Завршни рад

извођења

циљ

Примена стечених знања и метода на решавању постављених задатака у оквируизабране области. Задатак се односи на изучавање проблема, његове структуре исложености и изналажење одговарајућих решења. Студент стиче знање о начину,структури и форми писања пројекта-извештаја који се односи на спроведенеактивности у оквиру задате теме Завршног рада. Студент стиче одговарајућиниво знања, вештина и компетенција у домену описа проблематике, спроведенихметода и резултата до којих се дошло. Студент стиче и способност да јавно презентујерезултате самосталног рада, припремљеног у одговарајућој форми.

исход

По успешном завршетку овог курса, студенти би требало да буду оспособљени да:• Примењују претходно стечена знања из изучаваних области• Препознају структуру задатог проблема, предложи систем анализу и дефинишеправце његовог решавања• На основу самосталног коришћења литературе, проширују знања из областиизабране задате теме• Укратко опише решење постављеног задатка и самостално исто презентује• Комуницирају ефикасно са инжењерском заједницом и друштвом у целини.

садржај теоријске наставе

Формира се појединачно у складу са облашћу која је обухваћена темом Завршнограда. Студент у договору са предметним наставником дефинише задатак из којегпроистичу потребна стечена теоријска знања и евентуално нова која мора стећи да бирешио постављени задатак.

садржај практичне наставе

Садржај практичне наставе подразумева имплементацију стечених знања крозлабораторијска вежбања, праксу и стручне посете предузећима-фабрикама, удомену теме Завршног рада.

услов похађања

нема

ресурси

Актуелна уџбеничка литература и часописи из области теме Завршног рада.

фонд часова

укупан фонд часова: 60

активна настава (теоријска)

ново градиво: 40
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 5
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 40
завршни испит: 50
услов за излазак на испит (потребан број поена): 40

литература

Актуелна уџбеничка литература и часописи из области теме Завршног рада.;