Машински материјали 2

ID: 0884
врста предмета: академско-општеобразовни
носилац предмета: Прокић-Цветковић М. Радица
извођачи: Бакић М. Гордана, Ђукић З. Милош, Милошевић З. Ненад, Поповић Д. Оливера, Прокић-Цветковић М. Радица, Радаковић Ј. Зоран
контакт особа: Прокић-Цветковић М. Радица
ниво студија: основне академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени+усмени
катедра: катедра за технологију материјала

извођења

  • 3. семестар, позиција 4

циљ

Циљеви предмета су да студенти, после одслушане теоријске наставе из Машинских материјала2, као и максималним ангажовањем у практичној настави (кроз лабораторијске и аудиторне вежбе), постану компетентни у области машинских материјала и стекну одговарајуће академске вештине, а такође развију и креативне способности и овладају специфичним вештинама потребним за обављање професије.

исход

По успешном завршетку овог курса, студент би требало да будe оспособљен да: • Разуме зависност између микроструктуре, дијаграма стања Fe-Fe3C односно Fe-FeC и механичких карактеристика материјалa • Направи разлику између челика и гвожђа и дефинише области њихове примене • На основу захтеваних особина челика, изабере одговарајућу термичку, односно, термохемијску обраду • Дефинише својства и области примене обојених материјала (Al, Cu, Ni, Ti, ...) • Поброји конвенционалне поступке заваривања • Прави разлику између конвенционалних поступака заваривања • Примени одговарајући поступак заваривања за конкретни материјал

садржај теоријске наставе

Метастабилни и стабилни дијаграм стања железо - угњеник. Челици и подела челика. Ливена гвожђа и њихова подела. Термичке обраде челика - жарења, каљење и отпуштање. Хемијско термичке обраде челика: цементација, нитрирање, цијанизација, дифузиона метализација. Обојени метали - легуре алуминијума и њихова термичка обрада. Легуре никла, легуре титана, тврде легуре. Увод у заваривање. Електрични лук. Ручно електролучно заваривање, електролучно заваривање топљивом електродном жицом у заштити инертног гаса, електролучно заваривање топљивом електродном жицом у заштити активног гаса, електролучно заваривање нетопљивом електродом у заштити инертног гаса, електролучно заваривање под прашком. Гасно заваривање и гасно резање. Електроотпорно заваривање.

садржај практичне наставе

Криве хлађења и правило полуге. ТТТ и КХ дијаграми и њихова примена. Легирани челици. Металографска испитивања. Термичке обраде челика. Означавање челика по старим (ЈУС) стандардима и по новим европским стандардима (ЕН). Грешке у материјалима и њихова идентификација. Испитивање прокаљивости Џомини методом. Термичка обрада легура алуминијума - каљење и старење. Механичка испитивања заварених спојева. Припрема материјала за заваривање. Техника и технологија ручног електролучног заваривања. Техника и технологије електролучног заваривања топљивом електродном жицом у заштити инертног гаса, електролучног заваривање топљивом електродном жицом у заштити активног гаса, електролучно заваривање нетопљивом електродом у заштити инертног гаса, електролучно заваривање под прашком. Техника и технологија гасног заваривања и гасног резања. Електроотпорно заваривање и поступци електроотпорног заваривања. Лабораторијске вежбе из електролучних поступака заваривања, гасног заваривања и гасног резања, као и из електроотпорних поступака заваривања. Тестови и консултације.

услов похађања

Одслушана теоријска и похађана практична настава из предмета Машински материјали 1.

ресурси

1. A.Sedmak, V. Šijački Žeravčić, A. Milosavljević, V. Đorđević, M. Vukićević, Mašinski materijali, drugi deo, Mašinski fakultet, Beograd, 2000 2. V. Đorđević, Mašinski materijali, Mašinski fakultet, Beograd,1999

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 4
лабораторијске вежбе: 24
рачунски задаци: 2
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 4
тест са оцењивањем: 6
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 30
лабораторијска вежбања: 30
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 40

литература

W. Callister, Materials Science and Engineering, John Wiley & Sons, Inc., 2007. ; R. Prokic Cvetković, O. Popović, G. Bakić, M. Đukić, Mašinski Materijali 2, Mašinski fakultet Beograd, 2021.;