Интерфејс човек-машина

ID: 3075
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Жуњић Г. Александар
извођачи: Жуњић Г. Александар, Спасојевић-Бркић К. Весна
контакт особа: Жуњић Г. Александар
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: презентација семинарског рада

извођења

циљ

Циљ предмета је упознавање студента са напредним техникама и препорукама за дизајнирање одабраних сегмената из домена интерфејса човек - машина.

исход

По успешном завршетку овог курса, студенти би требало да буду способни да: • Идентификују основне типове механичких опасности • Изврше селекцију и примене основне типове безбедносних заштита на машинама • Обаве идентификацију свих осталих типова опасности у радном окружењу и спроведу анализу опасности у систему човек - машина • Примене основне поступке за превенцију опасности • Примене критеријуме за дизајнирање безбедних производа • Спроведу комплетан програм за реализацију безбедних производа у оквиру организације • Идентификују различите типове грешака у систему човек - машина и примене одговарајућа решења усмерена на елиминисање грешака • Спроведу ергономску оцену дизајнерског решења упутства за употребу • Дизајнирају техничку и пројектну документацију у складу са ергономским препорукама

садржај теоријске наставе

Дизајнирање специфичних командних органа. Дизајнирање показивача за квалитативну и статусну контролу. Основни безбедносни аспекти паковања. Повреде као последица неадекватног паковања. Паковање опасних материјала. Остали безбедносни аспекти паковања. Информациони аспекат паковања. Најчешће грешке које се односе на презентацију информација. Најчешће грешке везане за функцију отварања паковања. Силе за отварање паковања. Алати за отварање паковања. Препоруке за дизајнирање ергономског паковања.

садржај практичне наставе

Израда семинарског рада на одабрану тему.

услов похађања

Дефинисан Правилником о докторским студијама.

ресурси

Тахистоскоп, фонометар, кониметар, психрометар, луксметар, антропометријска мерна опрема, расположиво у лаб. 417.

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 10
разрада и примери (рекапитулација): 40

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 15
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 0

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 90
пројекат: 0
завршни испит: 0
услов за излазак на испит (потребан број поена): 50

литература

Handbook of human factors and ergonomics in consumer product design: uses and applications, 2011, Edited by Karwowski W., Soares M. and Stanton N., Taylor & Francis, London.; Sanders M. and McCormick E., 1993, Human factors in engineering and design, McGraw - Hill, Singapore.;