Пројектовање логистичко-дистрибутивних система

ID: 1370
врста предмета: теоријско-методолошки
носилац предмета: Бугарић С. Угљеша
извођачи: Бугарић С. Угљеша
контакт особа: Бугарић С. Угљеша
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за индустријско инжењерство

извођења

циљ

Постизање компетенција и академских вештина у процесу пројектовања индустријских система. Посебан акценат се ставља на развој креативних способности и овладавање специфичним практичним вештинама потребним за обављање професије у смислу примене метода операционих истраживања, поступка анализе и синтезе са циљем добијања оптималног практичног решења.

исход

Савладавањем студиског програма стичу се следеће опште способности: анализа, синтеза и предвиђање решења у процесу пројектовања а на бази примене знања у пракси на основу професионалне етике као и развој критичког и самокритичког мишљења и приступа.

садржај теоријске наставе

Логистички систем у привредном окружењу (веза производног система са транспортним системом, менаџментом тражње и набавке, и складишним системом). Пројектна документација система (физибилити студија, идејно решење, идејни пројекат, тендерска документација, главни технолошко - машински пројекат, остали главни пројекти, извођачки пројекат и пројекат изведеног стања). Претходне анализе за пројектовање система (генерални урбанистичко - архитектонски услови, логистичке и транспортне везе, енергетски потенцијал). Поступак пројектовања система. Реализација пројекта и генерисање резултата.

садржај практичне наставе

Аудиторне вежбе (Увод у пројектовање за дефинисани логистичко-дистрибутивни систем. Анализа активности на формирању идејног решења и идејног пројекта, активности око одабира технолошке и остале опреме, активности на формирању главног технолошко - машинског пројекта и извођачког пројекта). Израда пројекта (Израда пројекта логистичко-дистрибутивниног система. Дефинисање неопходних параметара и окружења за пројектовање конкретног система. Дефинисање потребних капацитета система. Формирање пројектних задатака за остале пројекте. Реализација самог технолошко - машинског пројекта система).

услов похађања

Нема посебних потребних услова за похађање предмета.

ресурси

1. Бугарић, У., Петровић, Д.: Писани изводи са предавања, Машински факултет Београд, Београд, 2008-2011. 2. Бугарић, У., Петровић, Д.: Моделирање система опслуживања, Машински факултет Београд, Београд, 2011. (у штампи) 3. Бугарић, У.: Методологија анализе рада једнопозиционих машина, Задужбина Андрејевић, Београд, 2003. 4. Зрнић, Ђ., Петровић, Д.: Фабричка постројења – збирка задатака, Машински факултет Београд, Београд, 1990. 5. Зрнић, Ђ., Петровић, Д.: Стохастички процеси у транспорту, Машински факултет Београд, Београд, 1994. 6. Практична настава у индустријском окружењу. 7. Персонални рачунари.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 4
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 26
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 4
колоквијум са оцењивањем: 6
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 20
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 40
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

Asimow, M.: Introduction to Design, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1962.; Hall, A. D.: A methodology for systems engineering, Van Nostrand, Princeton, New Jersey, 1962.; Kleinrock, L.: Queueing Systems, Volume I: Theory, John Wiley & Sons, New York, 1975.; Hillier, F. S., Lieberman, G. J.: Introduction to operations research (seventh edition), McGraw-Hill, New York, 2000.;