система. Разрада: 1. АР-1 Разрада теме АН-2 на примерима носећих структура, вођица, главних вретена итд. 2. АР-2 Разрада теме АН-3: Методи конфигурисања нових машина алатки. 3. АР-3 Разрада теме АН-4: Систем ЕМС2 за управљање машина алатки. 4. АР-4 Разрада теме АН-5: Протокол STEP-NC за програмирање машина алатки. 5. АР-5 Разрада теме АН-6: Примери комплета процедура за испитивање машина алатки.

садржај практичне наставе

1. Аудиторне вежбе: (1)Ресурси за студирање машина алатки. (2)План и програм лабораторијског рада. 2. Лабораторијске вежбе: (1)Статичка крутост обрадног система, или Испитивање тачности стругова. (2)Објектно програмирање машина алатки, или Радна тачност нумерички управљаних глодалица. (3)Програмирање машина алатки са паралелном кинематиком, или Програмирање функционалних симулатора машина са паралелном кинематиком. (4)Тест кружне интерполације, или Једно комбиновано испитивање обрадног система. 3. Израда Семинарског рада.

услов похађања

Kурикулум студијског програма и мотив студента да учи о машинама алаткама и обрадним системима по постављеним циљевима и са понуђеним исходима.

ресурси

1. Документи на сајту предмета http://cent.mas.bg.ac.rs/nastava/ma_bsc/index_m.htm. 2. М. Главоњић, Машине алатке: Уџбеник у припреми, Збирка задатака у припреми. 3. N.N, Visionary Manufacturing Challenges for 2020, National Academy Press, Washington, D.C. 1998, ISBN 0-309-06182-2. 4. W. R. Moore, Foundations of Mechanical Accuracy, The Moore Special Tool Company, First Edition, Third Printing, 1999. 5. X. Xu, A.Y.C. Nee, Advanced Design and Manufacturing Based on STEP, Springer, 2009, ISBN 978-1-84882-738-7. 6. D. Zhang, Parallel Robotic Machine Tools, Springer, 2010, ISBN 978-1-4419-1116-2. 7. W. A. Khan, A. Raouf, K. Cheng, Virtual Manufacturing, Springer, 2011, ISBN 978-0-85729-185-1. 8. H. A. ElMaraghy (Ed), Changeable and Reconfigurable Manufacturing Systems, Springer, 2009, ISBN: 978-1-84882-066-1. 9. K. Apro, Secrets ot 5-Axis Machining, Industrial Press, 2008, ISBN 978-0-8311-3375. 10. M. Weck, C. Brecher, Werkzeugmaschinen 1, Maschinenarten und Anwendungsbereiche, Springer, 2005, ISBN 10 3-540-22504-8. 11. M. Weck, C. Brecher, Werkzeugmaschinen 2, Konstruktion und Berechnung, Springer 2006, ISBN 10 3-540-22502-1. 12. R. Neugebauer (Hrsg.), Parallelkinematische Maschinen Entwurf, Konstruktion, Anwendung, Springer, 2006, ISBN 10 3-540-20991-3. 13. ПРА-1: Практикум, у припреми. 14. ЛПИ-1: Три радна места са ручно управљаним машинама алаткама. 15. ЛПИ-2: Три радна места са нумерички управљаним машинама алаткама. 16. ЛМС-1: Систем за тест кружне интерполације. 17. ЛМС-2: Систем за лабораторијско испитивање тачности машина алатки. 18. ЛРС-1: Једно развојно радно место са машином алатком типа МОМА. 19. ЛРС-2: Једно развојно радно место за испитивање механизама машина алатки. 20. ЛПС-1: Радна места за програмирање машина алатки типа МОМА. 21. АРС-1: Систем за аквизицију и обраду експериметалних података.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 3
лабораторијске вежбе: 17
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 10
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 3
тест са оцењивањем: 7
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 35
лабораторијска вежбања: 15
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 20
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 35

литература

F. Kimura, K. Horio (Eds.), Towards Synthesis of Micro-/Nano-systems, Springer, 2006, ISBN13: 9781846285585. ; M. Mitsuishi, K. Ueda, F. Kimura (Eds.), Manufacturing Systems and Technologies for the New Frontier, Springer, 2008, ISBN 978-1-84800-266-1. ; M. Weck, C. Brecher, Werkzeugmaschinen 3, Mechatronische Systeme, Vorschubantriebe, Prozessdiagnose, Springer, 2006, ISBN 10 3-540-22506-4. ; M. Weck, C. Brecher, Werkzeugmaschinen 4, Automatisierung von Maschinen und Anlagen, Springer, 2006, ISBN 10 3-540-22507-2.; M. Weck, C. Brecher, Werkzeugmaschinen 5, Messtechnische Untersuchung und Beurteilung, dynamische Stabilität, Springer, 2006, ISBN 10 3-540-22505-6. ;