Обезбеђење и контрола квалитета заварених спојева

ID: 0720
врста предмета: теоријско-методолошки
носилац предмета: Ђукић З. Милош
извођачи: Бакић М. Гордана, Ђукић З. Милош
контакт особа: Ђукић З. Милош
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за технологију материјала

извођења

циљ

Циљеви предмета су да студенти, после одслушане теоријске наставе из обезбеђења и контроле квалитета заварених спојева, као и максималним ангажовањем у практичној настави (кроз лабораторијске вежбе, израду семинарских радова и др.), постану компетентни у области обезбеђења и контроле квалитета заварених спојева и заварених конструкција и стекну одговарајуће академске вештине, а такође развију и креативне способности и овладају специфичним практичним вештинама потребним за обављање професије.

исход

На крају успешно завршеног курса студент ће бити способан да: • Објасни значај обезбеђења и контроле квалитета заварених спојева. • Опише и разликује различите типове грешака несавршености и прслина код заварених спојева. • Утврди потенцијалне узроке настанка појединих типова грешака заварених спојева. • Дефинише програм претходне, међуфазне и завршне контроле заварених спојева. • Примени програм oбезбеђења и котроле квалитета заварених спојева на различитим завареним конструкцијама. • Прописује технологију завараивања (поступак спецификација и квалификације технологије заваривања). • Повезују стечена знања из ове области са другим областима и примењује их у пракси.

садржај теоријске наставе

Појам и значај квалитета заварених конструкција. Обезбеђење и контрола квалитета заварених конструкција. Захтеви квалитета при заваривању топљењем металних материјала. Грешке заварених спојева, yзроци настајања грешака. Класификација грешака и анализа појединих типова грешака. Заваривање топљењем - класификација геометријских несавршености (грешака). Карактеристични појавни облици и узроци настајања појединих типова грешака. Контрола квалитета и испитивање заварених спојева и конструкција. Координација у заваривању, задаци и одговорности. План контроле квалитета заварених конструкција. Испитивање стручне оспособљености заваривача. Процедура при пројектовању технологије заваривања. Спецификација и квалификација технологије заваривања. Прслине у завареним спојевима, класификиција, подела, узроци настајања. Методолошки приступ у анализи прслина заварених спојева. Топле прслине. Хладне прслине. Ламеларне прслине. Прслине услед накнадне термичке обраде (прслине жарења). Критеријуми прихватљивости грешака заварених спојева. Заварене конструкције, класе заварених конструкција, класе заварених спојева и нивои квалитета заварених спојева. Избор метода без разарања за испитивање заварених спојева.

садржај практичне наставе

Рекапитулација – основне врсте, елементи и облици заварених спојева и њихово означавање. Класификација грешака заварених спојева. Примери грешака заварених спојева из праксе. Анализа макроскопског изгледа и микроструктуре заварених спојева. Израда уверење о стручној оспособљености заваривача. Израда спецификација технологије заваривања (СТЗ). Израда извештај о квалификацији технологије заваривања. Вежбе у заваривачкој радионици – грешке заварених спојева. Карактеризација заварених спојева. Критеријуми прихватљивости грешака заварених спојева. Савремене методе испитивања заварених спојава. Утицај грешака облика и недостатка везивања и осталих грешака на појаву оштећења заварених спојева. Консултације.

услов похађања

Неопходни услови: одслушана предавања и вежбе из предмета Машински материјали 2

ресурси

1. Р.П. Цветковић, О. Поповић, Машински материјали 1, Универзитет у Београду, Машински факултет, Београд, 2012 2. 2. Машински материјали 2, Р.П. Цветковић, О. Поповић, Г. Бакић, М. Ђукић, Универзитет у Београду, Машински факултет, Београд, 2021 3. О. Поповић, Р.П. Цветковић, Поступци заваривања, Универзитет у Београду, Машински факултет, Београд, 2016 4. Osnovni mehanizmi oštećenja mašinskih konstrukcija, Gordana Bakić, Miloš Đukić, Vera Šijački Žeravčić, Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, Beograd, 2021

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 30
разрада и примери (рекапитулација): 0

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 8
рачунски задаци: 7
семинарски рад: 10
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 5
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 1
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 1
преглед и оцена семинарских радова: 2
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 2
тест са оцењивањем: 4
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 5
тест/колоквијум: 35
лабораторијска вежбања: 10
рачунски задаци: 5
семинарски рад: 15
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 40

литература

ASM Metals HandBook Volume 06 - Welding Brazing and Soldering v1, 1993; ASM Metals HandBook Volume 17 - Nondestructive Evaluation And Quality Control v3, 1998; ASM Metals HandBook Vol 08 - Mechanical Testing and Evaluation, 2000;