Машински материјали 2

ID: 0884
врста предмета: академско-општеобразовни
носилац предмета: Прокић-Цветковић М. Радица
извођачи: Бакић М. Гордана, Ђукић З. Милош, Милошевић З. Ненад, Поповић Д. Оливера, Прокић-Цветковић М. Радица, Радаковић Ј. Зоран
контакт особа: Прокић-Цветковић М. Радица
ниво студија: основне академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени+усмени
катедра: катедра за технологију материјала

извођења

  • 3. семестар, позиција 4

циљ

Циљеви предмета су да студенти, после одслушане теоријске наставе из Машинских материјала2, као и максималним ангажовањем у практичној настави (кроз лабораторијске и аудиторне вежбе), постану компетентни у области машинских материјала и стекну одговарајуће академске вештине, а такође развију и креативне способности и овладају специфичним вештинама потребним за обављање професије.

исход

По успешном завршетку овог курса, студент би требало да будe оспособљен да: • Разуме зависност између микроструктуре, дијаграма стања Fe-Fe3C односно Fe-FeC и механичких карактеристика материјалa • Направи разлику између челика и гвожђа и дефинише области њихове примене • На основу захтеваних особина челика, изабере одговарајућу термичку, односно, термохемијску обраду • Дефинише својства и области примене обојених материјала (Al, Cu, Ni, Ti, ...) • Поброји конвенционалне поступке заваривања • Прави разлику између конвенционалних поступака заваривања • Примени одговарајући поступак заваривања за конкретни материјал

садржај теоријске наставе

Метастабилни и стабилни дијаграм стања железо - угњеник. Челици и подела челика. Ливена гвожђа и њихова подела. Термичке обраде челика - жарења, каљење и отпуштање. Хемијско термичке обраде челика: цементација, нитрирање, цијанизација, дифузиона метализација. Обојени метали - легуре алуминијума и њихова термичка обрада. Легуре никла, легуре титана, тврде легуре. Увод у заваривање. Електрични лук. Ручно електролучно заваривање, електролучно заваривање топљивом електродном жицом у заштити инертног гаса, електролучно заваривање топљивом електродном жицом у заштити активног гаса, електролучно заваривање нетопљивом електродом у заштити инертног гаса, електролучно заваривање под прашком. Гасно заваривање и гасно резање. Електроотпорно заваривање.

садржај практичне наставе

Криве хлађења и правило полуге. ТТТ и КХ дијаграми и њихова примена. Легирани челици. Металографска испитивања. Термичке обраде челика. Означавање челика по старим (ЈУС) стандардима и по новим европским стандардима (ЕН). Грешке у материјалима и њихова идентификација. Испитивање прокаљивости Џомини методом. Термичка обрада легура алуминијума - каљење и старење. Механичка испитивања заварених спојева. Припрема материјала за заваривање. Техника и технологија ручног електролучног заваривања. Техника и технологије електролучног заваривања топљивом електродном жицом у заштити инертног гаса, електролучног заваривање топљивом електродном жицом у заштити активног гаса, електролучно заваривање нетопљивом електродом у заштити инертног гаса, електролучно заваривање под прашком. Техника и технологија гасног заваривања и гасног резања. Електроотпорно заваривање и поступци електроотпорног заваривања. Лабораторијске вежбе из електролучних поступака заваривања, гасног заваривања и гасног резања, као и из електроотпорних поступака заваривања. Тестови и консултације.

услов похађања

Одслушана теоријска и похађана практична настава из предмета Машински материјали 1.

ресурси

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 4
лабораторијске вежбе: 24
рачунски задаци: 2
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 4
тест са оцењивањем: 6
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 30
лабораторијска вежбања: 30
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 40

литература

W. Callister, Materials Science and Engineering, John Wiley & Sons, Inc., 2007. ; R. Prokic Cvetković, O. Popović, G. Bakić, M. Đukić, Mašinski Materijali 2, Mašinski fakultet Beograd, 2021.; V. Đorđević, Mašinski materijali, Mašinski fakultet, Beograd,1999; A.Sedmak, V. Šijački Žeravčić, A. Milosavljević, V. Đorđević, M. Vukićević, Mašinski materijali, drugi deo, Mašinski fakultet, Beograd, 2000 ;