Теротехнолошко управљање ризиком

ID: 0513
врста предмета: теоријско-методолошки
носилац предмета: Спасојевић-Бркић К. Весна
извођачи: Спасојевић-Бркић К. Весна
контакт особа: Спасојевић-Бркић К. Весна
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за индустријско инжењерство

извођења

циљ

Циљ предмета је да студент буде оспособљен да примењује системе производње и одржавања засноване на управљању ризицима, захваљујући овладавању областима идентификације, анализе и процене ризика и одлучивања на основу тих чињеница.

исход

Студент је по завршетку курса способан да: а) препозна/опише основне системе, методе и стратегије теротехнолошких поступака б) примењује теротехнолошкие методе засноване на ризику, ц) примењује моделе РИМАП (Процедуре одржавања заснованог на ризику) д) примењује моделе РЦМ (Модели одржавања према поузданости) у пракси и е) изабере/предложи одговарајуће решења за митигацију ризика. По успешном завршетку овог курса студенти су способни да сходно циљу, одаберу адекватну методу, прикупе изворне податаке потребне за примену појединих метода управљања ризиком, спроведу методолошки поступак одређене методе, обраде резултате, критички их размaтрају и доносе одлуке о митигацији ризика зависно од добијених резултата.

садржај теоријске наставе

Дефиниција теротехнологије. Теротехнолошки поступци, радње и технологије. Циљ и подциљеви теротехнолошких активности. Начела одржавања. Политика одржавања. Системи одржавања. Организациона структура функције одржавања. Методе и стратегије одржавања. Методе одржавања засноване на ризику. Одржавање према поузданости - RCM метода. Квалитативна оцена ризика. Инспекција заснована ризику - RBI. Концепт одржавања заснованог на ризику – RBIM. Управљање животним веком техничких средстава засовано на ризику - RBLM. Управљање засновано на ризоку - РБМ. Процедуре одржавања заснованог на ризику - RIMAP. Методе и технике управљања ризиком - Pareto, Ishikawa, FMEA, FTA. Процена ризика на радном месту и у радној околини. Значај антропометрије за БЗР. Могућности примене теротехнолошког управљања ризиком у домаћој индустријској пракси.

садржај практичне наставе

Прикупљање и систематизација података прикупљених у предузећима. Евалуација података о појединачним ризицима. Прелиминарна матрица ризика. Израчунавање појединачних ризика. Матрица ризика. Прелиминарна евалуација могућих сценарија настанка последица. Примена метода и техника управљања ризиком - Pareto, Ishikawa, FMEA, FTA. Детаљна анализа једног или више одабраних сценарија, укључујући и анализу вероватноће да се они остваре. Детаљна техничка анализа могућих последица различитих сценарија. Свеукупна анализа могућих последица и анализа у смислу осигурања и реосигурања.

услов похађања

Уписан семестар.

ресурси

Изводи са предавања и упутства за вежбе. Препоручено је коришћење и друге литературе, посебно током израде вежби.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 15
семинарски рад: 0
пројекат: 15
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 2
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 3
колоквијум са оцењивањем: 5
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 25
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 20
семинарски рад: 0
пројекат: 25
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

1.Кларин М., Ивановић Г., Станојевић П., Раичевић Р. , Принципи теротехнолошких поступака, Машински факултет, Београд,1994.; 2. Smith D., Reliability, Maintainability and Risk - Practical methods for engineers, Elsevier Butterworth-Heinemann, Oxford, 2005.; 3. Zio E., AN INTRODUCTION TO THE BASICS OF RELIABlTY and RISK ANALYSIS, World Scientific Publishing Co., 2007.; Panchal, D., Chatterjee, P., Pamucar, D., & Tyagi, M. (Eds.). Reliability and Risk Modeling of Engineering Systems. Springer, 2021.; Hendouti - predavanja i vežbe, 2023.;