Базе података

ID: 0521
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Мисита Ж. Мирјана
извођачи: Мисита Ж. Мирјана
контакт особа: Мисита Ж. Мирјана
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за индустријско инжењерство

извођења

циљ

Циљ предмета је упознати студенате индустријског инжењерства са коришћењем база података у доношењу пословних одлука и управљању пословно-производним системом. Оспособљавање студената за коришћење комерцијалних система за управљање базама података.

исход

По успешном завршетку овог курса, студенти би требало да буду оспособљени да: - користе SQL прогамски језик, - методе из индустријског инжењерства примене кроз SQL прогамски језик (нпр. за степен коришћења машинских капацитета, критичну тачку пословања, ефикасност производних процеса, АБЦ анализу и сл.), - анализирају резултате добијене применом упита и процедура формираних за анализу пословања, - оцене ефикасност примене упита и процедура формираних за различите методе индустријског инжењерства.

садржај теоријске наставе

1. Основни појмови из база података. Типови база података – хијерархијски, мрежни, релациони модел, објектно оријентисани модел података. Системи за управљање базама података. SQL језик. SQL наредбе. Упити, погледи, спајање, процедуре у SQL језику.. 2. Методе и технике индустријског инжењерства у SQL-у. Дефинисање упита за: рационализацију трошкова пословања (Q-C дијаграм, критична тачка, АБЦ метода), за прорачун степена искоришћења машинских капацитета, и других упита који подразумевају примену метода и техника индустријског инжењерства у анализи пословања посматраног пословно-производног система.

садржај практичне наставе

Пројектовање базе података, табела и индекса. Коришћење SQL упита. Оператори и функције у SQL-у. На конкретном примеру из праксе применом SQL језика дефинисање скриптова за: рационализацију трошкова пословања (Q-C дијаграм, критична тачка, АБЦ метода), за прорачун степена искоришћења машинских капацитета, и других скиптова који подразумевају примену метода и техника индустријског инжењерства у анализи пословања посматраног пословно-производног система.

услов похађања

Уписан 3. семестар мастер студија.

ресурси

1. Handout-и, 2. Рачунарска учионица, 3. Софтверски алат: МySQL, 4. Ресурси са http://www.mysql.com/ 5. Базе података из конкретног предузећа како би студенти радили на реалном примеру.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 26
разрада и примери (рекапитулација): 4

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 30
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 10
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 50
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
завршни испит: 50
услов за излазак на испит (потребан број поена): 25

литература

Johnson, J., Database - Models, Languages, Design, Oxford University Press, Oxford, 1997. ; Beaulieu, A., Learning SQL, O'Relly Media, 2009.; Geherke, J., Database Management System, McGraw-Hill, New-York. 2003.;