Ергономски дизајн

ID: 1041
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Жуњић Г. Александар
извођачи: Жуњић Г. Александар
контакт особа: Жуњић Г. Александар
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 4
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за индустријско инжењерство

извођења

циљ

Студенти треба да овладају специфичним практичним вештинама које подразумевају интегрисани ергономски приступ, у циљу свеобухватног решавања различитих дизајнерских проблема. Циљ предмета је стицање основних академских знања из области ергономског дизајна која се могу употребити како за дизајнирање различитих производа, тако и за редизајнирање у смислу унапређења система човек - машина.

исход

По успешном завршетку овог курса, студенти би требало да буду способни да: • Идентификују различите типове грешака у систему човек - машина и примене адекватна решења усмерена на елиминисање грешака • Дизајнирају индикаторе са ергономског аспекта • Дизајнирају командне органе на бази примене ергономских препорука • Примене ергономске принципе и препоруке на дизајнирање услова радне средине и обаве процену услова радног окружења на бази примене експерименталне процедуре • Препознају корист и упознају се са могућностима примене софтвера намењених компјутерски подржаном ергономском дизајнирању • Примене антропометрију у дизајнирању различитих производа и транспортних система • Обаве ергономску процену интерфејса • Разумеју и препознају ергономске карактеристике квалитета производа • Идентификују факторе који утичу на комфор и безбедност возила са ергономског аспекта

садржај теоријске наставе

Увод у ергономски дизајн. Управљање грешкама у систему човек-машина. Дизајн индикатора. Дизајн командних органа. Примена антропометрије у ергономском дизајнирању. Ергономски дизајн производа и оцена интерфејса. Комфор и безбедност возила. Компјутерски подржан ергономски дизајн.

садржај практичне наставе

Пројектни задатак - Антропометријско дизајнирање производа. Лабораторијска вежба - Оцена дизајнерског решења услова радног окружења. Аудиторна вежба - Директиве о машинама.

услов похађања

Дефинисано курикулумом студијског програма/модула. Обавезни услов за похађање предмета је уписан одговарајући семестар.

ресурси

Жуњић А., 2016, Скрипта из предмета Ергономски дизајн, Машински факултет, Београд. Жуњић А. и Ћулић М., 2007, Практикум за лабораторијске вежбе из индустријске ергономије, Машински факултет, Београд - доступно у скриптарници и библиотеци МФ. Кларин М. и Жуњић А, 2007, Индустријска ергономија, Машински факултет, Београд. ЛМС Фонометар, кониметар, психрометар, луксметар, антропометријска мерна опрема.

фонд часова

укупан фонд часова: 45

активна настава (теоријска)

ново градиво: 12
разрада и примери (рекапитулација): 6

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 2
лабораторијске вежбе: 8
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 8
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 3
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 4
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 2

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 20
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 30
завршни испит: 40
услов за излазак на испит (потребан број поена): 40

литература

Жуњић А., 2016, Скрипта из предмета Ергономски дизајн, Машински факултет, Београд. ; Handbook of human factors and ergonomics in consumer product design: uses and applications, 2011, Edited by Karwowski W., Soares M. and Stanton N., Taylor & Francis, London.; Sanders M. and McCormick E., 1993, Human factors in engineering and design, McGraw - Hill, Singapore.; Woodson W., 1981, Human factors design handbook, McGraw-Hill Book Company, New York. ;