Катедра за индустријско инжењерство

Индустријско инжењерство се бави развојем, пројектовањем и усавршавањем интегрисаних машина, људи и материјала и оптималним коришћењем тих система. На Машинском факулету у Београду, као првом од техничких факултета у Југославији, започето је још пре 50 година са систематским неговањем одговарајућих научних дисциплина релевантних за индустријско инжењерство. Развој тих научних дисциплина је условио конституисање посебног усмерења, чији су наставни садржаји оцењени као аналогни са програмима индустријског инжењерства у САД, као постојбини индустријског инжењерства. Ово је уједно констатовао у компаративној студији председник америчког института за индустријско инжењерство Проф. др Frank Cotton…

Неке од истраживачких и наставних области у оквиру Индустријског инжењерства су везане за огранизацију рада, анализу и праћење процеса производње, оптимизацију производних процеса, одржавање производне опреме, анализу трошкова, анализу показатеља економичности, продуктивности, рентабилости, обезбеђењу рачунарске подршке у организацији, обезбеђењу софтерских пакета за управљање производним процесима, пројектовање информационих система намењених одржавању, обликовање информационих система за подршку одлучивању, ергономско обликовање производа, ергономско пројектовање радног простора, процену и дизајнирање услова на раду, као и обликовање производа, процеса и алата везано за повећање безбедности, комфора и учинка.

контакт

шеф катедре: секретар катедре:

наставници и сарадници

предмети катедре

основне академске студије

мастер академске студије

докторске студије

Лабораторије, радионице, учионице

Лабораторијски рад студената и научно – истраживачке активности на смеру Индустријско инжењерство обављају се у оквиру Катедре и Центра за Индустријско инжењерство.

Лабораторија за ергономију
Руководилац лабораторије: в. проф. др Александар Жуњић

Лабораторија за теротехнологију
Руководилац лабораторије: проф. др Угљеша Бугарић

Лабораторија за пословне информационе системе
Руководилац лабораторије: проф. др Драган Д. Милановић

Кабинет за стране језике

Лабораторија за стране језике
Руководилац лабораторије: виши предавач мр Тијана Весић-Павловић