Управљање системом одржавања

ID: 0414
врста предмета: стручно-апликативни
носилац предмета: Бугарић С. Угљеша
извођачи: Бугарић С. Угљеша
контакт особа: Бугарић С. Угљеша
ниво студија: основне академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за индустријско инжењерство

извођења

  • 6. семестар, позиција 4

циљ

Сагледавање позиције и трошкова одржавања у оквиру животног циклуса техничких система. Упознавање са факторима који утичу на пројектовање организације одржавања. Практично одређивање и анализа поузданости техничких система. Упознавање са стандардним кваровима, методама праћења стања и мерном опремом. Овладавање методама за одређивање стратегија замена и оправки, трошкова одржавања и оптимизације залиха. Упознавање са могућностима оптимизације система одржавања и примене информационих система.

исход

Савладавањем студијског програма овладава се неопходним знањима и вештинама моделима, оптимизационим процедурама, упознавање са мерном опремом, поставкама информационих система) за примену у организацији система одржавања сложених техничких и комплексних система.

садржај теоријске наставе

Значај, организациони фактори и структура система одржавања. Поузданост техничких система – поузданост елемента до првог отказа. Емпиријско одређивање поузданости елемената и поузданост сложених система. Процес обнављања и стратегије замена и оправки. Модели замене. Категоризација радова и планирање радова на одржавању. Стандардни кварови и методе праћења стања машина. Методологија за тражење слабих места. Трошкови одржавања. Резервни делови. Оптимизација залиха. Управљање залихама – детерминистички и стохастички модели. Одређивање показатеља рада система одржавања. Затворени систем опслуживања. Безбедност и здравље на раду. Прегледи и испитивања опреме за рад. Испитивање услова радне околине. Управљање имовином предузећа (Enterprise Asset management). Упознавање са основама и навигацијом у SAP ERP решењима.

садржај практичне наставе

Аудиторне вежбе (Позиција одржавања у организационој структури предузећа. Израчунавање поузданости до првог отказа. Поузданост сложених система - примери редне, паралелне, пасивне паралелне и делимичне паралелне везе између елемената. Стратегије и модели замене - примери модела са и без дисконтног фактора и са потпуним и делимичним отписом. Ремонтна сложеност. Слаба места. Управљање залихама -детерминистички и стохастички модели. Затворени систем теорије редова - модели са и без узајамне помоћи међу каналима за опслуживање.). Безбедност и здравље на раду - практични примери. Семинарски рад (анализа снимљених података о отказима на стварном систему, одређивање интензитета отказа, одређивање расподеле времена рада до отказа - време безотказног рада применом хи - квадрат теста). Лабораторијске вежбе (Упознавање са стандардном и специјализованом опремом за праћење стања система - SKF, као и могућностима имплементације модула одржавања у информациони систем предузећа - вежбе & студија случаја – SAP модул ЕАМ (Enterprise Asset Management)).

услов похађања

Нема посебних потребних услова за похађање предмета

ресурси

1. Бугарић, У.: Писани изводи са предавања, Машински факултет Београд, Београд, 2008-2011. 2. Бугарић, У., Петровић, Д.: Моделирање система опслуживања, Машински факултет Београд, Београд, 2011. 3. Бугарић, У.: Методологија анализе рада једнопозиционих машина, Задужбина Андрејевић, Београд, 2003. 4. Бугарић, У., Петровић, Д.: Софтвер за верификацију припадности узорка теоријској расподели променом hi-kvadrat теста, Машински факултет Београд, Београд, 1992-2010. 5. Кларин, М., Ивановић, Г., Станојевић, П., Раичевић, Р.: Принципи теротехнолошких поступака, Машински факултет Београд, Београд, 1994. 6. Програмски пакет: QtsPlus 3.0 (Queuing theory software Plus). 7. Практична настава у индустријском окружењу (SKF, SAP). 8. Преносни уређаји за мерење температуре и вибрација. 9. Персонални рачунари.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 15
лабораторијске вежбе: 10
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 5
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 3
преглед и оцена семинарских радова: 1
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 6
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 40
лабораторијска вежбања: 10
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 10
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

Baldin, A., Furlanetto, L., Roversi, A., Turco, F.: Приручник за одржавање индустријских постројења, Одржавање Машина и Опреме – ОМО, Београд, 1979.; Ивковић, С.: Откази елемената рударских машина, Рударско-геолошки факултет Београд, Београд, 1997.; Вукадиновић, С., Теодоровић, Д.: Елементи теорије поузданости и теорије обнављања техничких система (друго допуњено издање), Привредни преглед, Београд, 1979.; Вујановић, Н.: Теорија поузданости техничких система (друго допуњено издање), Војноиздавачки и новински центар, Београд, 1990.; Hillier, F. S., Lieberman, G. J.: Introduction to operations research (seventh edition), McGraw-Hill, New York, 2000.;