Производно машинство

Производно машинство обухвата основне три области интегрисано покривене: ПРОИЗВОДНЕ ТЕХНИКЕ (машине алатке, роботе и системе за манипулацију, машине за мерење и контролу, системе за монтажу, погонске системе и друге компоненте и елементе); ПРОИЗВОДНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ (постојеће технологије укључујући коришћење компјутерских технологија за симулацију и пројектовање процеса) и ПРОИЗВОДНУ КИБЕРНЕТИКУ (инжењерско пројектовање – CAD/CAM/CAE, компјутерски интегрисане технологије и др.)

На Основним академским студијама Катедра за производно машинство је понудила изучавање дисциплина којима су свршени студенти у стању да примене своја знања и разумевање на начин који указује на професионални приступ послу и звању, при решавању проблема унутар поља производног инжењерства.

На Мастер академским студијама Катедра за производно машинство је понудила изучавање дисциплина којима су свршени студенти, дипломирани инжењери машинства, у стању да имају способност да интегришу знање, решавају сложене проблеме а тиме имају критичко мишљење. То је основ њихове способности да наставе студије на начин који ће самостално изабрати.

Наставни план модула Производно машинство

Изборни предмети модула Производно машинство