Оптимизација производних процеса

ID: 1170
врста предмета: стручно-апликативни
носилац предмета: Мисита Ж. Мирјана
извођачи: Мисита Ж. Мирјана
контакт особа: Мисита Ж. Мирјана
ниво студија: основне академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за индустријско инжењерство

извођења

  • 4. семестар, позиција 4

циљ

Упознавање студената са основним карактеристикама производних процеса, са посебним акцентом на мала и средња производна предузећа. Теоријскo схватање планирања производног процеса за неки производ. Разумевање карактеристика фунционисања производних предузећа са свим елементима који се односе на производне процесе. Разумевање критеријума оптималности и реалних ограничења која утичу на процес производње.

исход

По успешном завршетку овог курса, студенти би требало да буду оспособљени да: - препознају и разликују карактеристике производних процеса, - анализирају ефикасност производних процеса, - идентификују проблеме који могу настати у производним процесима, - поставе критеријуме оптималности, - идентификују реална ограничења која утичу на посматрани производни процес, - примене методе оптимизације производних процеса, - изаберу и предложе одговарајућа решења за унапређење производних процеса, - изаберу одговарајући информациони систем за управљање производним процесима, - оцене примену пројектованих решења.

садржај теоријске наставе

Теоријски део предмета, у првом делу упознаје студенте са организационим структурама везаним за производне процесе, рекурзивним поступком формирања новог производа. Након тога приказује се процес формирања саставница материјала, са једним нивоом и хијерархијске, формирање технолошке и временске саставнице, са прорачуном прогресивног рада. Одређује се време трајања производног циклуса. Начин манипулације и управљања и праћења токова материјала кроз производне процесе као и начини и карактеристике складиштења материјала, сировина и производа. У другом делу тежиште је на анализи расположивих производних ресурса - кадровских, машинских и материјалних. Формирају се реална ограничења у складу са расположивим производним ресурсима. Разматрају се критеријуми оптималности, који се најчешње односе на минималне трошкове, максималну добит, максимално искоришћење расположивих производних ресурса. Анализирају се методе за оптимизацију производних ресурса.

садржај практичне наставе

Пројектни задатак студенти раде самостално. Студенти бирају производ који ће се производити, дефинишу његове карактеристике, формирају саставницу материјала, технолошку и оперативну саставницу. На основу постављених ограничења у обиму производње и расположивим капацитетима фабрике и радне снаге формира се производња за одређену серију. У другом делу предмета студенти током лабораторијских вежби за реалан пример производног предузећа спроводе анализу степена искоришћења производних ресурса. Дефинишу реална ограниченја и постављају критеријуме оптималности. Применом метода за оптимизацију производних процеса прорачунавају оптимални обим производње.

услов похађања

Уписан четврти семестар основних академских студија.

ресурси

Студентима ће бити доступни изводи из предавања и са аудиторних вежби у електронској форми. Такође, биће приказани одговарајући савремени модели и апликације на рачунарима.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 26
разрада и примери (рекапитулација): 4

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 30
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 10
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 40
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 20
семинарски рад: 0
пројекат: 0
завршни испит: 40
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

Булат В., 1999, Организација произвовдње, Машински факултет, Београд.; Salvendy G., 2001, Handbook of Industrial Engineering, John Wiley & Sons, Canada;