Милош З. Ђукић

др Милош З. Ђукић, редовни професор
катедра за технологију материјала
кабинет: 327
мејл адреса: mdjukic@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 257; директан 3302-257

лична веб презентација

термини за пријем студената

Уторак и Четвртак од 15 - 16 часова и после предавања, кабинет 327

предмети

истраживачка област

Истраживачке области: Наука о материјалима, Машински материјали, Водонична кртост, Дејство водоника на метал, Корозија индустријске опреме, Заваривање, Обезбеђење и контрола квалитета заварених спојева, Експертизе ломова, Ерозија, Абразија, Понашање материјала у експлоатацији, Одржавање индустријских постројења, Интегритет и поузданост гасовода и компоненти индустријских и термоенергетских постројења, Испитивање материјала са и без разарања. Шеф Лабораторије за утицај водоника на материјале на Катедри за технологију материјала Машинског факултета Универзитета у Београду. Предавач на курсу за међународне инжењере заваривања (IWE) на Машинском факултету Универзитета у Београду. Од 2019. године члан је комисије за осигурање квалитета наставе, поткомисија за реализацију и унапређење лабораторијске и практичне наставе на Машинском факултету Универзитета у Београду. Има остварену сарадњу са петнаест (15) међународних Универзитета и научно-истраживачких установа у области међународних пројеката и научних истраживања што је резултовало публиковањем многобројних радова и учешћем на три (3) међународна пројекта. Током 2019. и 2021. године одржао је два (2) позивна предавање на универзитетима у иностранству (Националној школи за механику и аеротехнику (ISAE-ENSMA), Француска и Индијском институту за технологију Бомбај, Индија) на тему механизама водоничне кртости у металним материјалима. У периоду 2015-2021. године, одржао је укупно шест (6) предавања по позиву, од тога три (3) пленарна, на међународним конференцијама на тему механизама водоничне кртости у металима. Организовао је и био председавајући или копредседавајући три (3) специјална симпозијума на тему водоничне кртости металних материјала у оквиру међународних конференција (европска и међународна конференција о ломовима). Од 2019. године стални је члан уређивачког одбора и обавља функцију Помоћног тематског уредника (Assistant Subject Editor) у врхунском међународном часопису International Journal of Hydrogen Energy који издаје Elsevier, категорије М21, који се бави широким спектром тема везаних за водоничну енергију и савремене водоничне технологије, развој и примену. Стални или гостујући је члан уређивачких одбора у укупно једанаест (11) научних часописа, од тога у десет (10) међународних научних часописа и једном (1) истакнутом домаћем часопису, који се издају у земљи и иностранству. Стални је члан уређивачких одбора у укупно осам (8) међународних часописа (2х М21, 2х М22, 1х М24 и 3х часописи без категорије). Такође је ангажовање као гост уредник за два (2) специјална издања (броја) на тему водоничне кртости и корозије у индустрији нафте и гаса у два истакнута међународна научна часописа (категорија М21) и то Engineering Fracture Mechanics и Journal of Natural Gas Science and Engineering. Спровео је и процеса рецензије и доношење уредничких одлуке као уредник или гостујући уредник за две стотине тридесет и седам (237) радова поднетих у два (2) врхунска међународна часописа категорије М21. Био је рецензент укупно сто двадесет девет (129) радова у четрдесет и пет (45) међународних часописа укључујући међународне часописе изузетне вредности (категорије М21а) попут Science, ИФ (2019): 41.845, Acta Materialia, ИФ (2019): 7.656, Journal of Materials Science & Technology, ИФ (2019): 6.155, Scripta Materialia, ИФ (2019): 5.079, Materials Science and Engineering: A, ИФ (2019): 4.652 Био је учесник у научним и организационим одборима једанаест (11) међународних конференција. Био је члан комисије за оцену и одбрану две (2) докторске дисертација у иностранству (Универзитет у Квинсленду, Аустралија и ISAE-ENSMA, Француска) током 2017. и 2019. године, чија је тема била водонична кртост челика и гвожђа. Основне области у оквиру сарадње са привредом су на пољу: оштећења компоненти индустријских постројења у различитим условима рада (повишена температура-пузање, агресивна средина-корозија, ерозија и абразија, статичка и циклична оптерећења, итд.), стања и одржавања термоенергетских постројења, процене преосталог радног века, стања материјала, испитивања заварених спојева, откривање узрока хаварија (опреме ТЕ и других индустријских постројења, путничких моторних возила, кранова, ограда за путеве, бродских пловила, алата, итд.), испитивања материјала, итд.

образовање, стручна спрема

1997 - Дипл. инж., Универзитета у Београду, Машински факултет 2002 - Магистар техничких наука, Универзитета у Београду, Машински факултет 2022 - Доктор техничких наука, Универзитета у Београду, Машински факултет

публикације, признања, награде

Аутор је или коаутор 75 реферисаних научних радова, 5 књига и уџбеника, 3 поглавља у домаћим монографијама, 3 поглавља у међународним монографијама, 1 патента, 3 техничка решења, 120 радова саопштених и публикованих на међународним и домаћим конференцијама и више од 200 студија, експертиза, пројеката и других докумената ограничене циркулације за индустријске партнере у земљи и иностранству (експертизе ломова, корозија, процена преосталог радног века термоенергетских постројења, пузање, замор, одржавање, ревитализација, итд.). Био је ангажовање у периоду 2018-2022. године као рецензент предлога пет (5) научно-истраживачких пројеката у области водоничне кртости металних материјала и науке о материјалима, финансираним од стране националних научно-истраживачких фондација из четири европске земље (Белгија, Холандија Пољска и Швајцарска), које обезбеђује независно финансирање фундаменталних научних истраживања на националном нивоу. Од 2021. године је међународни експерт - рецензент предлоге научно-истраживачких пројеката поднетих Европском истраживачком савету (European Research Council - ERC) под покровитељством Европске комисије. У периоду од 2016. до 2022. године, за обављање рецензетских активности у међународним часописима, стекао је низ признањa и сертификата од стране уредника међународних часописа које издаје научно-издавачка компаније Elsevier и рецензентска платформа Publons.

чланства у научним и стручним организацијама

Члан је у двадесет (20) научно-стручних и професионалних асоцијација и друштава у земљи и иностранству укључујући: - European Structural Integrity Society – ESIS, - The Minerals, Metals & Materials Society – TMS, - Друштво за интегритет и век конструкција – ДИВК, - Удружење инжењера Србија за корозију и заштиту од корозије – УИСКОЗАМ (СИТЗАМС), - Српско друштво за испитивање без разарања – СДИБР, - Српско друштво за механику – ССМ, - Друштво термичара Србије, - Друштво за унапређење заваривања Србије – ДУЗС, - Савез инжењера и техничара Србије – СИТС, - Савез енергетичара Србије, као и у многим другим.