Енглески језик 2

ID: 0489
врста предмета: академско-општеобразовни
носилац предмета: Весић-Павловић С. Тијана
извођачи: Весић-Павловић С. Тијана
контакт особа: Весић-Павловић С. Тијана
ниво студија: основне академске студије
ЕСПБ: 2
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за индустријско инжењерство

извођења

  • 2. семестар, позиција 5

циљ

Усвајање стручне лексике везане за различите области машинства (машинске материјале, машинске елементе, пумпе, турбине, моторе са унутрашњим сагоревањем). Усвајање структуре биографије и мотивационог писма на енглеском језику. Развијање вештина говорења и превођења у језику струке.

исход

По завршетку овог курса, студенти ће моћи да: - користе стручну терминологију из области машинства, - анализирају и адекватно преведу на српски стручни текст на енглеском језику, - напишу биографију и мотивационо писмо на енглеском језику, - примене облике пасива у писаном и говорном језику.

садржај теоријске наставе

Стручна терминологија из области машинских материјала, машинских елемената, пумпи, турбина и мотора са унутрашњим сагоревањем. Структура биографије и мотивационог писма на енглеском језику. Дескриптивна граматика енглеског језика: глаголи, облици актива и пасива, релативне реченице.

садржај практичне наставе

Лексичка и граматичка вежбања (питања са вишеструким избором, вежбања са попуњавањем празнина, одговарање на питања, превод). Индивидуални и рад у групама. Анализа текста на енглеском језику, прављење сажетака и превођење.

услов похађања

Дефинисано курикулумом студијског програма/модула.

ресурси

1. T. Vesić Pavlović, English for Mechanical Engineering 2, autorizovana skripta. 2. A.J. Thomson, A.V. Martinet, A Practical English Grammar, Oxford University Press, Oxford, 1986.

фонд часова

укупан фонд часова: 30

активна настава (теоријска)

ново градиво: 8
разрада и примери (рекапитулација): 4

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 10
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 2
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 5
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 1

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 30
завршни испит: 60
услов за излазак на испит (потребан број поена): 20

литература

M. Ibbotson, Professional English in Use: Engineering. Technical English for Professionals. Cambridge University Press, Cambridge, 2009; E.H. Glendinning, N. Glendinning. Oxford English for Electrical and Mechanical Engineering, Oxford University Press, Oxford, 1996.; M. Ibbotson, Cambridge English for Engineering, Cambridge University Press, Cambridge, 2008.;