Пројектовање система човек - машина

ID: 0520
врста предмета: теоријско-методолошки
носилац предмета: Жуњић Г. Александар
извођачи: Жуњић Г. Александар
контакт особа: Жуњић Г. Александар
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 4
облик завршног испита: усмени
катедра: катедра за индустријско инжењерство

извођења

циљ

Циљ предмета је стицање основних академских знања која се односе на дизајнирање система човек - машина. Ова знања се могу употребити како за дизајнирање и оцену различитих производа и индустријских система, тако и за редизајнирање у смислу унапређења система човек - машина - окружење. Студенти треба да овладају неопходним практичним вештинама које подразумевају интегрисани ергономски приступ, у циљу свеобухватног решавања одређених дизајнерских проблема.

исход

По успешном завршетку овог курса, студенти би требало да буду способни да: • Идентификују основне типове механичких опасности • Изврше селекцију и примене основне типове безбедносних заштита на машинама • Обаве идентификацију свих осталих типова опасности у радном окружењу и спроведу анализу опасности у систему човек - машина • Примене основне поступке за превенцију опасности • Спроведу комплетан програм за реализацију безбедних производа у оквиру организације • Идентификују различите типове грешака у систему човек - машина и примене одговарајућа решења усмерена на елиминисање грешака • Спроведу ергономску оцену дизајнерског решења упутства за употребу • Дизајнирају техничку и пројектну документацију у складу са ергономским препорукама

садржај теоријске наставе

Механичке опасности и безбедност рада машина. Анализа опасности у систему човек - машина и њихова превенција. Безбедност и поузданост употребе производа. Управљање грешкама у систему човек - машина. Ергономија дизајнирања техничке и пројектне документације. Препоруке за дизајнирање техничке и пројектне документације.

садржај практичне наставе

Израда првог пројекта - Идентификација опасности у радном окружењу. Аудиторна вежба - Процена ризика у систему човек - машина. Израда другог пројекта - Ергономска оцена дизајнерског решења упутства за употребу.

услов похађања

Неопходан услов је уписан одговарајући семестар.

ресурси

Жуњић А., 2016, Скрипта из предмета Пројектовање система човек - машина, Машински факултет, Београд.

фонд часова

укупан фонд часова: 45

активна настава (теоријска)

ново градиво: 12
разрада и примери (рекапитулација): 6

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 18
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 7
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 2

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 50
завршни испит: 40
услов за излазак на испит (потребан број поена): 40

литература

Жуњић А., 2016, Скрипта из предмета Пројектовање система човек - машина, Машински факултет, Београд.; Handbook of human factors and ergonomics in consumer product design: uses and applications, 2011, Edited by Karwowski W., Soares M. and Stanton N., Taylor & Francis, London.; Sanders M. and McCormick E., 1993, Human factors in engineering and design, McGraw - Hill, Singapore.;