Енглески језик 2

ID: 0489
врста предмета: академско-општеобразовни
носилац предмета: Весић-Павловић С. Тијана
извођачи: Весић-Павловић С. Тијана
контакт особа: Весић-Павловић С. Тијана
ниво студија: основне академске студије
ЕСПБ: 2
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за индустријско инжењерство

извођења

  • 2. семестар, позиција 5

циљ

Усвајање стручне лексике везане за различите области машинства (машинске материјале, машинске елементе, моторе са унутрашњим сагоревањем, ваздухопловство, вештачка интелигенција). Развијање вештина говорења и превођења у језику струке.

исход

По завршетку овог курса, студенти ће моћи да: - користе стручну терминологију из области машинства, - анализирају и адекватно преведу на српски стручни текст на енглеском језику, - примене облике пасива у писаном и говорном језику.

садржај теоријске наставе

Стручна терминологија из области машинских материјала, машинских елемената, мотора са унутрашњим сагоревањем, ваздухопловства, вештачке интелигенције. Описивање графикона. Дескриптивна граматика енглеског језика: глаголи, облици актива и пасива, релативне реченице.

садржај практичне наставе

Лексичка и граматичка вежбања (питања са вишеструким избором, вежбања са попуњавањем празнина, одговарање на питања, превод). Индивидуални и рад у групама. Анализа текста на енглеском језику, прављење сажетака и превођење.

услов похађања

Дефинисано курикулумом студијског програма/модула.

ресурси

фонд часова

укупан фонд часова: 30

активна настава (теоријска)

ново градиво: 8
разрада и примери (рекапитулација): 4

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 10
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 2
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 5
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 1

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 25
завршни испит: 65
услов за излазак на испит (потребан број поена): 20

литература

Thomson,A. J. & A.V. Martinet (1986). A Practical English Grammar. Oxford: Oxford University Press.; 1. Vesić Pavlović, T. (2021). NUTS AND BOLTS: English for Mechanical Engineering Students. Beograd: Mašinski fakultet.;