Контакт

Универзитет у Београду
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ
Краљице Марије 16
11120 Београд 35
Србија

декан факултета
др Владимир Поповић, редовни професор
dekan@mas.bg.ac.rs
(+381 11) 3302-251

продекан за наставу
др Марко Милош, редовни професор
pronast@mas.bg.ac.rs
(+381 11) 3302-249

продекан за научно-истраживачку делатност
др Драгослава Стојиљковић, редовни професор
pronid@mas.bg.ac.rs
(+381 11) 3302-254

продекан за финансије
др Александар Грбовић, редовни професор
profin@mas.bg.ac.rs
(+381 11) 3302-252

продекан за међународну сарадњу и докторске студије
др Маја Тодоровић, редовни професор
proint@mas.bg.ac.rs

продекан за акредитацију и организацију
др Живана Јаковљевић, редовни професор
proorg@mas.bg.ac.rs

секретар факултета
Весна Симић, дипл. правник
sekretar@mas.bg.ac.rs

заштита података о личности
Милош Мрдовић, дипл. правник
По одлуци 428/1 од 04.03.2020 је именован за лице
за заштиту података о личности за Машински факултет.
тел. (+381 11) 3370-350
mmrdovic@mas.bg.ac.rs

лице задужено за родну равноправност
Милош Мрдовић, дипл. правник
По одлуци 2432/1 од 31.12.2021 је именован за лице
задужено за родну равноправност за Машински факултет.
тел. (+381 11) 3370-350
mmrdovic@mas.bg.ac.rs

повереник за равноправност
Милош Мрдовић, дипл. правник
По одлуци 1009/1 од 23.06.2022 је именован за Повереника за равноправност за Машински факултет.
тел. (+381 11) 3370-350
mmrdovic@mas.bg.ac.rs

лице задужено за пријем информација и вођење поступка узбуњивања
Милош Мрдовић, дипл. правник
По одлуци 828/1 од 25.05.2022 је именовано лице за пријем информација и вођење поступка узбуњивања за Машински факултет.
тел. (+381 11) 3370-350
mmrdovic@mas.bg.ac.rs

овлашћено лице за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја
Весна Симић, дипл. правник
По одлуци 1739/1 од 08.10.2021. је именована за овлашћено лице за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја за Машински факултет.
тел. (+381 11) 3370-340
sekretar@mas.bg.ac.rs

шеф службе за студентске послове
др Драгољуб Бекрић
dbekric@mas.bg.ac.rs

телефон: (+381 11) 3302-205
локали: (+381 11) 3302+локал
факс: (+381 11) 3370-364

е-адреса:
mf@mas.bg.ac.rs
dekan@mas.bg.ac.rs

вебсајт:
webmaster@mas.bg.ac.rs

матични број Факултета: 07032501
ПИБ: 100209517

текући рачун:
за сопствене приходе: 840-1876666-10, код УЈП, филијала Палилула, Београд
за приходе из буџета: 840-1876660-28, код УЈП, филијала Палилула, Београд