Обезбеђење и контрола квалитета заварених спојева

ID: 0720
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Ђукић З. Милош
извођачи: Бакић М. Гордана, Ђукић З. Милош
контакт особа: Ђукић З. Милош
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за технологију материјала

извођења

циљ

Циљеви предмета су да студенти, после одслушане теоријске наставе из обезбеђења и контроле квалитета заварених спојева, као и максималним ангажовањем у практичној настави (кроз лабораторијске вежбе, израду семинарских радова и др.), постану компетентни у области обезбеђења и контроле квалитета заварених спојева и заварених конструкција и стекну одговарајуће академске вештине, а такође развију и креативне способности и овладају специфичним практичним вештинама потребним за обављање професије.

исход

На крају успешно завршеног курса студент ће бити способан да: • Објасни значај обезбеђења и контроле квалитета заварених спојева. • Опише и разликује различите типове грешака несавршености и прслина код заварених спојева. • Утврди потенцијалне узроке настанка појединих типова грешака заварених спојева. • Дефинише програм претходне, међуфазне и завршне контроле заварених спојева. • Примени програм oбезбеђења и котроле квалитета заварених спојева на различитим завареним конструкцијама. • Прописује технологију завараивања (поступак спецификација и квалификације технологије заваривања). • Повезују стечена знања из ове области са другим областима и примењује их у пракси.

садржај теоријске наставе

Појам и значај квалитета заварених конструкција. Обезбеђење и контрола квалитета заварених конструкција. Захтеви квалитета при заваривању топљењем металних материјала. Грешке заварених спојева, yзроци настајања грешака. Класификација грешака и анализа појединих типова грешака. Заваривање топљењем - класификација геометријских несавршености (грешака). Карактеристични појавни облици и узроци настајања појединих типова грешака. Контрола квалитета и испитивање заварених спојева и конструкција. Координација у заваривању, задаци и одговорности. План контроле квалитета заварених конструкција. Испитивање стручне оспособљености заваривача. Процедура при пројектовању технологије заваривања. Спецификација и квалификација технологије заваривања. Прслине у завареним спојевима, класификиција, подела, узроци настајања. Методолошки приступ у анализи прслина заварених спојева. Топле прслине. Хладне прслине. Ламеларне прслине. Прслине услед накнадне термичке обраде (прслине жарења). Критеријуми прихватљивости грешака заварених спојева. Заварене конструкције, класе заварених конструкција, класе заварених спојева и нивои квалитета заварених спојева. Избор метода без разарања за испитивање заварених спојева.

садржај практичне наставе

Рекапитулација – основне врсте, елементи и облици заварених спојева и њихово означавање. Класификација грешака заварених спојева. Примери грешака заварених спојева из праксе. Анализа макроскопског изгледа и микроструктуре заварених спојева. Израда уверење о стручној оспособљености заваривача. Израда спецификација технологије заваривања (СТЗ). Израда извештај о квалификацији технологије заваривања. Вежбе у заваривачкој радионици – грешке заварених спојева. Карактеризација заварених спојева. Критеријуми прихватљивости грешака заварених спојева. Савремене методе испитивања заварених спојава. Утицај грешака облика и недостатка везивања и осталих грешака на појаву оштећења заварених спојева. Консултације.

услов похађања

Неопходни услови: одслушана предавања и вежбе из предмета Машински материјали 2

ресурси

1. А.Седмак, В. Шијачки Жеравчић, А. Милосављевић, В. Ђорђевић, М. Вукићевић, Машински материјали, други део, Машински факултет, Београд, 2000 2. В. Шијачки Жеравчић, А. Милосављевић, А. Седмак, Приручник за машинске материјале - заваривање, лемљење и ливење, Машински факултет, Београд, 1996

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 30
разрада и примери (рекапитулација): 0

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 8
рачунски задаци: 7
семинарски рад: 10
пројекат: 0
консултације: 2
дискусија/радионица: 3
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 1
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 1
преглед и оцена семинарских радова: 2
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 2
тест са оцењивањем: 4
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 5
тест/колоквијум: 35
лабораторијска вежбања: 10
рачунски задаци: 5
семинарски рад: 15
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 40

литература

ASM Metals HandBook Volume 06 - Welding Brazing and Soldering v1, 1993; ASM Metals HandBook Volume 17 - Nondestructive Evaluation And Quality Control v3, 1998; ASM Metals HandBook Vol 08 - Mechanical Testing and Evaluation, 2000;